20/09/2020

หางาน สมัครงาน ตำแหน่งงาน

ธนาคารกรุงเทพ รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่างแบงค์กรุงเทพ รีบสมัครด่วน!!!

โอกาสที่คุณจะได้เติบโตไปกับธนาคารกรุงเทพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสายงาน Financial & Accounting ร่วมงานกับแบงค์กรุงเทพ ตำแหน่งงานว่าง 1. Financial Accounting ● ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีตามงบทดลองและการบันทึกรายการบัญชีของธนาคาร ● กำหนดรูปแบบและวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับบริการหรือธุรกรรมของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ● ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีหรือปัญหาทางบัญชีแก่หน่วยงานภายในธนาคาร 2. Financial Analyst ● วิเคราะห์ข้อมูลการเงิน ผลประกอบการของธนาคารและหน่วยงานต่าง ๆ ● จัดทำประมาณการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของธนาคาร 3. Accounting System Support ● พัฒนาและควบคุมการใช้งานระบบงานด้านบัญชี ● ดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของระบบงานด้านบัญชี และประสานงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คุณสมบัติผู้สมัคร ● การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์ (ตำแหน่งที่...