แชร์เลย!!! สมัครงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด อัพเดท ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ ปี 2562

6
158624

สมัครงาน ไทยเบฟเวอเรจ

(Update : 27/05/2019)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจเบียร์ สุราชั้นนำของไทย และได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในปี 2562

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ร่วมงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ไทยเบฟ

สมัครงานไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบริหารธุรกิจ, บัญชี-การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน บัญชี การวางแผน และการรวบรวม จัดการข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ 1-3 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานงบการเงินเดี่ยวและกลุ่ม
  • มีความสามารถในการจัดทำแผนงบประมาณ และนำเสนอโครงการพิเศษ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวม รายภาค และรายช่องทางจำหน่าย
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด, เขียน, อ่าน)
  • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และใช้งานแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Ac Nielsen, IPSOS
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จุตจักร
 2. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายอาวุโส – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านสนับสนุนการขาย ธุรการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ Excel เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 3. เจ้าหน้าที่ขาย – ออนเทรด – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม ร้านค้าหลัก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : หลักสี่
 4. Human Capital Business Partner Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการวางแผนเชิงนโยบายและกลยุทธ์ และมองภาพใหญ่ในการพัฒนาและจัดเตรียมบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของธุรกิจ
  • มีทักษาะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคลากร
 5. HCD Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน HRD ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคคลากร
  • มีทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการนำเสนอ
  • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสรรหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้
 6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ในการบริหารแรงงานหรือควบคุมงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะและจิตวิทยาในการบริหารจัดการพนักงาน
  • กล้าแสดงออกและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และความชำนาญในงานที่ทำ
  • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
 7. HC Officer
  คุณสมบัติ :
  • 1-3 years of proven work experience as a Recruiter
  • Familiarity with the entire recruitment lifecycle
  • Tech-savvy
  • Excellent communication skills
  • Ability to juggle multiple calendars
  • Problem-solving aptitude
  • Critical-thinking skills
  • BSc in Business, HR, Psychology, Communications or relevant field
  • Good command of Thai and English language (spoken and written)
 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบริหารธุรกิจ, บัญชี-การเงิน, เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน บัญชี การวางแผน และการรวบรวม จัดการข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงานต่าง ๆ 1-3 ปี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานงบการเงินเดี่ยวและกลุ่ม
  • มีความสามารถในการจัดทำแผนงบประมาณ และนำเสนอโครงการพิเศษ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวม รายภาค และรายช่องทางจำหน่าย
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี (พูด, เขียน, อ่าน)
  • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Excel และ PowerPoint
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และใช้งานแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Ac Nielsen, IPSOS
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 9. Assistant Human Capital Manager – Organization Development
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน HRD ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคคลากร
  • มีทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการนำเสนอ
  • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสรรหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้
 10. Human Capital Business Partner Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาองค์กร
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารงานโครงการเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการวางแผนเชิงนโยบายและกลยุทธ์ และมองภาพใหญ่ในการพัฒนาและจัดเตรียมบุคคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินการของธุรกิจ
  • มีทักษาะการวิเคราะห์ปัญหาเชิงกลยุทธ์
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคลากร
 11. Assistant HCIS & Support Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in Human Resource Management or relevant field.
  • A minimum of 7 years’ experience in an HRIS manager position.
  • Strong knowledge of labor laws and regulations.
  • Practical experience with HR database administration, including payroll systems.
  • Good understanding of full cycle hiring process
  • Good communication and organizational skills.
 12. Human Capital Business Partner Assistant Manager
  ลักษณะงาน :
  • รับนโยบายการบริหารบุคคลในด้านต่างๆ จากสำนักงานใหญ่ และนำมาวางแนวปฏิบัติ วางแผนงาน ดำเนินการให้มีการปฏิบัติอย่างสอดคล้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
  • บริหาร จัดการ วางแผน และดำเนินการสรรหา คัดเลือก และว่าจ้าง (ตามแผนอัตรากำลัง และตำแหน่งทดแทน)
  • บริหารงานฝึกอบรม พัฒนาทักษะ (On the job training/ด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญในงาน/ด้านการบริหารและประสิทธิภาพในการทำงาน) วางแผน ประสานงาน ควบคุมให้การอบรมเป็นไปตามแผนงาน รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรม และการติดตามเพื่อมีการฝึกอบรมซ้ำในกรณีที่จำเป็น (re-train)
  • บริหาร จัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ตั้งแต่การวางรูปแบบ กำหนดกิจกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจของพนักงาน
  • บริหารการจ่ายค่าจ้างอย่างถูกต้องตามบันทึกการมาปฏิบัติงาน และจัดสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริษัท
  • บริหารจัดการให้มีการจัดทำ KPI ตามนโยบายของบริษัท การประเมินผลประจำปี การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือนประจำปี ให้ตรงตามกำหนดเวลา ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
  • บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : คลองขลุง
 13. Assistant Human Capital Manager – Organization Development
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากร
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน HRD ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในการใช้ Tools ต่างๆในการวัดผล และการบริหารบุคคลากร
  • มีทักษะการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์และการนำเสนอ
  • สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสรรหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรได้
 14. หัวหน้าทีมขาย – เอเย่นต์ – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs)ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ยโสธร
 15. ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานพัฒนาการค้า
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s Degree in Business Management or related field
  • Minimum 10 years experience in Sales/Marketing Manager experience.
  • Experience of having worked in an organization where commercial capability was key company strength (knowing what great looks like in this area is essential)
  • Field Sales management experience to a level of leading leaders at an FMCG company at a local level
   Key Account Sales management to a level of leading leaders at an FMCG company at a local level
  • Demonstrable track record of performance in Commercial
  • Solid On and Off-Trade experience and understanding
  • Experience in an industry particularly with strong 3rd party distribution channel (e.g. drinks, confectionary, snacks)
  • Proficiency in English and Thai Language is a must
  • Good working knowledge in the system required to perform the role (e.g. Microsoft PowerPoint, Excel, Word, ACNielsen)
  • Proven ability to manage multiple tasks and adapt to a changing, fast paced environment.
  • Strong analytical, interpersonal, communication, and organizational skills is a must.
  • Experience in the Alcohol business and /or overall beverage industry is a distinct advantage.
  • Ability to work independently and in a group environment.
 16. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด และสายงานขาย – สายธุรกิจเบียร์
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา/ประสบการณ์ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง : มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ
  • ความเข้าใจในธุรกิจ : มีความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการทางการเงิน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 17. Channel Development Officer – On Trade (Food Chain & Horeca)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารการขาย การตลาด อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
  • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรอง
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถใช้ program Microsoft ได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 18. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด และสายงานขาย – สายธุรกิจเบียร์
  คุณสมบัติ :
  • การศึกษา/ประสบการณ์ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ และทักษะเฉพาะทาง : มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ
  • ความเข้าใจในธุรกิจ : มีความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการทางการเงิน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 19. ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการภาคการตลาด – ออนเทรด
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree in marketing, business or related field.
  • Minimum of 3-5 years’ experience, Have Event execution experience. Trade Marketing, Marketing or Sales experience required. Adult beverage experience is a plus
  • Experience in project management and ability to work within a cross-functional team
  • Proficiency in Microsoft Office Suite; particularly skillful in Excel and PowerPoint
  • Fluency in written and spoken English is a plus
  • Great communicator in both verbal and written form, must enjoy giving presentations
  • Can work as a long trip period in up country (minimum 15 days / month)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 20. เจ้าหน้าที่ขาย – แคชแวน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถประจำต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
 21. เจ้าหน้าที่ขาย – แคชแวน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถประจำต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สุรินทร์
 22. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์บัญชี 3 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
  • สามรถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้คล่อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 23. หัวหน้างานขนส่ง
  คุณสมบัติ :
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานขนส่ง จักสรรอัตรากำลังรถบรรทุก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีประสบการณืด้านระบบข้อมูลขนส่งของโปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจโลจิสติก
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดคิวเส้นทางวิ่งของบรรทุกสินค้าในเส้นทางต่างๆ
  • มีความรู้ทางด้านต้นทุน งบประมาณ ในการจัดส่งสินค้า
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : บ้านบึง
 24. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล – Sales Support
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านสถิติ สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ
  • มีทักษะทางด้านการใช้MS Office
  • มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 25. เจ้าหน้าที่ขาย – NAB
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1-2 ปี
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย กลุ่มลูกค้าร้านค้าส่งในต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ (กระบะ) พร้อมใช้งาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครสวรรค์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

6 COMMENTS

 1. สนใจจะสมัคงาน ขับรถส่งของคับ พิกัด อ.เกาะสมุย

 2. สนใจสมัครค่ะ จบป.ตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
  -มีประสบการณ์ทำ7-elevenมา 7 ปีค่ะ

 3. สนใจค่ะ
  จบ ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

 4. สนใจครับ
  จบ ป.ตรี รัฐศาสตร์ ม.ราม
  0854205023
  ข้อ 12.management trainco niku

 5. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ครับ
  มีประสบการทำงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียผิตแก๊สชีวภาพและเดินเครื่องยนต์ขายไฟฟ้า
  มา 6 ปี
  ติดต่อ 093-5809951

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here