แชร์เลย!!! สมัครงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด อัพเดท ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ ปี 2562

6
148031

สมัครงาน ไทยเบฟเวอเรจ

ร่วมงานกับไทยเบฟ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความสำเร็จและความเป็นเลิศของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยต้นๆ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้นทุกปี เริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและมีจิตสำนึกที่ดี มาร่วมงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและพึงพอใจแก่พนักงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการร่วมงานกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ให้สมัครงาน ไทยเบฟ ได้ด้วยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานตามสายงานต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ หลังจากตรวจสอบตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครงานออนไลน์ได้ โดยสมาชิกต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้เรียบร้อย มิฉะนั้น หากกรอกรายละเอียดผิด จะเป็นการเสียโอกาสทันที

สมัครงาน ไทยเบฟ

สมัครงาน ไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่ชำนาญการ Web Application – Sale Support
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Android Application โดย Android Studio, Android SDK หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 0 – 2 ปี
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบฐานข้อมูล 0 – 2 ปี
  • มีประสบการณ์ใน Web API, Web Service, JSON หรือ RESTFUL 0 – 2 ปี
  • มีความรู้ด้านภาษา HTML, C#.Net, VB.Net, PHP และการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Web API, Web Service, JSON หรือ RESTFUL
  • มีความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูล และใช้งานเครื่องมือที่ใช้บริหารจัดการฐานข้อมูล เช่น SQLite, MS SQL หรือ MySQL เป็นต้น
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ เจรจาต่อรอง และโน้มน้าวผู้อื่นเป็นอย่างดี
  • สามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จากตำราหรือบทความวิชาการต่างๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสารสนเทศอย่างน้อย 0-2 ปี
  • มีความเข้าใจ .NET Framework Architecture
  • สามารถเขียนและใช้งาน ASP.net C# or VB.net, ADO .Net, SQL Server
  • สามารถสร้าง Database
  • มีทักษะในการใช้ภาษา SQL
  • มีทักษะในการใช้ Pivot Table
  • มีทักษะในการใช้ Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 3. เจ้าหน้าที่ขาย – ออนเทรด สายธุรกิจเบียร์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านดารตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจเครื่องดื่ม หรือใกล้เคียง 1-2 ปี
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และมีใบขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 4. หัวหน้าทีมขาย – ออนเทรด สายธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม ร้านค้าหลัก อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดอุดรธานี
 5. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารโครงการ
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting / Finance or related field
  • At least 6 years professional experience in Accounting Management / Financial Management / M&A / Audit or related function
  • With Financial and Banking experience is preferable
  • Experience in budget planning and controlling, data collection and analysis
  • Be able to collect and analyze sales data; Demand / Forecast
  • Be able to analyze sales data; such as market share, price, competitor from database; such as AC Nielson, Euromonitor, Dunnhumby
  • Fluent in both written and spoken Thai and English
  • Computer literacy in Microsoft Office (MS Word, Excel & PowerPoint)
 6. เจ้าหน้าที่ขาย แคชแวน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถประจำต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดศรีสะเกษ
 7. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์ – เอเย่น (Sales Support)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสถิติข้อมูล 2 ปี
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีทักษะทางด้านการใช้ computer และ Excel ขั้นสูง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ หลักสี่
 8. Assistant Party Planer Manager
  คุณสมบัติ :
  • Education – Bachelor or Master Degree
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการขายการให้บริการจัดเลี้ยง (Catering) ในกลุ่มลูกค้าช่องทางสำนักงาน, บ้าน และช่องทางอื่นๆ ระดับพรีเมี่ยม
  • มีความเข้าใจในธุรกิจให้บริการจัดเลี้ยง (Catering) การบริหารการขาย การบริหารการตลาด ในสายธุรกิจโรงแรมภัตตาคาร หรือร้านอาหาร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 9. เจ้าหน้าที่ขาย – แคชแวน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถประจำต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดร้อยเอ็ด
 10. ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานโครงการ
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ (Field Audit)
  • มีความรู้ด้านนโยบายการขาย ระบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีความรู้ในด้านเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของคู่ค้าหรือลูกค้า
  • มีความสามารถในการวางแผน คิดวิเคราะห์ การวางแผน และลำดับความสำคัญของงาน
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
  • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 11. ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบ (Field Audit)
  • มีความรู้ด้านนโยบายการขาย ระบบงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีความรู้ในด้านเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของคู่ค้าหรือลูกค้า
  • มีความสามารถในการวางแผน คิดวิเคราะห์ การวางแผน และลำดับความสำคัญของงาน
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับพอใช้ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
  • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 12. เจ้าหน้าที่บัญชี G/L อาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี รับ/จ่าย อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจ บัญชีรับจ่ายทรัพย์สินและระบบ SAP (Module FI&CO)
  • มีความรู้ด้านภาษี กรมสรรพากร เช่น VAT ภงด.1, 3, 53
  • มีความรู้และทักษะในการจัดงาน วางระบบงานบัญชี ลด จ่ายได้ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านการทำ Word Power point Excelทำรายงานได้
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ผลสอบToeic 550)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 13. เจ้าหน้าที่ขาย – ออนเทรด FSR สายธุรกิจเบียร์
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
  • สามารถขับรถเกียร์ธรรมดา และมีใบขับขี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดนครราชสีมา
 14. Supervisor สร้างเครื่องจักร – สายการผลิตเบียร์
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า
  • หรือ วุฒิ ปวส. แต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ AutoCAD หรือ Solid Works ได้
  • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดที่ใช้ในงาน Workshop ได้ เช่น เวอร์เนียร์ (Vernier), ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)
  • มีทักษณะในการการจัดลำดับงานและวางแผนการทำงาน, การเตรียมพร้อมก่อนการทำงาน, การพิจารณาทางเลือก
  • มีความสามารถในการพูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดกำแพงเพชร
 15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย – TBR
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน
  • มีความรู้ด้านการวางแผนงาน
  • มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีทักษะด้านการประเมินความเสี่ยง
  • มีทักษะในการจัดการฝึกอบรม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดหนองคาย
 16. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคลและธุรการมาก่อนอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • มีความเข้าใจในกฎระเบียบขององค์กรเป็นอย่างดี
  • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้เรื่องระเบียบค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆของบริษัท
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร
  • มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 17. Assistant Human Capital Development Manager
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/ โท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาองค์กร จิตวิทยา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝึกอบรม และพัฒนาองค์กร 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการนำเสนอเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเป็นวิทยากรได้
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Office (Excel , PowerPoint , Word)
  • หากมีทักษะการใช้งานโปรแกรม SAP และ Mobile Application ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 18. Learning & Development Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล / รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรม ออกแบบหลักสูตร อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
  • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงาน
  • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม
  • มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 19. Accounting Officer
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • มีความสามารถในการใช้งานระบบ SAP
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 20. HC Strategy Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in related field from an accredited university locally or internationally
  • Experience in strategic human capital would be advantageous
  • FMCG, Human Capital, financial drivers and business analytics
  • Fluency in spoken and written English is a must
 21. เจ้าหน้าที่บัญชี
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 22. หัวหน้าแผนกธุรการ / HORECA
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านประสานงาน งานธุรการ และงานบริการลูกค้า อย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโครงการ หรือการบริหารทีมงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี : Microsoft Office; Word ,Power Point, โดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง
  • มีความรู้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
  • มีความสามารถทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวางแผน
  • มีความสามารถด้านการจัดการอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน ในการทำงาน รวมถึงการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในการบริหารงานโครงการ
  • มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 23. เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านสถิติ สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ
  • มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี
  • มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
 24. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย – TBR 
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านสถิติ สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ
  • มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี
  • มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดขอนแก่น
 25. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส – TBR
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรบุคคล / รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM) 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทุกด้านเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี
  • มีภาวะผู้นำและสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร

ติดต่อสมัครงาน ไทยเบฟ

 • สำนักทรัพยากรบุคคล
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
  โทรศัพท์ : 0-2785-7878

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

6 COMMENTS

 1. สนใจจะสมัคงาน ขับรถส่งของคับ พิกัด อ.เกาะสมุย

 2. สนใจสมัครค่ะ จบป.ตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
  -มีประสบการณ์ทำ7-elevenมา 7 ปีค่ะ

 3. สนใจค่ะ
  จบ ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

 4. สนใจครับ
  จบ ป.ตรี รัฐศาสตร์ ม.ราม
  0854205023
  ข้อ 12.management trainco niku

 5. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ครับ
  มีประสบการทำงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียผิตแก๊สชีวภาพและเดินเครื่องยนต์ขายไฟฟ้า
  มา 6 ปี
  ติดต่อ 093-5809951

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here