แชร์เลย!!! สมัครงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด อัพเดท ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ ปี 2561

5
144055

สมัครงาน ไทยเบฟเวอเรจ

ร่วมงานกับไทยเบฟ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความสำเร็จและความเป็นเลิศของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยต้นๆ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้นทุกปี เริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและมีจิตสำนึกที่ดี มาร่วมงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและพึงพอใจแก่พนักงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการร่วมงานกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ให้สมัครงาน ไทยเบฟ ได้ด้วยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานตามสายงานต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ หลังจากตรวจสอบตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครงานออนไลน์ได้ โดยสมาชิกต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้เรียบร้อย มิฉะนั้น หากกรอกรายละเอียดผิด จะเป็นการเสียโอกาสทันที

สมัครงาน ไทยเบฟ

สมัครงาน ไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
  • มีความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
  • มีความกล้าที่จะตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้งาน Computer ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สว่างวีระวงศ์/อุบลราชธานี
 2. หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี ทั่วไป ไม่จำกัดสาขา
  • รับผิดชอบงานด้านพัสดุมา 3-5 ปี หรืองานอื่นๆ ที่สนับสนุนงานด้านแผนกพัสดุ
  • มีทักษะในการจัดการด้านบริหาร
  • มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาได้ดี
  • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีทักษะในการสื่อสารดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าม่วง/กาญจนบุรี
 3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี, สิ่งแวดล้อม
  • มีประสบการณ์ในงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสียหรือกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ตั้งแต่ 0-3 ปี
  • มีความรู้และเข้าใจในหลักการและกระบวนการดูและระบบบำบัดน้ำเสียหรือกระบวนการ (Process) ผลิตก๊าซชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานระบบควบคุมและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
  • สามารถเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นปัจจุบัน
  • มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 4. เจ้าหน้าที่ขนส่ง – งานจัดคิวเส้นทาง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี ด้านการจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านระบบข้อมูลขนส่งของโปรแกรมสำเร็จรูปในธุรกิจโลจิสติก
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเส้นทางวิ่งของรถบรรทุกสินค้าในเส้นทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศไทย
 5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือเทียบเท่าหรือผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามที่กฎหมายกำหนด
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ ความชำนาญงาน ในเรื่องกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีความรู้เรื่องสารเคมีอันตรายที่ใช้ในโรงงาน
  • มีความรู้ในเรื่องอาชีวอนามัย
  • มีความรู้ในเรื่องระบบบริหารคุณภาพ
  • มีความรู้ ในเบื้องต้นกระบวนการผลิต
  • มีความสารถในการติดต่อประสานงาน
  • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และสามารถใช้งานได้โดยเพราะ Microsoft Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าม่วง/กาญจนบุรี
 6. หัวหน้าแผนกช่าง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปวส. สาขา ช่าง หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการบริหารการจัดการ การวางแผนบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักร
  • มีความสามารถในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเสี่ยง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • มีความเข้าใจในการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าม่วง/กาญจนบุรี
 7. เจ้าหน้าที่ธุรการ – คลังสินค้า
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง  หรือระดับ ปวส. ที่มีประสบการณ์สาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีโดยตรง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้และทักษะระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการ Microsoft Office ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า WMS
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศไทย
 8. หัวหน้ากลุ่มงานปรับสภาพน้ำ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เคมี, ชีววิทยา, สิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่กี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการดูแล – จัดการระบบน้ำเสีย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเสี่ยง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการผลิต และการจัดการการวางแผนการผลิต
  • มีความรู้ ทักษะในการบริหารงานและจัดระบบงาน
  • มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
  • มีไหวพริบและการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าม่วง/กาญจนบุรี
 9. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Supply Chain) หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาสถิติ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีความเข้าในในหลักการโลจิสติกส์ (งานขนส่ง งานคลังสินค้า และ/หรือ การคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์
  • ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฎิบัติการ Microsoft Office
  • ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า SAP / WMS
  • มีทักษะในการพัฒนาปรับปรุงระบบโลจิสติกส์
  • มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน
  • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking)ขั้นต้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศไทย
 10. เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
  คุณสมบัติ :
  • มีความเข้าใจในหลักการโลจิสติกส์ (งานขนส่ง งานคลังสินค้าและ/หรือ การคำนวนต้นทุนโลจิสติกส์)
  • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, Power Point เป็นต้น
  • มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำไปวิเคราะห์เชิงสถิติได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ทัศนคติในการทำงานที่ดี
  • มีความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในการคิดเป็นระบบและทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
  • มีทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาที่ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศไทย
 11. Crew Member – Shabushi MM ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีใจรักงานบริการ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อรัญประเทศ
 12. Management Trainee – Nikuya บุรีรัมย์ ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
  • มีใจรักงานบริการ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : บุรีรัมย์
 13. เจ้าหน้าที่งานร้านค้า – ศูนย์การค้าพันทิพย์ ประตูน้ำ ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย /หญิง อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Office
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชเทวี
 14. Media and Communication Director (ผู้อำนวยการสื่อสารการตลาด)
  คุณสมบัติ :
  • Degree in Marketing Communication or related fields
  • Minimum 10 years relevant experience in Beer / FCMC marketing with strong forte in all disciplines of Brand Communications (both Traditional & Digital)
  • Ability to manage a network of local & global communication agencies (international and various media experience a plus)
  • Ability to effectively manage communications with external and internal stakeholders
  • Strong stakeholder and relationship management
  • Strong leadership and team management skills, ability to work as a team
  • Excellent communication & interpersonal skills
  • Strategic and creative thinking, result-oriented, proactive, flexible
  • Computer literacy
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศไทย
 15. Senior Party Coordinator Officer
  คุณสมบัติ :
  • At least 1 year of experience as Mixologist
  • Able to present yourself and your beverage to clients
  • Ability to work extra hours to support operations
  • Fluency in English and Thai.
  • Excellent communications, negotiation, presentations skill and good personality.
  • Strong analytical skill and logical thinking
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 16. เจ้าหน้าที่การเงินเบียร์ ด่วน!
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปวส สาขาการเงิน
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินมาก่อน
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีทักษะทางด้านการใช้ computer
  • มีทักษะในสื่อสาร ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประเทศไทย
 17. หัวหน้าแผนกบริหารข้อมูลซื้อขายกากน้ำตาล
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • มีความรู้ในเรื่องโมลาส (กากน้ำตาล) 6-7 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีความสามารถในการเขียนสรุปรายงานได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel)
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม SAP
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 18. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย – ออนเทรด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 6 ปี โดยต้องผ่านการบริหารการขาย และ/หรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
 19. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย – ออนเทรด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 10 ปี โดยต้องผ่านการบริหารการขาย และ/หรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 4 ปี
  • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
 20. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย – ออนเทรด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 10 ปี โดยต้องผ่านการบริหารการขาย และ/หรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 4 ปี
  • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครราชสีมา
 21. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรม Event ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Event ของสินค้าเครื่องดื่ม และสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
  • มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือก Organizer และดูแล PG Outsource งาน Event
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
 22. เจ้าหน้าที่ขาย HORECA
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : บุคคโล
 23. ผู้จัดการอีเว้นท์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 8 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรม Event ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Event ของสินค้าเครื่องดื่ม และสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
  • มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือก Organizer และดูแล PG Outsource งาน Event
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
 24. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย – ออนเทรด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • วุฒิปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 6 ปี โดยต้องผ่านการบริหารการขาย และ/หรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้อยเอ็ด
 25. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย – ออนเทรด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • วุฒิปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 6 ปี โดยต้องผ่านการบริหารการขาย และ/หรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความเข้าใจในธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบุรี / ประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อสมัครงาน ไทยเบฟ

 • สำนักทรัพยากรบุคคล
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
  โทรศัพท์ : 0-2785-7878

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

5 COMMENTS

 1. สนใจจะสมัคงาน ขับรถส่งของคับ พิกัด อ.เกาะสมุย

 2. สนใจสมัครค่ะ จบป.ตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
  -มีประสบการณ์ทำ7-elevenมา 7 ปีค่ะ

 3. สนใจค่ะ
  จบ ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

 4. สนใจครับ
  จบ ป.ตรี รัฐศาสตร์ ม.ราม
  0854205023
  ข้อ 12.management trainco niku

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here