แชร์เลย!!! สมัครงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด อัพเดท ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ ปี 2562

6
154181

สมัครงาน ไทยเบฟเวอเรจ

(Update : 25/03/2019)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)เป็นบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจเบียร์ สุราชั้นนำของไทย และได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าเพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในปี 2562

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ร่วมงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ไทยเบฟ

สมัครงานไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรม Event ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Event ของสินค้าเครื่องดื่ม และสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
  • มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือก Organizer และดูแล PG Outsource งาน Event
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : หลักสี่
 2. Senior Sales System Development Associate – CVM
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานการพัฒนาระบบงานและรายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป หรือ ผ่านการพัฒนาระบบมาอย่างน้อง 2 โครงการ (2 Software Development Life Cycle)
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงาน หรือ มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบงานเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง Hardware และ Software และนำมาประยุกต์ใช้งานได้
  • มีความสามารถในการจัดการ Database ได้อย่างดี
  • มีความสามารถในการฝึกอบรมและสอนงานได้
  • มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการประสานงานและเจรจากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 3. เจ้าหน้าที่บัญชี G/L อาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี รับ/จ่าย อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจ บัญชีรับจ่ายทรัพย์สินและระบบ SAP (Module FI&CO)
  • มีความรู้ด้านภาษี กรมสรรพากร เช่น VAT ภงด.1, 3, 53
  • มีความรู้และทักษะในการจัดงาน วางระบบงานบัญชี ลด จ่ายได้ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านการทำ Word Power point Excelทำรายงานได้
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ผลสอบ Toeic 550)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 4. พนักงานจัดส่งสินค้า / HORECA
  คุณสมบัติ :
  • ม.6 / ปวช. / ปวส. หากมีประสบการณ์การจัดส่งสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้ง มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • มีความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : บุคคโล
 5. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบแก้ไขหรือยกร่างสัญญาอย่างน้อย1-3ปีขึ้นไป
  • ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • ความสามารถในการใช้ภาษาเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (เขียนอย่างการเป็นลำดับขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 6. หัวหน้าแผนกตรวจปฏิบัติการ – Sales Support
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ในด้านนโยบายการขายและระบบงานทุกระบบของบริษัท
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีความรู้ในด้านกฏหมายทางบัญชี ภาษีอากร และการตรวจสอบ
  • มีความรู้ในด้านเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าของคู่ค้าหรือลูกค้า
  • มีความรู้ด้านระบบงานบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินและการแก้ไขปัญหาทางด้านบัญชี
  • มีทักษะทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • มีทักษะในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประเมินการใช้ทรัพย์สิน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ชัยภูมิ
 7. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลสุรา – เอเย่นต์
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสถิติข้อมูล 3 ปี
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีทักษะทางด้านการใช้ computer และ Excel ขั้นสูง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ นครปฐม
 8. หัวหน้าทีมขาย – เอเย่นต์ – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs)ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี
 9. เจ้าหน้าที่ขาย – แคชแวน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถประจำต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงแสน
 10. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์ – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 1 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรม Event ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Event ของสินค้าเครื่องดื่ม และสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
  • มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือก Organizer และดูแล PG Outsource งาน Event
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อยุธยา
 11. หัวหน้าทีมขาย – ออนเทรด – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม ร้านค้าหลัก อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการบริหารทีมขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง
 12. หัวหน้าทีมขาย – ออนเทรด – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องดื่ม ร้านค้าหลัก อย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการบริหารทีมขาย และบริหารกิจกรรมทางการตลาด
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
 13. หัวหน้าทีมขาย – เอเย่นต์ – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs)ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ
 14. ผู้จัดการช่องทางการจัดจำหน่ายอาวุโส – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท ด้านการตลาด การขาย หรือการบริหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด Trade Marketing ช่องทาง TT /  MT หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 7 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขายผ่านช่องทาง TT / MT มีความรู้ทางด้านการตลาด FMCG และสามารถวิเคราะห์ตัวเลขยอดขายได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office  โดยเฉพาะ Excel  , Power Point เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 15. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 5 ปีและมีประสบการณ์บริหารงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้และทักษะในการบริหารงานการขาย/ส่งเสริมการขาย สินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods) เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเส้นทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค (Route to Market)
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : หัวหิน
 16. หัวหน้าทีมขาย – เอเย่นต์ – ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs)ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : บางนา
 17. Supervisor สร้างเครื่องจักร – สายผลิตเบียร์
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า
  • หรือ วุฒิ ปวส. แต่จะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto CAD หรือ Solid Works ได้
  • สามารถใช้งานเครื่องมือวัดที่ใช้ในงาน Workshop ได้ เช่น เวอร์เนียร์ (Vernier), ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)
  • มีทักษณะในการการจัดลำดับงานและวางแผนการทำงาน, การเตรียมพร้อมก่อนการทำงาน, การพิจารณาทางเลือก
  • มีความสามารถในการพูด, อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชร
 18. Senior Services Management Officer (Information Technology)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานบริการด้านสารสนเทศมาก่อน 0- 2 ปี
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ computer ในด้าน software/hardware
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น
  • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ software / hardwareได้
  • สามารถติดตั้ง OS software และมีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง device driver ต่างๆให้กับเครื่อง computer ได้
  • มีความรู้ในการสำรองข้อมูล และการใช้เครื่องมือวัดในอุปกรณ์อิเลกทรอนิคส์เบื้องต้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 19. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรบรรจุสุรา – สายการผลิตสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี
 20. เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ Non – Alcohol – Sales Support
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสถิติข้อมูล 2 ปี
  • มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีทักษะทางด้านการใช้ computer และ Excel ขั้นสูง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม
 21. เจ้าหน้าที่การเงิน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารทั่วไป
  • มีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร 0-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 22. เจ้าหน้าที่ตรวจปฏิบัติการ
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านบัญชีการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ด้านการตรวจสอบ 1ปี
  • มีความรู้ในเรื่องภาษีและระบบงานบัญชี
  • มีทักษะทางด้านการใช้Computer
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ นครปฐม
 23. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีการอาหาร,เคมี, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในห้อง Lab อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี
 24. เจ้าหน้าที่เตรียมเชื้อ – สายการผลิตสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา, สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านห้อง Lab ประมาณ 2 ปี
  • มีทักษะในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

6 COMMENTS

 1. สนใจจะสมัคงาน ขับรถส่งของคับ พิกัด อ.เกาะสมุย

 2. สนใจสมัครค่ะ จบป.ตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
  -มีประสบการณ์ทำ7-elevenมา 7 ปีค่ะ

 3. สนใจค่ะ
  จบ ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

 4. สนใจครับ
  จบ ป.ตรี รัฐศาสตร์ ม.ราม
  0854205023
  ข้อ 12.management trainco niku

 5. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ครับ
  มีประสบการทำงานเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียผิตแก๊สชีวภาพและเดินเครื่องยนต์ขายไฟฟ้า
  มา 6 ปี
  ติดต่อ 093-5809951

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here