แชร์เลย!!! สมัครงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ อัพเดท ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ ปี 2561

4
134267

สมัครงาน ไทยเบฟเวอเรจ

ร่วมงานกับไทยเบฟ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความสำเร็จและความเป็นเลิศของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยต้นๆ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้นทุกปี เริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและมีจิตสำนึกที่ดี มาร่วมงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและพึงพอใจแก่พนักงาน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการร่วมงานกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ให้สมัครงาน ไทยเบฟ ได้ด้วยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งงานตามสายงานต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างน่าสนใจ หลังจากตรวจสอบตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครงานออนไลน์ได้ โดยสมาชิกต้องเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัครงานให้เรียบร้อย มิฉะนั้น หากกรอกรายละเอียดผิด จะเป็นการเสียโอกาสทันที

สมัครงาน ไทยเบฟ

สมัครงาน ไทยเบฟ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและภาษีอากร
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 2. เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและภาษีอากร
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 3. นิติกร
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมายอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรอบรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้ง
  • สามารถเขียนและให้ความเห็นทางด้านกฎหมายได้
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้นได้
  • มีความรับผิดชอบ
  • กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความเห็น
  • มีความรวดเร็วและกระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความใฝ่รู้และศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม รวมทั้ง ชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
  • มีไหวพริบปฏิภาณ ช่างสังเกต และมีความรอบรู้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้าน นิเทศศาสตร์, ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารมวลชน 3-5 ปี
  • สามารถเขียนข่าวและเผยแพร่ข้อมูลได้
  • สามารถประสานงานกับสื่อมวลชน หน่วยงานภายใน และภายนอก
  • สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
  • สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานประชาสัมพันธ์
  • สามารถประเมิณมูลค่าสื่อและรวบรวมเป็นรายงาน ROI วัดประสิทธิภาพผลงานได้
  • สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
  • มีทักษะในด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 5. หัวหน้าส่วนงานสนับสนุนทางธุรกิจ
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านธุรการและการประสานงานอย่างน้อย 10 ปี
  • มีความเข้าใจธุรกิจและผลิตภัณฑ์ขององค์กร
  • มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms-office ระดับดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง
  • มีความสามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับองค์กร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 6. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย HORECA
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาจัดการทั่วไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการและประสานงานขาย 1-3 ปี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น MS Office เป็นอย่างดี
  • ทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : บุคคโล
 7. หัวหน้าทีมขาย HORECA
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด/การบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs) ในช่องทาง HORECA เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ขับรถยนต์ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร, บุคคโล, เกาะสมุย, นครราชสีมา, ภูเก็ต, เชียงใหม่, บางละมุง, 
 8. หัวหน้าทีมพีซี
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/พนักงานจัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • เคยผ่านงานการควบคุมพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้าในบริษัทฯสินค้าอุปโภคและบริโภค
  • มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • มีการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 9. ผู้จัดการสำนักงานประสานงานกรมสรรพากร
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี / โท  ด้านการบริหารธุรกิจ/การตลาด/การขาย  หรือสาขาที่เกี่ยวข้องปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีและภาษีอากร อย่างน้อย 8 ปีขึ้นไป
  • สามารถปิดการตรวจของเจ้าหน้าที่สรรพากรได้
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับกรมสรรพากร เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านภาษี
  • สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Words, Excel, PowerPoint, Outlook ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้สูตร Advanced Excel และถ้าเคยใช้โปรแกรม SAP Module FI/AM/MM/SO มาก่อนก็จะเป็นประโยชน์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, บัญชี
  • มีประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน หรืองานตรวจสอบบัญชี 0-2 ปี
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด และทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • มีความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน การบัญชี การควบคุมภายในและภาษีอากร
  • ใช้โปรแกรม MS Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 11. ผู้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและสนับสนุนการขาย ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โทด้านบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารข้อมูลและสถิติอย่างน้อย 10 ปี
  • มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วม implement ระบบที่เกี่ยวข้องกับงานจะได้รับการ
  • พิจารณาเป็นพิเศษมีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
  • มีความรู้ในธุรกิจ Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
  • มีทักษะทางด้านการใช้MS Officeโดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการวางแผน การจัดการและการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนาศักยภาพ
  • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 12. Assistant Supply Chain Manager
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร S&OP, คลังสินค้า, Logistic, Supply Chain ,Management ในธุรกิจ FMCG หรือ Trading อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และผ่านการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านแผนการการกระจายสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 13. ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชี / บัญชีบริหาร / งบการเงิน / งบประมาณ / ผู้ตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย 8 ปี และผ่านการเป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัท อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในงานบัญชีทั้งระบบเป็นอย่างดี ทั้งบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร การจัดทำงบประมาณ ภาษีอากร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 14. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 5 ปีและมีประสบการณ์บริหารงานขายอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้และทักษะในการบริหารงานการขาย/ส่งเสริมการขาย สินค้าอุปโภคบริโภค (Fast Moving Consumer Goods) เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเส้นทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค (Route to Market)
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 15. Customer Management Manager
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 10 ปี
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรมทางการตลาด (Sales Drivers Programs)ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการตลาดของสินค้าเครื่องดื่มและสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 16. ผู้ช่วยผู้จัดการ OMT
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี / โท ด้านการบริหารธุรกิจ/การตลาด/การขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์การการขายสินค้าอุปโภค/บริโภค (FMCG) อย่างน้อย 6 ปี โดย
  • ต้องผ่านการบริหารการขาย หรือส่งเสริมการขาย FMCG ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี ในช่องทาง Supermarket หรือ Modern Trade ท้องถิ่น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 17. ผู้จัดการสำนักงานข้อมูลและสถิติ
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและบัญชีบริหาร 7 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินและใช้ตัวเลขในเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะในการวางแผน และการวิเคราะห์
  • มีความรู้เรื่อง big data/ SAP/ Nielsen
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 18. Assistant Customer Management Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Administration, Marketing Management, Hospitality Management or equivalent professional qualification
  • Minimum 5 years Sales & Marketing experience in FMCG (Food and Beverage industry) or Hospitality industry with minimum 2 years in management level
  • Prior experience in HORECA channel would be an advantage
  • Fluency in English and Thai
  • Excellent communications, negotiation, presentations skill and good personality
  • Strong analytical skill and logical thinking
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 19. Sales Operation Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or higher in Business Administration or any related field
  • Min. 5 years’ experience in sales management of FMCG business
  • At least 2- year experience at a managerial level with ability to run the business unit independently
  • High maturity with strong leadership, people management and presentation skills
  • Can do attitude, result-oriented, self-initiative, maturity and high integrity
  • Strong English proficiency is a must
  • Computer literacy with solid analytical skills
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 20. Key Account Manager (Tesco 2)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG อย่างน้อย 5 ปีในช่องทาง Modern Trade มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • มีความสามารถทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 21. หัวหน้าส่วนวางแผนและประสานงานขาย
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านการบริหาร/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์การวางแผน/ประมาณการสั่งและกระจายสินค้าที่มีมากกว่า 50 SKU และต้องเป็นสินค้าอุปโภค/บริโภค กรณีเคยส่งสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • มีความสามารถทางการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงการติดตามผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 22. Assistant Trade Marketing Manager
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in Marketing, Sales or Administration.
  • Experience in marketing Trade Marketing – MT directly over 7 years.
  • Understand the issue of sales via retailers, cash van with knowledge of the FMCG market and can analyze sales figures.
  • Knowledge of English, both spoken and written effectively.
  • Computer skills in MS office, especially Excel, PowerPoint.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 23. หัวหน้าส่วนประสานงาน (Liaison)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรอบรู้และสนใจข่าวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ( ฟัง พูด อ่าน เขียน )
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 24. ผู้จัดการธุรการทรัพย์สิน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี/โท สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม เป็นต้น
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารข้อมูลและสถิติ ความรู้ด้านคลังสินค้า การบริหารทรัพย์สิน Asset Management อย่างน้อย 7 ปี
  • มีทักษะทางด้านการใช้ MS Office โดยเฉพาะ Excel ขั้นสูง
  • มีทักษะในการวางแผน การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • มีความรู้ด้านการบริหารทรัพย์สิน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 25. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานบริการ
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี สาขาบริหาร/การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริการภายในสำนักงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • มีความเข้าใจในกฎระเบียบขององค์กรเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการบริหารงานสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารเวลาได้ดี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ และการตัดสินใจที่ดี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 26. ผู้ช่วยจัดการวิเคราะห์และประเมินผล
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและบัญชีบริหาร 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ข้อมูลทางการเงินและใช้ตัวเลขในเชิงวิเคราะห์
  • มีทักษะในการวางแผน และการวิเคราะห์
  • มีความรู้เรื่อง big data/ SAP/ Nielsen
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 27. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี
  คุณสมบัติ :
  • อนุปริญญาด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เคยผ่านงานการคุมพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้าในบริษัทฯสินค้าอุปโภคและบริโภค
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 28. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพีซี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ด้านการบริหาร หรือการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านดูแลพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เคยผ่านงานการคุมพนักงานพีซี/จัดเรียงสินค้าในบริษัทฯสินค้าอุปโภคและบริโภค
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 29. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรม
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการประสานงาน การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์โครงการ
  • มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • มีความรู้และทักษะทางด้านการจัดกิจกรรม ทั้งในด้านของกีฬา ดนตรี และการศึกษา รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะเร่งรีบและกดดันได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับใช้งานได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 30. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมกิจกรรม
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการตลาดและมีประสบการณ์ในระดับการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายสินค้าเครื่องดื่มในช่องทางโมเดิร์นเทรดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความเข้าใจกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทางนี้อย่างละเอียด
  • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนธุรกิจและมีการนำแผนไปปฏิบัติจริง
  • มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่อยงานต่างๆ ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร

ติดต่อสมัครงาน ไทยเบฟ

 • สำนักทรัพยากรบุคคล
 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต
 • แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    
  โทรศัพท์ : 0-2785-5555

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ไทยเบฟ

4 COMMENTS

 1. สนใจจะสมัคงาน ขับรถส่งของคับ พิกัด อ.เกาะสมุย

 2. สนใจสมัครค่ะ จบป.ตรี สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
  -มีประสบการณ์ทำ7-elevenมา 7 ปีค่ะ

 3. สนใจค่ะ
  จบ ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here