งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 124 อัตรา

3
50882

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 124 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน การไฟฟ้า

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  20,040 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด หรือ การเงิน) โดยมีพื้นฐานปริญญตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด หรือ การเงิน)
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 2. ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  20,040 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี การบัญชี หรือ การเงิน หรือการตลาด
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 3. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 38 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  17,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • ตาไม่บอดสี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
 4. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 9 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  17,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • ตาไม่บอดสี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย
 5. ตำแหน่งวิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  17,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมโทรคมนาคม
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • ตาไม่บอดสี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิสวกร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ
 6. ตำแหน่งบุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 7. ตำแหน่งบุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
 8. ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และเอกสารหลักฐานแสดงการผ่านการว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 คดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 9. ตำแหน่งนักฝึกอบรม 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะช่าง (บางพลี)
 10. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก และมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
  • มีความถนัดในการใช้ Social Media
  • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ / การตัดต่อภาพในเบื้องต้นได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 11. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 12. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การจัดการโลจัสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ การจัดการวิศวกรรม
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
 13. ตำแหน่งนักบัญชี 4 จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การบัญชี
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 14. ตำแหน่งนักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การบัญชี
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 15. ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) หรือผู้ตรวจสอบ ภาษีอากร (Tax Auditor) หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ (เพลินจิต)
 16. ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
 17. ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ
 18. ตำแหน่งเภสัชกร 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
 19. ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  16,840 บาท

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การพยาบาล
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล / การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
 20. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • ไม่จำกัดเพศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง (เขตบางใหญ่, เขตมีนบุรี, เขตสมุทรปราการ, เขตคลองเตย)
 21. ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ 3 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะช่าง (บางพลี)
 22. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 15 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 23. ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  • สามารถใช้ Auto CAD ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง (เขตคลองเตย, เขตยานนาวา)
 24. ตำแหน่งช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  14,170 บาท

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง (เขตประเวศ, เขตลาดพร้าว, เขตคลองเตย)
 25. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 11 อัตรา / ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  12,700 บาท

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
  • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฎิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศ หรือที่มีระยะความลึกอย่างน้อย 20 เมตร จากระดับพื้นดินได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง (เขตวัดเลียบ, เขตสามเสน)
 26. ตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  11,350 บาท

  คุณสมบัติ :
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • เพศชาย
  • ตาไม่บอดสี
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์/ใช้เครื่องมือกลยานยนต์) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ถ้ามีใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่าและมีประกาศนียบัตรงานใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นที่ 2 จากกรมเจ้าท่า (ปฏิบัติงานใช้เครื่องมือกลเรือ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์จริงในการขับรถยนต์ ตามใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ/หรือมีประสบการณ์จริงในการขับเรือกลลำน้ำ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีบุคลิกภาพดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
  • สามารถขับรถ Forklift และ/หรือรถเครน และ/หรือรถเครนติดกระเช้า
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : การไฟฟ้านครหลวง (เขตมีนบุรี, เขตธนบุรี, เขตสามเสน)

การรับสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

การรับสมัครงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน การไฟฟ้า

3 COMMENTS

 1. เข้าไปในหัวข้อ รับสมัครงาน แล้วคับ แต่ไม่มีหน้าเว็บไซต์ที่จะให้กรอกการสัมครเลย

  • ทางด้านเราจะขออธิบายเป็นขั้นตอนนะครับ เมื่อคลิกเข้าเว็บไซต์หลักของการไฟฟ้านครหลวงแล้ว คลิกที่>ประกาศรับสมัครงาน>ลงทะเบียนสมัครงาน>ใบสมัครออนไลน์”อ่านกฏในการสมัคร”>ดำเนินการต่อคลิ๊กที่นี่ (เลื่อนลงมาด้านล่างสุด) หรือถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

 2. ผมจบวุฒิ ปวช.สาขาช่างอิเล็คทรอนิค ครับ มีงานอะไรเหมาะบ้างครับ 0986983699

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here