งานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 123 อัตรา

2
40278

สมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 123 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน การไฟฟ้า

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิปริญญาโท ทางการบริหารธุรกิจ หรือ ทางการเงิน หรือ ทางการตลาด
  – อัตราเงินเดือน 20,040 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 2. ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ และบริหารธุรกิจ
  – อัตราเงินเดือน 20,040 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 3. ตำแหน่งนักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี
  – อัตราเงินเดือน 20,040 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 4. ตำแหน่งนักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารรัฐกิจ การบริหารเทคโนโลยี
  – อัตราเงินเดือน 20,040 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 5. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 14 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  – อัตราเงินเดือน 17,840 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง
 6. ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 5 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
  – อัตราเงินเดือน 17,840 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
 7. ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 4 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  – อัตราเงินเดือน 17,840 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 8. ตำแหน่งวิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 3 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร หรือ ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
  – อัตราเงินเดือน 17,840 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าสื่อสาร
 9. ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 4 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 10. ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 4 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ หรือ ทางการจัดการ
  – อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 11. ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัย
  – อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 12. ตำแหน่งพยาบาลวิชาการ 4 จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล
  – อัตราเงินเดือน 16,840 บาท
  – มีผลการสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
  – มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
 13. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 14. ตำแหน่งช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 15. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 14 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 16. ตำแหน่งช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 2 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 17. ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 18. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 15 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 19. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 3 จำนวน 6 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาการบัญชี
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 20. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 จำนวน 6 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 21. ตำแหน่งพนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 1 อัตรา
  – วุฒิปวส. ทางสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  – อัตราเงินเดือน 14,170 บาท
 22. ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 3 อัตรา
  – วุฒิปวช. ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  – อัตราเงินเดือน 12,700 บาท
 23. ตำแหน่งพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 จำนวน 15 อัตรา
  – วุฒิม.3
  – อัตราเงินเดือน 11,350 บาท
 24. ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 9 อัตรา
  – วุฒิม.3
  – อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

การรับสมัครงาน การไฟฟ้านครหลวง

การรับสมัครงานของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 – 1 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน การไฟฟ้า

2 COMMENTS

 1. เข้าไปในหัวข้อ รับสมัครงาน แล้วคับ แต่ไม่มีหน้าเว็บไซต์ที่จะให้กรอกการสัมครเลย

  • ทางด้านเราจะขออธิบายเป็นขั้นตอนนะครับ เมื่อคลิกเข้าเว็บไซต์หลักของการไฟฟ้านครหลวงแล้ว คลิกที่>ประกาศรับสมัครงาน>ลงทะเบียนสมัครงาน>ใบสมัครออนไลน์”อ่านกฏในการสมัคร”>ดำเนินการต่อคลิ๊กที่นี่ (เลื่อนลงมาด้านล่างสุด) หรือถ้าไม่เข้าใจในส่วนไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here