เปิดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
5216

สมัครงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา

การรับสมัคร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 2. ตำแหน่งนายช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ทางการถ่ายภาพและภาพยนต์ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขา วิชาที่สำนักงาน กพ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการถ่ายอย่างน้อย 2 ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพจากหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชน)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 6. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 8. ตำแหน่งเศรษฐกร จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหลายสาขาวิชาดังกล่าวที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 9. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การเกษตร และวนศาสตร์ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 10. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เช่น การอ่าน การพูด และการเขียน ในระดับดี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรสำรวจ หรือทางวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญด้านการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 12. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 6 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด (ใบ กว.) ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 13. ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมเกษตร ทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ ทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ทางวิศวกรรมแหล่งน้ำ ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด (ใบ กว.) ไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 14. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และผ่านการศึกษาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • มีความรู้ด้าน Web Application และ Web Programming รวมทั้งมีทักษะการออกแบบ Website และ สามารถเขียน APS หรือ Java Script ได้
  • มีความรู้ระบบเครือข่าย (Network) และระบบสื่อสาร
  • การจัดทำ จัดเกํ็บ คัดลอก บันทึก และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าระบบคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ทางด้านฐานข้อมูล MS SQL Server และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่แบบหลักฐานเพื่อนงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.onwr.go.th หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>>  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here