[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

11
396425

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำลังจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานไปรษณีย์ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 25 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-18 สิงหาคม 2563

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 • ตำแหน่งงานตามเอกสารแนบ

วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

สำหรับผู้สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3-18 สิงหาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงาน ไปรษณีย์

************************************************************************

สมัครงาน ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 อัตรา

สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

สมัครงาน ไปรษณีย์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายการบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  17,830 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีการเงิน
 2. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  17,830 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร โดยต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 3. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายบริหารงานกลาง จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน Call Center ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 4. สังกัดปฏิบัติงาน : หน่วยงานต่างๆ จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 5. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายสุขภาพและอนามัย จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจรักษาในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. สังกัดปฏิบัติงาน : สำนักงานไปรษณีย์เขต 3 (นครราชสีมา) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตว่าคอม
 7. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายปฏิบัติงานตรวจสอบ 1 (สาขงานตรวจสอบ 9 กลุ่มตรวจสอบ 2 จังหวัดสุราษฎ์ธานี) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของกรมขนส่งทางบก
  • สามารถเดินทางออกตรวจสอบหน่วยงาน/ที่ทำการต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้
 8. สังกัดปฏิบัติงาน : สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 2 (เขตพญาไท กรุงเทพฯ) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 9. สังกัดปฏิบัติงาน : สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง 4 (เขตบางรัก กรุงเทพฯ) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 10. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านนิเทศศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office/Internet)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ในระดับดี
  • หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษขององค์กรสถาบันวิชา สถาบันการศึกษา เช่น TOEFL TOEIC TU-GET CU-TEP เป็นต้น หรือผลการทดสอบของสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองจากทางราชการและมีอายุผลการทดสอบไม่เกิน 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 11. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,890 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
 12. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,890 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
 13. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,890 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับภาคีขึ้นไปสาขาโยธา จากสภาวิศวกร
 14. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  15,000 – 15,890 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 – 15,890 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 16. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  12,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 17. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  12,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 18. สังกัดปฏิบัติงาน : หน่วยงานต่างๆ จำนวน 5 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  10,740 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 19. สังกัดปฏิบัติงาน : ฝ่ายยานพหนะขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  10,740 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com หัวข้อ “สมัครงาน”  ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ไปรษณีย์

11 COMMENTS

 1. ขอสอบถามค่ะ วุฒิ ป.ตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสอบคุณวุฒิลำดับที่ 4 ได้ไหมคะ

 2. อยากทราบว่าถ้าสมัครแล้วต้อง
  สอบที่จังหวัดไหนค่ะ

 3. ป.ตรี สังคมศึกษา สามารถสมัครคุณวุฒิข้อที่ 4 ได้ไหมครับ

  • ณ ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับ ถ้ามีประกาศฉบับหน้า ทางเราจะรีบลงให้ทราบทันทีเลยครับ

Leave a Reply to พรเทพ Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here