[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่าที่น่าสนใจ

9
249557

สมัครงาน ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 อัตรา

สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

สมัครงาน ไปรษณีย์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  – สังกัดฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกำกับดูแลกิจการการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

  – สังกัดฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

 3. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

  – สังกัดฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

 4. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ : 15,890 บาท

  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ : 15,000 บาท
  – สังกัดฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้และประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน IT กำหนดเป้าหมายตัวชีวัด จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) แผนปฏิบัติงานและแผนบริหารความเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำสรุปผลการประเมินเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข (โดยจะต้องแนบหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานดังกล่าวประกอบการสมัคร เมื่อเป็นผู้สอบข้อเขียนได้)
  • มีความรู้เรื่องการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  – สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย

 6. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  – สังกัดฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพูด เขียน แปล สรุปและย่อความได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับสาขาการเงินในการปฏิบัติงานได้
 7. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  – สังกัดฝ่ายระบบบริการระหว่างประเทศ

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีด้วยคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 8. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,890 บาท
  – สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา

  คุณสมบัติ :
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญจากสภาวิศวกร
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบอาคาร
 9. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  – สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 7

 10. ตำแหน่งในคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  – สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 2 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา
  – สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
  – สังกัดสำนักงานไปรษณีย์เขต 7 จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 อัตรา

 11. ตำแหน่งในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
  – สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านทรัพยากรมนุษย์
 12. ตำแหน่งในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 12,000 บาท
  – สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ด้านไฟฟ้า
 13. ตำแหน่งในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชายนต์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 10,740 บาท
  – สังกัดฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com หัวข้อ “สมัครงาน”  ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ไปรษณีย์

9 COMMENTS

 1. ขอสอบถามค่ะ วุฒิ ป.ตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสอบคุณวุฒิลำดับที่ 4 ได้ไหมคะ

 2. อยากทราบว่าถ้าสมัครแล้วต้อง
  สอบที่จังหวัดไหนค่ะ

 3. ป.ตรี สังคมศึกษา สามารถสมัครคุณวุฒิข้อที่ 4 ได้ไหมครับ

  • ณ ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับ ถ้ามีประกาศฉบับหน้า ทางเราจะรีบลงให้ทราบทันทีเลยครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here