[สมัครงาน ไปรษณีย์] เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เช็คตำแหน่งงานว่าที่น่าสนใจ

11
282759

สมัครงาน ไปรษณีย์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 21 อัตรา

สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

สมัครงาน ไปรษณีย์

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  17,830 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าทั่วไป/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าทั่วไป

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี (มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ:TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี)
 2. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  17,830 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนบริการการตลาดและการขายลูกค้าองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี (มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ:TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี)
 3. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนสารสนเทศและบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้างองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี (มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ:TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี)
 4. ตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนสารสนเทศและบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าองค์กร/กลุ่มงานการตลาดลูกค้าองค์กร

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี (มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ:TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี)
 5. ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ ส่วนบริหารสัญญาและบริหารความร่วมมือทางธุรกิจ/กลุ่มงานสนับสนุนการบริหารการตลาดและะการขาย

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  • มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดี (มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ:TU-GET/CU-TEP/TOEIC/TOEFL/IELTS อายุไม่เกิน 1 ปี)
 6. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคม/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี (โดยมีเอกสารรับรองการทำงาน หรือ แฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสังคม)
  • มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถประสานงานภายใต้ความเร่งด่วน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลที่แตกต่างหลากหลายอย่างดี
  • มีจิตใจ พร้อมให้บริการมีความรับผิดชอบ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอย่างดี
  • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 7. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานบริหารแบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย”

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์, สาขาวิชาวารสารสนเทศ, สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน
 8. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานสื่อสารการตลาด

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารการตลาด, สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาดกลยุทธ์
 9. ตำแหน่งนักสถิติ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนสื่อสารองค์กร/งานประเมินผล

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ, สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 10. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารสื่อ/งานเขียนเพื่อการสื่อสารช่องทางออนไลน์

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์, สาขาวิชาวารสารศาสตร์, สาขาวิชาวารสารสนเทศ, สาขาวิชาวัตกรรมสื่อสารมวลชน
 11. ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 / นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  15,890 บาท (วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4) / 15,000 บาท (นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4)
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารจัดการระบบเครื่องแม่ข่าย

  คุณสมบัติ :
  • (วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  • (นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 12. ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 / นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,890 บาท (วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4) / 15,000 บาท (นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4)
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานปฏิบัติการสนับสนุนผู้ใช้งาน

  คุณสมบัติ :
  • (วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
  • (นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4) ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. ตำแหน่งนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 14. ตำแหน่งนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 15. ตำแหน่งนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 16. ตำแหน่งนักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 บาท
  สังกัดปฏิบัติงาน : 
  ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการการเงิน

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ไปรษณีย์ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.thailandpost.com หัวข้อ “สมัครงาน”  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ไปรษณีย์

11 COMMENTS

 1. ขอสอบถามค่ะ วุฒิ ป.ตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสอบคุณวุฒิลำดับที่ 4 ได้ไหมคะ

 2. อยากทราบว่าถ้าสมัครแล้วต้อง
  สอบที่จังหวัดไหนค่ะ

 3. ป.ตรี สังคมศึกษา สามารถสมัครคุณวุฒิข้อที่ 4 ได้ไหมครับ

  • ณ ตอนนี้ปิดรับสมัครแล้วนะครับ ถ้ามีประกาศฉบับหน้า ทางเราจะรีบลงให้ทราบทันทีเลยครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here