สมัครงาน “ไทยพีบีเอส ThaiPBS” เปิดรับสมัครบุคคล หางาน ตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

0
31137

สมัครงานไทยพีบีเอส

(Update: 17/05/2019)

“ไทยพีบีเอส Thai PBS” องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นสื่อสารธารณะสื่อแรกของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์ ที่สรรค์สร้างดำเนินการผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน ไทยพีบีเอส Thai PBS สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

สมัครงาน ไทยพีบีเอส

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
  ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 15 – 29 พฤษภาคม 2562

  คุณสมบัติ :
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง แผนนโยบายและกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารมวลชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการส่งเสริมธรรมาภิบาล
  • มีทักษะการเป็นผู้นำ และมีทักษะด้านการบริหารจัดการ
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีทักษะด้านการประสานงาน
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การนำเสนองาน
  • มีความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านโทรทัศน์ ด้านสื่อสารมวลชน
  • มีความเข้าใจในความคิดเชิงระบบ
  • มีความสามารถในการจัดการอบรม ประชุม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก
 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยงอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
  ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 14 – 28 พฤษภาคม 2562

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจหรือรัฐกิจ, บัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้านบริหารความเสี่ยง หรือ ธรรมาภิบาล หรือประกันคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และประสบการณ์ในงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการส่งเสริมธรรมาภิบาล และหรือระบบประกันคุณภาพ
  • มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ จัดทำรายงาน และการนำเสนองาน
  • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานที่ดี
  • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ
  • มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  • มีความสามารถในการจัดการอบรม ประชุม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก
 3. ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย จำนวน 1 อัตรา
  ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 14 – 28 พฤษภาคม 2562

  คุณสมบัติ :
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ และ/หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากเนติบัณฑิตยสภา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายหลายสาขา ( อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กฎหมายมหาชน ฯลฯ) ไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเคยบริหารบุคลากรด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 คน
  • มีประสบการณ์ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อมวลชน หรือองค์กรสื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์รวมถึงการใช้ตรรกะทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • มีความเข้าใจในบริบทขององค์กรสื่อสาธารณะ สามารถนำมาใช้ในการดำเนินการด้านกฎหมายทุกประเภทได้อย่างสอดคล้อง และตรงกับเป้าหมายของหน่วยงาน/องค์กรสื่อสาธารณะ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาและสื่อสารทำความเข้าใจได้อย่างง่ายๆ
  • เคารพและยึดมั่นต่อหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพกฏหมายอย่างเคร่งครัด
  • มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีความ การจัดทำเอกสาร สืบค้น และค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ดี
  • อ่านรายละเอียดตำแหน่งเพิ่มเติม >>> คลิก

ขั้นตอนการสมัครงาน ไทยพีบีเอส

เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง :

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : [email protected] 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิกที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here