แชร์ด่วน!!! “บริษัท เบทาโกร (BETAGRO)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

0
317736

สมัครงาน บริษัท เบทาโกร

(Update: 17/01/2019)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งมีความมั่นคง นอกจากเงินเดือนที่จะได้รับแล้ว บริษัท เบทาโกร ยังมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย

สมาชิกที่สนใจ และต้องการร่วมงานกับบริษัท สามารถสมัครงาน บริษัท เบทาโกร ได้โดยการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติส่วนตัว และสมัครงานโดยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อกรอกประวัติสมัครงานออนไลน์ได้ทันทีเบทาโกร

สมัครงาน บริษัท เบทาโกร

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR Execution OD)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาฯ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารงานด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารเป้าหมาย และการสร้างงานเชิงกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะด้านเทคนิคการนำเสนอ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการประสานงานที่ดี
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 2. ผู้แทนขาย (ทีมสุกร)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และขายสินค้าปศุสัตรว์
  • มีทักษะการขาย หรือการตลาด และ Supply Chain Management
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 3. ผู้แทนขาย (ทีมกิจการสาขา)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science สัตวบาล การขาย หรือการจัดการทั่วไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป ด้านงานขาย
  • ความรู้เกี่ยวกับสินค้า Fresh Meat
  • ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 4. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขางานเลขานุการ, ศิลปศาสตร์ หรือบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านงานเอกสาร, การติดต่อประสานงาน, งานเลขานุการ
  • มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (Word, Excel, Power Point) ทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง
 5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ความสามารถพิเศษ สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้
  • มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกคล่องแคล่ว
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและต้องมีสายตาปกติ
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง
 6. เจ้าหน้าที่การตลาด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการตลาดหรือการบริหารผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เรื่องการบริหารผลิตภัณฑ์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 7. เจ้าหน้าที่ผลิต (สุกรชำแหละ)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, สัตวศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความรู้ด้าน Food Technology, Meat Science หรือที่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 8. ผู้จัดการแผนกควบคุมงานกระบวนการผลิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล / แมคคาทรอนิกส์ / ไฟฟ้า Control
  • มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป ด้านงานออกแบบ / งานติดตั้ง / งานบริการ / งานผลิตระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / วิศวกรรมระบบ ในอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ หรืออาหาร หรือฟาร์ม
  • มีความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
  • การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม เช่น Auto Cad, MS Office, ฯลฯ
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง
 9. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสุขาภิบาล
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง
 10. วิศวกรไฟฟ้า อาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป งานควบคุมการก่อสร้าง / สำรวจ ออกแบบ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง
 11. วิศวกรอาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านงาน / ควบคุมงานก่อสร้าง / ออกแบบ วิศวกรรมโยธา
  • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน/ฟาร์ม)
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 12. วิศวกรเครื่องกล อาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. ระดับภาคีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านงานควบคุมการก่อสร้าง / สำรวจ ออกแบบ งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 13. เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบระบบสารสนเทศ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science / Information Technology
  • มีประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปีด้านงาน IT Audit , IT Security
  • มีความเข้าใจในกระบวนการทา Risk assessment และ Risk base
  • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน / แนวทางปฏิบัติชั้นนา (เช่น COBIT, ITIL, ITGC, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301)
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบงาน SAP, Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หากมี Certificate รับรองระดับมืออาชีพ เช่น CISA,CISM, CISSP หรือ CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 14. เจ้าหน้าที่อาวุโสสินเชื่อ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงิน สินเชื่อ
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานสินเชื่อ
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคใต้
 15. ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปทุมธานี)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร
  • มีประสบการณ์ทำงาน 8 – 10 ปี ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร เทคโนโลยีการผลิต การบริหารห้องปฏิบัติการอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุนอาหาร การออกแบบไลน์ผลิตสินค้า ระบบ GMP, HACCP
  • พื้นที่ทำงาน : ปทุมธานี
 16. ผู้แทนขายอาหารสัตว์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ประมง, วาริชศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี ด้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และเคมีภัณฑ์
  • เดินทางต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 17. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Packaging)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญษตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ, งาน RD ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
  • หากไม่มีประสบการณ์ต้องผ่านงาน Project ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และผ่านการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
  • มีความรู้เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และสามารถดำเนินการวางแผนริเริ่มความคิดสร้างสรรค์พัฒนาโครงงานต่างๆในการลดต้นทุน
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสร้างกลยุทธ์ด้านการจัดซื้อ จัดหา
  • มีความรู้ความชำนาญ ใน โปรแกรม Microsoft office
  • มีความรู้ในขั้นตอนการจัดซื้อของบริษัท
  • มีความรู้ข้อมูลผู้ขาย
  • มีความรู้พื้นฐาน มาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14000, HACCP และ GMP Good problem solving skills.
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 18. ผู้จัดการร้าน (ร้านอาหาร)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริการหรือการจัดการร้าน
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านงาน การบริหารและการจัดการในธุรกิจร้านอาหาร
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 19. ผู้จัดการส่วนผลิตโครงการ (โครงการสุกรขุน)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวศาสตร์ ,สัตวแพทย์
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานผลิต
  • มีความรู้ด้านงานผลิตโครงการ, ผลิตปศุสัตว์
  • พื้นที่ทำงาน : ต่างประเทศ
 20. New Business Development
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาตรีด้านสาขาวิชา บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บริหารธุรกิจ และสัตวบาล
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบเป็นระบบ (Systematic thinking)
  • มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบตรรกะ (Logical thinking)
  • มีความรู้เรื่องทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
  • มีความรู้เรื่องความสามารถในการนำเสนองานในที่ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 21. Business Strategy & Planning
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาตรีด้านสาขาวิชา บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บริหารธุรกิจ และสัตวบาล
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบเป็นระบบ (Systematic thinking)
  • มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบตรรกะ (Logical thinking)
  • มีความรู้เรื่องทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
  • มีความรู้เรื่องความสามารถในการนำเสนองานในที่ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 22. ผู้จัดการส่วนวิศวกรบริการหลังการขาย
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านการซ่อมบำรุง
  • มีความรู้ทางด้านงานซ่อมและบำรุงรักษา
  • สามารถขับรถได้ มีใบอนุญาติขับขี่
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • พื้นที่ทำงาน : พระประแดง
 23. นักวิชาการส่งเสริม (สุกร)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ,สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
  • พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 24. นักวิชาการส่งเสริม (ไก่)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ,สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
  • พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 25. สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา : สัตวศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ทางด้านงานการเลี้ยงไก่อย่างน้อย 3 ปี
  • ความสามารถพิเศษ : ขับรถยนต์ได้, มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ, มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ HACCP GMP ACP ISO9001
  • พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 26. ผู้แทนขายต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ ,สัตวศาสตร์ , การตลาด
  • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปด้านงานขาย
  • พื้นที่ทำงาน : ต่างประเทศ
 27. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Eng/Science / บริหารธุรกิจ/ สัตวแพทย์ / สัตวบาลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารความสัมพันธ์ / ลูกค้าสัมพันธ์
  • มีความเข้าใจในธุรกิจ การอ่านหรือวิเคาระห์ด้านการเงิน รู้และเข้าใจงานขายและการตลาด
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร หรือเกษตรอุตสาหกรรมทางด้านการตลาดหรือขาย
  • พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 28. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นด้านการตลาด โดยเฉพาะหากเป็นการตลาดแบบ Mass Production จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโภค และกลยุทธ์การสร้าง Brand
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> คลิก สมัคร เบทาโกร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here