แชร์ด่วน!!! “บริษัท เบทาโกร (BETAGRO)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

0
335533

สมัครงาน บริษัท เบทาโกร

(Update: 15/05/2019)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งมีความมั่นคง นอกจากเงินเดือนที่จะได้รับแล้ว บริษัท เบทาโกร ยังมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย

สมาชิกที่สนใจ และต้องการร่วมงานกับบริษัท สามารถสมัครงาน บริษัท เบทาโกร ได้โดยการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติส่วนตัว และสมัครงานโดยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อกรอกประวัติสมัครงานออนไลน์ได้ทันทีเบทาโกร

สมัครงาน บริษัท เบทาโกร

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ งานทรัพยากรมนุษย์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านการสรรหา / พัฒนาพนักงาน
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ภาคกลาง
 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขายต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ยอดขาย /กำไร-ขาดทุน / ต้นทุนการผลิตของแต่ละสินค้า
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองต่างๆ และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงาน
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 3. เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (สัตวแพทย์)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์, Nutritionist หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ การขาย การตลาดกลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ 10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เชิงเทคนิค ด้านการตลาดกลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
  • TOEIC 550 ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศที่ได้รับผิดชอบได้
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และการนำเสนอในระดับดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 4. พนักงานธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาการจัดการ, การจัดการทั่วไป หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานธุรการเอกสาร 1- 2 ปี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 5. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ ด้านการตลาด หรือบริหารผลิตภัณฑ์ 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้การตลาดและ New product development
  • Good interpersonal skills, communication & presentation skill
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 6. เจ้าหน้าที่อาวุโสโลจิสติกส์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์, บริหาธุรกิจ, Supply chain หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ ด้านการบริหารโลจิสติกส์ หรือวางแผน Supply chain 5 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในระบบงาน SAP หรือโปรแกรมอื่นๆ
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 7. Senior System Engineer
  คุณสมบัติ :
  • BS/MS degree in Computer Science, Engineering with 7-10 years’ experience
  • Proven working experience in installing, configuring and troubleshooting Windows server /Linux based environments.
  • Solid experience in the administration and performance tuning of database and application stacks (e.g., Oracle, MSSQL, Apache and Tomcat)
  • Cloud experience, preferably in Azure or AWS
  • Experience with virtualization and containerization (e.g., VMware, HyperV)
  • Experience with monitoring systems
  • Solid scripting skills (e.g., shell scripts, Perl, Ruby, Python)
  • Solid networking knowledge (OSI network layers, TCP/IP)
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 8. ผู้จัดการแผนกการตลาด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ การขาย การตลาด และการบริหารจัดการ 10 ปี
  • มีความรู้ด้าน Trade Marketing / การจัดการการตลาด
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 9. นักวิชาการส่งเสริม (สัตว์น้ำ)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาประมง ,เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, สัตวแพทย์
  • ประสบการณ์ บริการและสนับสนุนการขายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์น้ำ อาหารและลูกพันธุ๋สัตว์น้ำ อย่างน้อย 1 – 2 ปี
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น้ำแบบครบวงจร
  • มีความรู้ในห่วงโซ่การผลิตสัตว์น้ำแบบครบวงจรเป็นอย่างดี
  • รักการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
  • มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 10. เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด
  คุณสมบัติ :
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
  • มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 11. เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาดต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree up About Marketing , Business Management or Food Science & Technology Branch
  • Export Marketing experiences 3-5 Years
  • TOEIC 650+
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 12. ผู้อำนวยการขายต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาสัตวแพทย์ สัตวบาล บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานขาย การตลาด การจัดการธุรกิจ 15 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้าน Product Knowledge
  • มีความรู้ด้านกฎหมายการค้าของประเทศนั้นๆ
  • มีความรู้ด้านระบบภาษี การนำเข้า-ส่งออกสินค้า กฎหมายแรงงาน
  • มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ การตลาดและการจัดการองค์กร
  • มีความรู้ความเข้าใจ ธรรมเนียมปฏิบัติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 13. นักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 62 (มิ.ย. – ธ.ค. 62)
  คุณสมบัติ :
  • ฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน (1 ภาคเรียน)
  • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 / 4 ในสาขาที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่เปิดรับ
  • สามารถฝึกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • สามารถใช้ MS Office ได้
  • มีทัศนคติที่ดี กระตือรือล้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  • มีส่วนในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ทั่วประเทศ
 14. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารอาคาร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล/ปริญญาโท งานระบบอาคาร
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานไฟฟ้า,พลังงาน,งานระบบอาคารสูง,บริหารอาคาร
  • ประกาศณียบัตรผู้รับผิดชอบพลังงานสามัญอาคาร
  • มีความรู้งานด้านไฟฟ้า เครื่องกล ระบบสาธารณูปโภคในอาคาร , การใช้เครื่องมือช่างต่างๆ
  • มีความรู้ด้านบริหารจัดการงานวิศวกรรม,งานบำรุงรักษา,บริหารโครงการฯ
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 15. ผู้จัดการส่วนธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานธุรการ 3 – 4 ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถรับผิดชอบจัดการงานได้อย่างดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 16. ผู้จัดการส่วนผลิตฟาร์ม
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวศาสตร์ ,สัตวแพทย์
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานผลิต
  • มีความรู้ด้านงานผลิตโครงการ, ผลิตปศุสัตว์
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ต่างประเทศ
 17. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้
  • มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกคล่องแคล่ว
  • มนุษย์สัมพันธ์ดีและต้องมีสายตาปกติ
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ภาคกลาง
 18. ผู้แทนขาย
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา การตลาด / บริหาร
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านการขาย
  • สามารถขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถปฏิบัติงานประจำนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้
  • มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ทุกภูมิภาค
 19. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ / บริหารธุรกิจ / บัญชีการเงิน หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีใจรักบริการและมีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • บริษัทรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ทุกภูมิภาค
 20. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (HR Execution OD)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาฯ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารงานด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารเป้าหมาย และการสร้างงานเชิงกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะด้านการวางแผน และบริหารจัดการแผนงาน
  • มีทักษะด้านเทคนิคการนำเสนอ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการประสานงานที่ดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และภาคกลาง
 21. ผู้แทนขาย (ทีมสุกร)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการงานขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และขายสินค้าปศุสัตว์
  • มีทักษะการขาย หรือการตลาด และ Supply Chain Management
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 22. ผู้แทนขาย (ทีมกิจการสาขา)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา Food Science สัตวบาล การขาย หรือการจัดการทั่วไป
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 -2 ปี ขึ้นไป ด้านงานขาย
  • ความรู้เกี่ยวกับสินค้า Fresh Meat
  • ความรู้เกี่ยวกับการตลาดเบื้องต้น
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขาย
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 23. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขางานเลขานุการ, ศิลปศาสตร์ หรือบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านงานเอกสาร, การติดต่อประสานงาน, งานเลขานุการ
  • มีทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี (Word, Excel, Power Point) ทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ภาคกลาง
 24. เจ้าหน้าที่การตลาด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการตลาดหรือการบริหารผลิตภัณฑ์
  • มีความรู้เรื่องการบริหารผลิตภัณฑ์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีความคิดสร้างสรรค์
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
 25. เจ้าหน้าที่ผลิต (สุกรชำแหละ)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์การอาหาร, สัตวศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความรู้ด้าน Food Technology , Meat Science หรือที่เกี่ยวข้อง
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 26. ผู้จัดการแผนกควบคุมงานกระบวนการผลิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล / แมคคาทรอนิกส์ /ไฟฟ้า Control
  • มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป ด้านงานออกแบบ/ งานติดตั้ง / งานบริการ / งานผลิตระบบไฟฟ้า / ระบบเครื่องกล / วิศวกรรมระบบ ในอุตสาหกรรมด้านปศุสัตว์ หรือ อาหาร หรือ ฟาร์ม
  • มีความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ
  • การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม เช่น Auto Cad , MS Office , ฯลฯ
  • พื้นที่ปฏิบัติงาน : ภาคกลาง

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> คลิก สมัคร เบทาโกร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here