[สวทช.] เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

0
18825
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดผ่านลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง

สมัครงาน สวทช.

 

งานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาองค์กร
 2. ผู้ประสานงาน / ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 3. วิศวกร / งานบริหารอาคารสำนักงานกลาง
 4. ที่ปรึกษา / งานบริหารและสนับสนุนธุรกิจ
 5. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา
 6. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
 7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 3
 8. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
 9. ผู้ประสานงาน / สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 10. ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
 11. นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
 13. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
 14. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
 15. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
 16. นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
 17. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
 18. นักวิเคราะห์ / งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม
 19. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
 20. นักวิเคราะห์ / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
 21. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
 22. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร
 23. ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมการผลิต
 24. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานถ่ายทอดเทคโนโลยี
 25. พนักงานห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 26. พนักงานห้องปฏิบัติการ / ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 27. นักวิเคราะห์ / งานกลยุทธ์คลัสเตอร์ และประสานงานโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
 28. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
 29. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
 30. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
 31. ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 32. ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 33. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย
 34. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 35. ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ
 36. นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน
 37. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
 38. วิศวกร / งานพัฒนาพื้นที่
 39. ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
 40. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
 41. วิศวกร / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
 42. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก
 43. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ
 44. นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร
 45. เจ้าหน้าที่พัสดุ / งานพัสดุ
 46. Coordinator / International Collaboration Section
 47. ที่ปรึกษา / งานปรึกษาด้านไอที
 48. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4
 49. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 50. เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ / งานสื่อยุคใหม่
 51. ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย / ฝ่ายวิจัยนโยบาย
 52. ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย / ฝ่ายวิจัยนโยบาย
 53. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก
 54. นักกฎหมาย / งานข้อบังคับและระเบียบ
 55. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาการข้อมูล
 56. นักวิเคราะห์ / งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ
 57. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / งานบริการเครื่องมือ
 58. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์บุคคล / งานกลยุทธ์บุคคล
 59. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร
 60. พนักงานห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์
 61. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 62. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 63. นักวิเคราะห์ / งานบริหารโปรแกรมเทคโนโลยีฐาน
 64. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
 65. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 66. วิศวกร / งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 67. วิศวกร / งานบริการและสนับสนุนด้านวิศวกรรมและเครื่องมือ
 68. นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการ และ สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here