สมัครงาน ปตท. PTT เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่ง หางาน ที่น่าสนใจ

0
41021

สมัครงาน ปตท.

“ปตท. PTT” บริษัทพลังงานไทยชั้นนำที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้ามาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ปตท.

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ปตท. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ปตท.

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
  • เข้าใจนิยามของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลและฐานข้อมูล คุณภาพของข้อมูล
  • สามารถระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกตามโจทย์ทางธุรกิจได้
  • ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง
  • เลือกใช้เทคนิคและแบบจำลองที่เหมาะสมกับข้อมูลและโจทย์ทางธุรกิจ
  • มีความสามารถเขียนโปรแกรม เช่น SQL และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Java หรือ Python หรือ R
  • เข้าใจแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท Computer Science / Computer Engineering
  • เข้าใจนิยามของข้อมูล โครงสร้างของข้อมูลและฐานข้อมูล คุณภาพของข้อมูล
  • สามารถระบุข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เชิงลึกตามโจทย์ทางธุรกิจได้
  • ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการพัฒนาและปรับปรุงแบบจำลอง
  • เลือกใช้เทคนิคและแบบจำลองที่เหมาะสมกับข้อมูลและโจทย์ทางธุรกิจ
  • มีความสามารถเขียนโปรแกรม เช่น SQL และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Java หรือ Python หรือ R
  • เข้าใจแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงานใหญ่ วิภาวดี
 2. ตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพ

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
  • ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟดิบ ณ โกดังของผู้ขาย ก่อนการรับเข้าโกดัง
  • ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟก่อนรับเข้าโรงงาน ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต หลังการผลิต และก่อนส่งเมล็ดกาแฟคั่วออกจากโรงงาน
  • บันทึกผลการตรวจค่าคุณภาพต่างๆลงในแบบฟอร์ม รายงานและวิเคราะห์ผลการตรวจเชิงสถิติเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานต่อผู้บริหาร
  • ดูแล/ตรวจสอบ/ทดสอบ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้า ได้แก่ กล่อง ฟอยล์ Favor Lock Valve และประสานงานกับ Supplier กรณีที่เกิดปัญหา
  • ตรวจสอบคุณภาพสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ น้ำ/อากาศ/ความสะอาดเครื่องจักร/บุคคล พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจเชิงสถิติเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานต่อผู้บริหาร
  • ตรวจความสะอาดรถขนส่งสินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของกล่องสินค้าก่อนขนขึ้นรถ
  • ตรวจวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลูกค้าด้านรสชาติและความสะอาดของสินค้า พร้อมจัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจเชิงสถิติเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานต่อผู้บริหาร
  • ผลักดันและออกแบบระบบการบริหารคุณภาพและมาตรฐานต่างๆจัดทำคู่มือการทำงานต่างๆ ในระบบคุณภาพ เช่น GMP HACCP ISO Internal and External Audit
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท Food Science and Technology
  • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
   มีประสบการณ์ และทกัษะทางดา้น Sensory Skills (ทางดา้นประสาทสมัผสั สี รสชาติ กลิ่น กาแฟ)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงคั่วกาแฟคาเฟ่อเมซอน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
 3. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศ

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
  • ปฏิบัติการเรื่องการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งประกอบด้วย  งานปฏิบัติการ cargo operation ให้เป็นไปตามสัญญา, การวางแผนการเดินเรือ และติดตามในการขนถ่ายสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง, การบริหารปริมาณ และ ต้นทุนของ Inventory ใน location ต่างๆ, บริหารจัดการ เรื่องเอกสารรับจ่ายเงินระหว่างลูกค้า
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท Accounting / Business Administration / Engineering
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงานใหญ่
 4. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และวางแผน

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
  • วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนของ ธุรกิจน้ำมัน และบริษัทในเครือในต่างประเทศ ใน ส่วนของ Financial Feasibility, Market Feasibility และ Demand Feasibility โดยใช้ข้อมูล Technical Feasibility จากเจ้าของแบรนด์ เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์
  • วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือฯ
  • เจรจา/แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อริเริ่มโครงการการลงทุนหรือร่วมทุน(New Joint Venture) ใน ตปท.
  • วิเคราะห์ผู้ลงทุน (Franchisee/ Master Franchise) เพื่อให้ได้ผู้ลงทุนที่ตรงตามเกณฑ์พร้อมทั้งเจรจาสัญญา ข้อตกลงและบริหารสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์กับเจ้าของแบรนด์และผู้ลงทุน(Franchisee/Master Franchise)โดยดำเนินร่วมกับหน่วยงานเจ้าของแบรนด์ซึ่งเป็นผู้ยกร่างสัญญาและเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจ (ทั้งในประเทศ ที่มีและไม่มีบริษัทฯ)รวมทั้งคัดเลือกfranchisee ในประเทศที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Single Unit Franchise
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท Accounting and Finance / Engineering / Business Economics / Business Administration
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงานใหญ่
 5. ตำแหน่งวิศวกร

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
  • บำรุงรักษาและพัฒนาออกแบบระบบ Production Management Information System(PMIS) ให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับเทคโนโลนี ออกแบบDatabase ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบอื่นๆในธุรกิจ ปตท. และเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบSCADA
  • ออกแบบ Web Pageเพื่อใช้ในสายงานระบบท่อส่งก๊าซ
  • จัดทำและสรุปข้อมูลรายงานผู้บริหาร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี Computer Engineering / Electronics Engineering / Electrical Engineering / Information Technology Engineering
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • สามารถเขียนโปรแกรมได้
  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
 6. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานขนส่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
  • ประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจการบริหารงานของผู้ประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน ปตท. รวมถึงบริหารผู้รับจ้างขนส่งให้เป็นไปตามสัญญา/เงื่อนไขการจ้างขนส่ง
  • ขึ้นทะเบียน Vendor List ผู้ขนส่งและสรรหาผู้รับจ้างขนส่ง
  • วิเคราะห์และจัดทำราคากลาง/ตารางค่าขนส่ง และดูแลการเบิกจ่ายค่าขนส่ง
  • จัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไขสัญญาจ้างขนส่งและเงื่อนไขประกอบใบสั่งจ้างพิเศษ รวมทั้งจัดส่งร่างให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทราบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
  • ประมวลผลข้อมูลการขนส่ง วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการแก้ไข
  • ดูแลระบบ Master Data ในระบบ SAP ที่เกี่ยวกับขนส่งและข้อมูลลูกค้า
  • จัดทำงบประมาณประจำปี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท Engineering, Supply Chain and Logistics Management, Economics, Business Administration
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ปตท. สำนักงานใหญ่ วิภาวดี

สมัครงานผ่านทางลิงค์นี้ >>> คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here