สมัครงาน “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)” เปิดสอบแข่งขัน บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

0
1137

สมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

งานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : วุฒิปริญญาตรี 21,000 บาท / วุฒิปริญญาโท 24,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรี/โท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชล อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (สาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • มีทักษะการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • สามารถเขียนแผนประชาสัมพันธ์ ข่าว โฆษณาได้ดี
  • สามารถเป็นพิธีกรได้
  • มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint) พื้นฐาน ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ การรับส่ง-จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นและอัพเดทข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

ขั้นตอนการสมัครงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th หัวข้อ “สมัครสายสนับสนุน” และเลือกที่หัวข้อ “สมัครออนไลน์ที่นี่” ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย (ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 200 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)

อ่านรายละเอียดเอกสารต้นฉบับ >>> คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here