หางาน “ธนาคารออมสิน” เปิดรับสมัครพนักงาน ปี 2561 ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

37
215110

สมัครงานธนาคารออมสิน

(Update : 09/04/2561)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2561 ในตำแหน่งต่างๆ โดยแต่ละตำแหน่งนั้น ได้เปิดให้มีการสมัครงานแบบออนไลน์ ส่งประวัติไปที่เมล์ของธนาคาร เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในระบบจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

ธนาคารออมสิน สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัคร หรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารออมสิน 2561 ให้คลิกเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

 

สมัครงานธนาคารออมสิน 2561

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Power Point
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
  • พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 2. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 3. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • จบการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผ่านการรับราชการทหาร
  • มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย
 4. พนักงานธุรกิจสัมพันธ์ลูกค้า SMEs 4-7

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
  • มีประสบการณ์ในด้านลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของลูกค้าผู้ประกอบการ เช่น วิเคราะห์งบการเงิน และหรือรายได้ และหรืองบกำไร-ขาดทุน และหรืองบจำลองงบดุล
   และหรือ Cash Flow Analysis)
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อผู้ประกอบการ และหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อผู้ประกอบการจากธนาคารพาณิชย์ และหรือสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีม
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs

  คุณสมบัติ :
  • อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อายุ 25-40 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
  • มีความชำนาญพิเศษด้านลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของลูกค้าผู้ประกอบการ เช่น วิเคราะห์งบการเงิน และหรือรายได้ และหรืองบกำไร-ขาดทุน และหรืองบจำลองงบดุล และหรือ Cash Flow Analysis)
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อผู้ประกอบการ และหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อผู้ประกอบการจากธนาคารพาณิชย์ และหรือสถาบันการเงิน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีม
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจลูกค้า SMEs

  คุณสมบัติ :
  • อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ พ.ศ.2559
  • อายุ 25-45 ปี(นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
  • มีความชำนาญพิเศษด้านลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs (วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของลูกค้าผู้ประกอบการ เช่น วิเคราะห์งบการเงิน และหรือรายได้ และหรืองบกำไร-ขาดทุน และหรืองบจำลองงบดุล และหรือ Cash Flow Analysis)
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อผู้ประกอบการ และหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่อผู้ประกอบการจากธนาคารพาณิชย์ และหรือสถาบันการเงิน ในตำแหน่งผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถทำงานเป็นทีม
  • ผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย

  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
  • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ
   และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
  • เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 8. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)
  คุณสมบัติ :
  • อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
  • เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  • เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
  • หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 9. ตำแหน่งลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านพยาบาล
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 10. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านทันตกรรม
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 11. ตำแหน่งลูกจ้างช่างเขียนแบบ

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 12. ตำแหน่งลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 13. ตำแหน่งลูกจ้างช่างเทคนิค

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สินด้านสำรวจ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 14. ตำแหน่งลูกจ้างช่างยนต์

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 15. ตำแหน่งลูกจ้างช่างภาพ

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 16. ตำแหน่งลูกจ้างช่างศิลป์

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านศิลปกรรม จิตรกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
   *ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 17. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
 18. ตำแหน่งลูกจ้างขับเรือยนต์

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
 19. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
   ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานธนาคารออมสิน

37 COMMENTS

 1. 0986251059
  พอดีว่าจะสมัคร เกี่ยวกับลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลางจ้า

 2. 0618758867 ขายบัตรเครดิตสินเชื่อ บัตรกดเงินสด

 3. 0908523018
  พอดีเห็นประกาศรับสมัครงานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งอีเมลเป็นอีเมลเดิมหรือป่าวค่ะ

 4. พอดีเห็นรับสมัครเกี่ยวกับลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลางค่ะ เบอโทรค่ะ 0935255685

 5. นาย ต้อย จันคะนา
  ผมสนใจงานด้าน ลูกจ้างช่างภาพ ครับ
  0839764348.

 6. สนใจ ตำแหน่ง
  ลูกจ้างโครงการฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ค่ะ

 7. สนใจงานลูกจ้างปฏิบัติการ คะ 0954341119

 8. สนใจงานด้านี้ค่ะลูกจ้างปฎิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)ค่ะ 0821191805

 9. สนใจงานด้านนี้ค่ะ #ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)
  tel. 0957307576

 10. สนใจสมัคร ตำแหน่งลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล จบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑฺิต สมัครได้ไหมค่ะ นางสาวอภิญญา วงค์เทราช 0952435157

 11. สนใจค่ะ ทำงานธนาคารออมสิน จบเอกการตลาดค่ะ. 0982512274

 12. สนใจลูกจ้างปฏิบัติการ ประจำสาขาทั่วประเทศค่ะ
  (สนใจค่ะเคยผ่านงานธนาคารKbankมาค่ะเลยเห็นเปิดรับสมัคร) 0871174070

 13. สนใจช่างเทคนิคคาบ
  จบ รด. ปี5
  วุฒปวส.ไฟฟ้าครับ
  0649469722

 14. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ /ลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ 094-5517222 (มีประสบการณ์ด้านTeller1ปี)

 15. สนใจำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ/ลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ 090-7016881มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 5 ปี ค่ะ

 16. สนใจำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ/ลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ 083-3621854 มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 2 ปี ค่ะ

 17. สนใจคับ>>>ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)0632176128

 18. สนใจค่ะตำแหน่งลูกจ้างปฎิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา) 0863088820

 19. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนปกติ)
  0989966754

 20. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการคะ 0930074765

 21. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการค่ะสมัครทางเน็ตส่งไปไม่ถึงค่ะ0879430860ค่ะ

 22. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม
  http://www.facebook.com/นที พันธุ์พุ่ม

 23. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ ค่ะ
  0907962787

 24. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ
  [email protected]
  0823150904
  เขต บางแค ทวีวัฒนา พุธมณฑสาย4ค่ะ

 25. จบมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจค่ะ จบ 3 ปีครึ่งค่ะ อายุ 22ปี ค่ะ พึ่งจบเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ค่ะ
  เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 2.75 แต่เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดยังไม่ออกค่ะเลยกรอกใบสมัครส่งไม่ได้ สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการในพื้นที่หนองคายค่ะ ไม่ทราบว่ารับจะพิจารณาไหมค่ะ
  หรือยังมีตำแหน่งว่างอยู่ไหมคะ

 26. Piyaporn pongpeera สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต ค่ะ มีประสบการด้านการขายปลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสด /บัตรเครดิต มา5ปี ค้ะ จบการศึกษาปริญาตรี อายุ29ปี ค่ะ 0991682108

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here