หางาน “ธนาคารออมสิน” เปิดรับสมัครพนักงาน ปี 2562 ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

80
318239

สมัครงานธนาคารออมสิน

(Update : 11/02/2562)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน และลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี 2562 ในตำแหน่งต่างๆ โดยแต่ละตำแหน่งนั้น ได้เปิดให้มีการสมัครงานแบบออนไลน์ ส่งประวัติไปที่เมล์ของธนาคาร เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในระบบจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

ธนาคารออมสิน สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัคร หรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารออมสิน 2562 ให้คลิกเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานธนาคารออมสิน 2562

ตำแหน่งงานว่าง

 1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Power Point
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด หรือหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 2. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 3. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
  • เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • จบการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผ่านการรับราชการทหาร
  • มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฯ พ.ศ. 2559
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย
 4. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
  • หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
  • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs ยโสธร, ศรีสะเกษ, ระนอง
 5. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสิน)
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
 6. ตำแหน่งลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านพยาบาล
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 7. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านทันตกรรม
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท / คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 8. ตำแหน่งลูกจ้างช่างเขียนแบบ
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท / คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 9. ตำแหน่งลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท / คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 10. ตำแหน่งลูกจ้างช่างเทคนิค
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านสำรวจ
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท / คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 11. ตำแหน่งลูกจ้างช่างยนต์
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท / คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 12. ตำแหน่งลูกจ้างช่างภาพ
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท / คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 13. ตำแหน่งลูกจ้างช่างศิลป์
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านศิลปกรรม จิตรกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท / คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 14. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ จำนวน 180 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท
 15. ตำแหน่งลูกจ้างขับเรือยนต์
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
  • อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท
 16. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
  • สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยงานส่วนกลาง – ด้านบริหารธุรกิจ บริหารการขาย และปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

ดูรายละเอียดและสมัครงานธนาคารออมสิน >>> คลิก

80 COMMENTS

 1. 0986251059
  พอดีว่าจะสมัคร เกี่ยวกับลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลางจ้า

 2. 0618758867 ขายบัตรเครดิตสินเชื่อ บัตรกดเงินสด

 3. 0908523018
  พอดีเห็นประกาศรับสมัครงานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่งอีเมลเป็นอีเมลเดิมหรือป่าวค่ะ

 4. พอดีเห็นรับสมัครเกี่ยวกับลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลางค่ะ เบอโทรค่ะ 0935255685

 5. นาย ต้อย จันคะนา
  ผมสนใจงานด้าน ลูกจ้างช่างภาพ ครับ
  0839764348.

 6. สนใจ ตำแหน่ง
  ลูกจ้างโครงการฝ่ายธุรกิจการเงินส่วนบุคคล ค่ะ

 7. สนใจงานลูกจ้างปฏิบัติการ คะ 0954341119

 8. สนใจงานด้านี้ค่ะลูกจ้างปฎิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)ค่ะ 0821191805

 9. สนใจงานด้านนี้ค่ะ #ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)
  tel. 0957307576

 10. สนใจสมัคร ตำแหน่งลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล จบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑฺิต สมัครได้ไหมค่ะ นางสาวอภิญญา วงค์เทราช 0952435157

 11. สนใจค่ะ ทำงานธนาคารออมสิน จบเอกการตลาดค่ะ. 0982512274

 12. สนใจลูกจ้างปฏิบัติการ ประจำสาขาทั่วประเทศค่ะ
  (สนใจค่ะเคยผ่านงานธนาคารKbankมาค่ะเลยเห็นเปิดรับสมัคร) 0871174070

 13. สนใจช่างเทคนิคคาบ
  จบ รด. ปี5
  วุฒปวส.ไฟฟ้าครับ
  0649469722

 14. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ /ลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ 094-5517222 (มีประสบการณ์ด้านTeller1ปี)

 15. สนใจำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ/ลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ 090-7016881มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 5 ปี ค่ะ

 16. สนใจำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ/ลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ 083-3621854 มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 2 ปี ค่ะ

 17. สนใจคับ>>>ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)0632176128

 18. สนใจค่ะตำแหน่งลูกจ้างปฎิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา) 0863088820

 19. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนปกติ)
  0989966754

 20. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการคะ 0930074765

 21. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการค่ะสมัครทางเน็ตส่งไปไม่ถึงค่ะ0879430860ค่ะ

 22. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม
  http://www.facebook.com/นที พันธุ์พุ่ม

 23. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ ค่ะ
  0907962787

 24. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ
  [email protected]
  0823150904
  เขต บางแค ทวีวัฒนา พุธมณฑสาย4ค่ะ

 25. จบมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจค่ะ จบ 3 ปีครึ่งค่ะ อายุ 22ปี ค่ะ พึ่งจบเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ค่ะ
  เกรดเฉลี่ยปัจจุบัน 2.75 แต่เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุดยังไม่ออกค่ะเลยกรอกใบสมัครส่งไม่ได้ สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการในพื้นที่หนองคายค่ะ ไม่ทราบว่ารับจะพิจารณาไหมค่ะ
  หรือยังมีตำแหน่งว่างอยู่ไหมคะ

 26. Piyaporn pongpeera สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการบัตรเครดิต ค่ะ มีประสบการด้านการขายปลิตภัณฑ์ บัตรกดเงินสด /บัตรเครดิต มา5ปี ค้ะ จบการศึกษาปริญาตรี อายุ29ปี ค่ะ 0991682108

 27. สนใจคะลูกจ้างปฎิบัติการ ฝาก ถอน โอน เปิดบัญชี ประสบการณ์ 2 ปี คะ Tel.0892492384

 28. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการค่ะ เคยทำงานธนาคารมาก่อนค่ะ Tel.093-7914570

 29. สนใจสมัครลงประจำสาขาภาค15 (โซนชลบุรี)คะ มีประสบการณ์ทำงานธนาคารมา 5 ปีคะ
  ฝากประวัติเรซูเม่ได้ที่ไหนคะ

  • สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการจบป.ตรีสาขาบัญชีค่ะ
   ติดต่อเบอร์0984621157
   Line id:nookie_nk

 30. สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการจบป.ตรี การจัดการค่ะ
  ติดต่อเบอร์ 0990505006
  [email protected]
  Line id.fimiifim ค่ะ

 31. สนใจลูกจ้างโครงการค่ะโทร0852490836

 32. สนใจค่ะตำแหน่งลูกจ้างโครงการค่ะ
  จบแล้ว.ตรี
  ติดต่อ0902941333

 33. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

 34. สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการครับ จบปริญญาตรี มีประสบการณ์จากธนาคารด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากกว่า 6 ปี
  ติดต่อเบอร์ 0834355364
  E-MAIL:[email protected]
  ขอบคุณครับ

 35. สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการครับ จบปริญญาตรี มีประสบการณ์จากธนาคารด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากกว่า 6 ปี
  ติดต่อเบอร์ 0834355364
  E-MAIL:[email protected]
  ขอบคุณครับ

 36. สนใจตำเเหน่งลูกจ้างเหมาจ่ายค่ะ
  เบอร์.T 0989965760

 37. น.ส.ศุภลักษณ์ พฤฒิสาร
  สนใจตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่ายค่ะ
  062-4758456

 38. สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการค่ะ จบปริญญาตรี การบัญชีค่ะ
  น.ส. นิตยา ทองนาเมือง
  Tel.0623494914
  Facebook. Nittaya Tongnamuang
  Line. Nidhnoy
  e-Mail. [email protected]
  พึ่งเรียนจบ แต่พร้อมที่จะเรียนรู้งานค่ะ
  (ขอบคุณค่ะ)

 39. สนใจตำแหน่งลูกจ้างสังกัตส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18คะ
  น.ส. จุฑารัตน์ ริวชัยภูมิ
  Tell:0985937635
  FB:jutharut riewchaiyaphum
  Gmail:[email protected]
  จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  อายุ22 ปี
  GPA 2.79
  เคยฝึกประสบการณ์การณ์วิชาชีพจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คะ
  #พึ่งจบใหม่แต่พร้อมที่จะเรียนรู้และตั้งใจทำงานคะ

  • สนใจปฎิบัติงานธนาคารออมสินภาค 11 ขอนแก่น ชัยภูมิ พอมีตำแหน่งว่างไหมคะ (รับพิจารณาด้วยนะคะ)

 40. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติ (คนพิการ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
  น.ส.พรนภา บุญชุม
  Tel.0860127315
  Facebook/e-mail. [email protected]
  อายุเกินมาสองปีจะสมัครได้ไหมค่ะ

 41. สนใจลูกจ้างโครงการและลูกจ้างปฎิบัติการค่ะ
  ชื่อ อัญธิกา อายุ 23ปี ป.ตรี สาขาการเงิน
  084-3646092
  e-mail [email protected]

 42. สนใจค่ะแต่จบวุฒิวิทยาศาสตร์ สามารถทำตำแน่งไหนได้บ้างค่ะ

 43. สนใจ ตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่ายหรือลูกจ้างคนขับรถ

 44. สนใจ !! ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์, ลูกจ้างรับเหมาจ่าย 0981573234,0639754259

 45. สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการคะ ไม่ทราบว่าต้องไปสมัครได้ที่ไหนคะ จบปริญญาตรีรัฐประศาสนาศาสตร์คะ
  โทร: 0631622482 คะ ขอบคุณคะ

  • ตำแหน่งลูกจ้างปฎิบัติการ 0822500538

 46. สมัครทางเน็ตไม่ได้เลยครับ
  สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการครับ หรือตำแหน่งที่ทางหน่วยงานจัดให้
  นายภูษิต อนูปกิจ จบรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหงครับ
  โทร 082-728-6341 Line : adamantiumx11
  email: [email protected]

 47. สนใจ ลูกจ้าง ปฎิบัติการค่ะ จบบัญชีการเงิน
  ป.ตรีค่ะ Line:aung33

 48. ขอโทษค่ะ กดลิ้งค์ สมัครงานไม่ได้ค่ะ เข้าไม่ได้

 49. สนใจตำแหน่งลูกจ้างปฎิบัติการค่ะ 0822500538

 50. สนใจ ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18) 0978754908

 51. สนใจตำแหน่งลูกจ้างวิชาชีพ พยาบาลค่ะ
  ชื่อเพ็ญนภา มณีแผลง
  0857524872 ค่ะ

 52. สนใจตำแหน่งผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า ครับ
  โทร 0632499328

 53. สนใจตำแหน่งลูกจ้างโครงการ ครับ
  เบอร์โทร 0854205023

 54. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ(สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค1-18ค่ะ)
  065-5837613
  จบตรีรัฐศาสตร์
  -มีประสบการณ์เกี่ยวงานธนาคารค่ะ

 55. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ(สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค1-18)
  093-7366598
  จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ

 56. สนใจตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ(สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค1-18ค่ะ)
  095-8623495
  จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

 57. สนใจงานด้านนี้ครับ #ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)
  083-1582440

 58. เข้าไปสมัครในเวปเค้าสิค่ะ ลงชื่อในนี้ไม่มีประโยชน์ค่ะ

 59. สนใจตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ค่ะ 0823393949

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here