สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2561

69
517507

สมัครงานธนาคารกรุงไทย 

(Update:02/07/2561)

ธนาคารกรุงไทย เป็นหน่วยงงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานด้านการเงิน การธนาคาร ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทย กำลังขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าวนี้ ให้คลิกลิงก์ตรงตำแหน่งงานว่างที่สนใจ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์กับธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สังกัดสำนักงานธุรกิจสมุทรสาคร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนำเสนอ
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจสมุทรสาคร
 2. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนำเสนอ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
 3. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจสมุทรสาคร
 4. ทีมสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Support Team)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการทำรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การพนักงาน และธุรการ
  • มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของธนาคารเป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานและมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธผล
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel และ Power Point
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • หากมีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Wholesale Banking เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ในงานด้านธนาคาร สินเชื่อ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 5. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพบุคลากร งานพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการแปลภาษาต่างประเทศ (ไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย) หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft Office
  • หากมีความรู้ภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 6. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนำเสนอ
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจลาดพร้าว
 7. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคารไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนำเสนอ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด
 8. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ราชการสัมพันธ์ (Government Relations Department2)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีความรู้ด้าน IT จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรอบรู้ด้าน Digital จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 9. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัฑณ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
 10. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ทีมส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (SME Marketing and Event Team)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการจัด Event
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงความรู้ด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์ในการวางแผนและสร้างสรรค์สื่อโฆษณา การออกแบบ Info graphics และการทำ Photo Retouch
  • มีประสบการณ์ในการเขียน Content และการประสานงานกับ Agency ในการผลิตสื่อให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe illustrator, Photoshop และโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ SME และด้าน Social Media จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 11. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจชัยภูมิ
 12. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทํางานด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีทักษะด้านการตลาด การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สังกัดสำนักงานธุรกิจศรีนครินทร์
 13. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ทีมบริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (SME Customer Segmentation)
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการคอมพิวเตอร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมการบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่ม SMEs
  • มีประสบการณ์ในการวางแผนโครงการ กำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการเพื่อประเมินความสำเร็จของทีมขายได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีประสบการณ์ในการจัดทํา RM Incentive
  • มีประสบการณ์ในการกระจายเป้าหมายลง RM ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดไว้
  • สามารถใช้ Microsoft Presentation เพื่อการนำเสนองานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Excel (ฟังก์ชั่น Lookup & Reference (VLOOKUP, MATCH,INDEX) , Statical Function (SUMIF, Percentile, AVERAGE), Power point, PHP, My SQL, Google From และ Access ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการเขียน และพัฒนาระบบงานใช้ในหน่วยงานได้ (การใช้ภาษา HTML , PHP , Java Script , googlescript , googleForm)
  • มีความเข้าใจในดาต้าเบส สามารถใช้ดาต้าเบส เช่น MySql ได้ และคุ้นเคยกับการใช้ Application บน Tablet เข้าใจและช่วยสอนการลงโปรแกรมให้ผู้อื่นได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สังกัดสำนักงานธุรกิจศรีนครินทร์
 14. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ทีมอนุมัติบทบวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อ (Credit Maintenance Team)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ นโยบายเกี่ยวกับการประมาณการสินเชื่อ และมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
  • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อเป็นอย่างดี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงเงื่อนไขวงเงินสินเชื่อเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้า
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 15. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ (Credit Restructuring)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสินเชื่อ การบริหารหนี้ NPLs กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ การบริหารความเสี่ยง
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน การคำนวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • มีทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน และสามารถจัดทำประมาณการทางการเงินได้
  • มีทักษะด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 16. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน งานกลยุทธ์บริหารสินทรัพย์ (Assets Strategy Management)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง แนวทางการดำเนินงานตามหลัก Basel II และ ALM Management
  • มีความรู้ด้านสถิติ Econometric
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 17. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่การบัญชี ฝ่ายการบัญชี ปฏิบัติงานบัญชีธุรกรรมด้านตลาดเงินตลาดทุน (Global Markets)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือประสบการณ์ด้านการบัญชีของธุรกรรมด้านตลาดเงินตลาดทุน (Global Markets)
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาษีอากร
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำเสนอ
  • หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 18. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่การบัญชี ฝ่ายการบัญชี ปฏิบัติงานในโครงการ IFRS 9
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือประสบการณ์ด้านการบัญชีของตราสารทางการเงินที่อยู่ภายใต้ขอบเขต IFRS9
  • มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภาษีอากร ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการนำเสนอ
  • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาและทดสอบระบบงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 19. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ Business Risk and Macro Research
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านด้านการวิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสัญญาณเตือนที่สำคัญต่างๆ การใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย ตลาดทุน ตลาดการเงิน และความรู้เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้ด้านการสำรวจ การวิจัย การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีทักษะในการเขียนบทความ และการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 20. ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ไม่มีประสบการณ์ / มีประสบการณ์ทํางานด่านสินเชื่อ 1 – 3 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีทักษะด้านการตลาด การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคกลาง
 21. ลูกจ้างรายปี ทำหน้าที่ Agent Call Center สังกัดทีมบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • มีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ต และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถพิมพ์ดีดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นผลัด และปฏิบัติงานหมุนเวียนแบบ 7 วันต่อสัปดาห์ได้
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความอดทน
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 22. รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส กลั่นกรองสินเชื่อ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง / ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 23. Credit Portfolio Management
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
  • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 24. Data Analytics / Credit Modelling
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม การบัญชี วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกเป็นอย่างดีอย่างน้อย 3 ปี เช่น Statistic Program-SAS
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL, Statistic Modeling ชั้นสูง อย่างน้อย 3 ปี
  • เคยจัดทำระบบ credit scoring โดยใช้ SAS program อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ด้านงานสินเชื่อ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 25. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (ปฏิบัติงานเป็นผลัด)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการเฝ้าระวังและตรวจสอบธุรกรรม (Fraud Monitoring) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ (ผลัดตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น. / ผลัดละ 9 ชั่วโมง / ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)
  • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 26. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 27. รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
 28. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • มีทักษะด้านการบริการและทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคารกรุงไทย >>> คลิกที่นี่

69 COMMENTS

 1. เข้าไปสัมครเว็ปงานของกรังไทย พอกรอก E-mail บอกว่าให้ตรวจสอบทั้งที่ใสถูกอ่าคะ ทำไงดีคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

  • ไม่ทราบว่าคุณสมาชิก ได้ลงทะเบียนของเว็บธนาคารกรุงไทยประเภทสมัครงานหรือยังครับ

 2. จ.ชุมพร มีตำแหน่งงานว่างของธนาคารกรุงไทย
  บ้างหรือยังค่ะ สนใจเข้าทำงานกับทางธนาคารแต่ยังไม่มีข้อมูลค่ะ

 3. ที่อุบล มีตำแหน่งงานว่างมั้ยคะ สนใจค่ะ

 4. อยากสอบถาม กรุงไทยในกทม. คะ มีว่างไหมคะ

 5. สมัครงานไป วันที่ 5/2/60 แล้วค่ะ
  นานไหมค่ะที่เจ้าหน้าที่จะโทรกลับหาผู้สมัคร
  หรือว่าถ้าไม่โทรแสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

 6. หางานค่ะจบปวชค่ะ ตอนนี้ว่างงานค่ะ ชื่อ วัรญญา. อายุ35ค่ะ 0963191076 ค่ะ

 7. สนใจสมัครงาน ออมสินตามสาขา
  ต้องสมัครผ่านสำนักงานใหญ่ หรือว่า Walk in ตามสาขาได้เลยค่ะ

 8. สนใจสมัครงานกรุงไทยเคยขายประกันของกรุงไทยมาค่ะ. มีบุตรอยากหางานประจำค่ะ

 9. ชื่อ จุไรวรรณ สายสิริกุล สนใจสมัครงานกรุงไทยคะ สาขาลำปางนะคะ ติดต่อมาได้คะ 084-8105155คะ

 10. สาขาที่จังหวัดกาญจนบุรีบุรีมีตำแหน่งสินเชื่อว่างไหมค่ะ พอดีเคยทำสินเชื่อธนาคารอื่นมาตอนนี้อยากกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ ติดต่อมาได้นะค่ะ 084-4494038

 11. ณิฎา อายุ 32 ปี จบ ป.ตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ถนัดโปรแกรมกราฟิก Illustrator ,Photoshop สนใจในด้านงานทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรค่ะ สนใจติดต่อ 062-5722860 ปากเกร็ด นนทบุรี

 12. สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทยตำแหน่งสินเชื่อ มีว่างที่กาญจนบุรีไหมค่ะ สนใจสมัครค่ะ ติดต่อ 084-4494038

 13. ตอนนี้ทางธนาคารไม่เปิดรับตำแหน่งTeller หรอค่ะ
  แล้วถ้าเคยสอบได้แล้วแต่เนื่องจากติดเรียนโท.เลยสละสิทธิ์ไป
  จะเก็บรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ก่อนไหมค่ะ หรือค้องสอบใหม่

  • ทางเราขอแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทโดยตรง เพราะเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงานที่เปิดรับสมัคร ครับ

 14. อยากทำงานธนาคารค่ะ แต่มีแค่วุฒปวส.ค่ะ

 15. ธนาคารกรุงไทย มีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 16. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ที่ลำปางมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 17. ถ้าจะติดต่อโดยตรงต้องติดต่อที่ใหนสาขาใหนค่ะ

 18. มีตำแหน่งงานขับรถส่วนกลางธนาคารหรือหน่วยงานอื่นในสุพรรณบุรีป่าวคับ ขับรถยนต์ รถตู้ กระบะ มอเตอร์ ครับ

 19. สมัครไปแล้วแต่จะใส่เรซูเม่ไม่รู้ใส่ยัวไงค่ะ

 20. สาขาในสุพรรณบุรีมีตำแหน่งมั้ยค่ะเคยทำเกี่ยวกับสินเชื่อมาค่ะอายุ26ปีติดต่อ092-7357983

 21. สนใจอยากทำงานที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ 0958703145

 22. สาขาแพร่มีรับสมัครวุฒิ ปวส.อายุ38ปีไหมคะ เพราะเคยผ่านงานธนาคารด้านสินเชื่อส่วนบุคคลมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

 23. มีของจังหวัดนครสวรรค์ว่างไหมค่ะ

 24. สุพรรณี ทัพจันทร์ สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย ค่ะ จังหวัด ภูเก็ต โทร.0966353752

 25. จบบริหารธุรกิจค่ะ อยากทำงานที่สาขา สปป. ลาวค่ะ ติดต่อได้ที่ 0918545450

 26. สมัครวอคอินเข้าไปนานแล้วค่ะไม่เห็นติดต่อมาเลยค่ะ 0879430860ค่ะ

 27. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม

 28. สนใจจะสมัครงานธนาคารกรุงไทยค่ะอยากจะฝากประวัติส่วนตัวไว้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างค่ะ

 29. ขออนุญาติสอบถามคะ เเถวจังหวัดนนทบุรี มีตำเเหน่งบริการลูกค้าว่างไหมคะ // ต้องระบุเกรดเฉลี่ยไหมคะ

 30. สนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 31. สนใจอยากร่วมงานกับแบงค์กรุงไทยมากค่ะ. พี่ที่จบเอกเดียวกันมำยุสาขาเชียงใหม่. สมัครยังไงก็ไม่เรียกสักที. ติดต่อมาหน่อยนะคะ. 0947083232

  • ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงาน ไม่ใช่ผู้รับสมัครโดยตรงครับ

 32. สนใจสมัครธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากฝากประวัติส่วนตัวไว้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนค่ะ

 33. อยู่ระยองค่ะ อยากสมัครงาน ะ.กรุงไทย ตำแหน่งลูกจ้างรายวัน (Temporary Employee) ทีม Card and Merchant Product วุฒิ.ปวส การจัดการ กำลังศึกษาต่อ ป.ตรี อยู่คะ จบปลายปีนี้ค่ะ

 34. สนใจรับสมัครงานสำหรับผู้พิการที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากทำงานนะค่ะ
  มีสาขาบางกะปิป่าวค่ะ
  วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ sms
  0959564325

 35. สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข อายุ 22ปี วุฒิการศึกษา ปริฐญาตรี สาขาการเงินและการธนาคารค่ะ สนใจงานธนาคารกรุงไทยมากเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสช่วยติดต่อกับมาด้วยนะค่ะ 0927783040 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 36. สอบถามค่ะ ธนาคารกรุงไทย ในตรัง มีตำแหน่งว่างมั๊ยคะ?

 37. สวัสดีค่ะสนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะ จบวุติเศรษฐศาสตร์ค่ะ ยะลาปัตตานี มีว่างไหมค่ะ

 38. สวัสดีค่ะสนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะ จบวุติเศรษฐศาสตร์ค่ะ ยะลาปัตตานี มีว่างไหมค่ะ
  0904757185

 39. สวัสดีคะ ชื่อ แก้วกาญจนา แผนสมบูรณ์ จบคณะนิเทศศาสตร์ สนใจอยากทำงาน ธ.กรุงไทย สุพรรณบุรีคะ 086-3844598

 40. นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข อายุ22 ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 0927783040

 41. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวทาริกา ปินตา อายุ 23ปี ปริญญาตรี คณะบิหารรัฐกิจ สามารถทำงานได้ที่ ราชบุรี ค่ะ

 42. นายเดช​า​ ปัจฉิม​ อายุ25ปี​ จบปริญญาตรี​ นิติศาสตร์​ อยากทำงานอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ​ Tel.0621806725

 43. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกาญจนา เกื้อสกุล อายุ 28ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจผ่านการทำงานธนาคารกสิกรไทย 3 ปีสามารถทำงานได้ที่ จังหวัดพังงา ค่ะ

 44. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกาญจนา เกื้อสกุล อายุ 28ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจผ่านการทำงานธนาคารกสิกรไทย 3 ปีสามารถทำงานได้ที่ จังหวัดพังงา ค่ะ

  โทร093-610-9611

 45. สนใจสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจหัวหิน หรืออื่นๆ ครับ ปัจจุบันเป็น Team Manager ทีมขายไดเร็กเซลล์ ของธนาคารกรุงศรีอยู่ครับ สนใจสอบถามรายละเอียดหรือแนะนำช่องทางติดต่อสมัครงานได้ที่เบอร์ 061-987-7747 ครับ ขอบคุณครับ

 46. จบนิติศาสตร์ / สิทธิมนุษยชนศึกษา
  จ.กาฬสินธุ์ค่ะ 0800709965

 47. สวัสดีค่ะ สนใจทำงานค่ะ เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

  เบอโทร 0992869167

 48. สนใจค่ะ จบเกษตรศาสตร์ วุฒิวิทยาศาสตร์บณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หรือตำแหน่งไหนก็ได้คะ ชอบมากๆ

 49. สนใจจะทำงานกรุงไทยที่มุกดาหารค่ะ อยากกลับมาอยู่ที่บ้าน พอจะมีตำแหน่งมั้ยคะ ผ่านประสบการณ์แบ้งค์มา8ปีค่ะ

 50. อยากทำสาขาในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะ สามารถเปิดบัญชี/แนะนำลูกค้าใหม่เปิดบัญชีปีแรก5 ล้าน

 51. สวัวดีคะสนใจทำงานคะ เป็นนักศึกษาจบใหม่คะ
  ป ตรี คณะรัฐศาสตร์ จาก ม.รังสิต
  โทร 0918683038

 52. ชื่อ น.ส. ธนพร มาทาจันทึก มีประสบการณ์ทำงานธนาคาร 2 ปี มีใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิต มีใบอนุญาติประกันวินาศภัย มีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน มีใบอนุญาติแนะนำตราสารที่มีความซับซ้อน complex p3 มี port ลูกค้าในมือค่ะ
  สนใจเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทย
  ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 0936843339
  mail : [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here