สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2560

46
413839

สมัครงานธนาคารกรุงไทย 

(Update:08/12/2560)

ธนาคารกรุงไทย เป็นหน่วยงงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานด้านการเงิน การธนาคาร ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทย กำลังขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าวนี้ ให้คลิกลิงก์ตรงตำแหน่งงานว่างที่สนใจ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์กับธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจหนองคาย
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 2. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทํางานด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีความรอบรู์ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีทักษะด้านการตลาด การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
 3. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจมุกดาหาร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
 4. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME สังกัด กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ไม่มีประสบการณ์ / มีประสบการณ์ทํางานด้านสินเชื่อ 1 – 2 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีทักษะด้านการตลาด การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 6. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจสามยอด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 8. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแล ด้านบริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ สามารถบริหารจัดการเวลา ทรัพยากรและงบประมาณที่จําเป็นในการบรรลุผลงาน
  • มีความรู้ด้านระบบงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายของธนาคารในภาพรวม
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการประสานงาน
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการใช้ภาษา SQL หรือภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในการนำเข้าข้อมูล เพื่อใช้สำหรับการจัดทำรายงานหรือ dashboard สำหรับการรายงาน
  • มีความเข้าใจการทำงานของ Database system สามารถจัดการข้อมูลใน Database และสามารถนำไปใช้ในการประมวลผล และการออกรายงานทาง Report tools หรือ Dashboard
  • มีความเข้าใจใน Reporting tools ต่าง ๆ และสามารถนำไปใช้ได้
 9. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจนครสวรรค์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมี
  • ประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
 10. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวางแผนและงบประมาณ งานKPI และประเมินธนาคาร ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านประเมินผล การวางแผน หรืองานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 11. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพยืและหนี้สิน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ IT หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสินเชื่อ หรือการบริหารเงินทุน มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
  • มีความรู้ด้านสถิติ Econometric
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข มีความรู้ทักษะในการหาข้อมูล จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการวางแผน คาดการณ์ ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยงได้
  • มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 12. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ บริหารความเสี่ยงด้านองค์กร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีความรู้ ความเข้าใจด้านการติดตาม ควบคุม และประเมินความเสี่ยง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 13. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจสระแก้ว
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมี
  • ประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
 14. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ พัฒนากระบวนการ สังกัด ทีมพัฒนากระบวนการ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงความรู้ด้านการตลาด
  • มีประสบการณ์ในงานพัฒนากระบวนการสินเชื่่อ, แก้ไขหนี้, EWS-M, กฏหมาย และ EPLG
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน (คุยกับโปรแกรมเมอร์รู้เรื่อง)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการทำงาน Credit Process
  • มีความรู้ระบบงาน ด้าน IT และมีประสบการณ์พัฒนาระบบงาน (คุยกับโปรแกรมเมอร์ได้)
  • สามารถใช้โปรแกรม excel, ppt, vlookup, pivot ได้ดีมาก
  • มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสินเชื่อ SME
 15. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจแม่สอด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 16. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ สายงานเทคโนโลยี งานด้าน Business Analyst
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลได้
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 17. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 18. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจวงศ์สว่าง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 19. รองผู้อํานวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ สายงานธุรกิจขนาดกลาง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง Credit หรือ Non Credit เช่น ธุรกรรม Trade Finance, Cash Management, ประกันภัย เป็นต้น ให้กับกลุ่มลูกค้า SME และ/หรือ มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้าน Credit หรือ Non Credit เช่น ธุรกรรม Trade Finance, Cash Management, ประกันภัย เป็นต้น
  • มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำเพื่อบริหารจัดการ portfolio ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานที่ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้ดี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 20. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ สายงานธุรกิจขนาดกลาง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น MS Office โดยเฉพาะการใช้ Excel (Pivot, Vlookup เพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลได้ตามต้องการ) และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดทำเพื่อบริหารจัดการ portfolio ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
  • มีความรู้ผลิตภัณฑ์เบื้องต้นด้าน Credit หรือ Non Credit เช่น ธุรกรรม Trade Finance, Cash Management, ประกันภัย เป็นต้น
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
  • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานที่ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเบื้องต้นได้ดี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 21. หัวน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 22. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย (งานขายทรัพย์สิน)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานด้านทรัพย์รอการขาย ทั้งในส่วนของการวางแผน การบริหารจัดการและการดูแลทรัพย์พร้อมขาย
  • มีทักษะด้านการเจราจาต่อรองและการนำเสนองาน / นำเสนอขายได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด แผนการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 23. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ปรับโครงสร้างหนี้ (Credit Restructuring Department)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสินเชื่อ การบริหารหนี้ NPLs กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือ การบริหารความเสี่ยง
  • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การคำนวณหามูลค่าปัจจุบัน การคำนวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • มีทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน และสามารถจัดทำประมาณการทางการเงินได้
  • มีทักษะด้านการประสานงานและการเจรจาต่อรองกับลูกหนี้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 24. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (ปฏิบัติงานเป็นผลัด)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการเฝ้าระวังและตรวจสอบธุรกรรม (Fraud Monitoring) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ (ผลัดตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น. / ผลัดละ 9 ชั่วโมง / ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)
  • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
 25. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจลพบุรี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 26. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพยืและหนี้สิน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ IT หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสินเชื่อ หรือการบริหารเงินทุน มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
  • มีความรู้ด้านสถิติ Econometric
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข มีความรู้ทักษะในการหาข้อมูล จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการวางแผน คาดการณ์ ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยงได้
  • มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 27. ฝ่ายบริการธุรกิจคัสโตเดียนและตัวแทนเอสโคร์ว (Custodian & Escrow Agent)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจการบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีทักษะด้านการตลาด การขายและการเจรจาต่อรอง
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 28. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 29. ตำแหน่งงานด้าน QC / Tester สายงานเทคโนโลยี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำ Test Case/Test Script และทดสอบระบบงาน
  • มีความสามารถในการใช้  SQL  ในการสืบค้นข้อมูลได้ หรือใช้ Testing Tool
  • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ Product ธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 30. รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 31. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • มีทักษะด้านการบริการและทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคารกรุงไทย >>> คลิกที่นี่

46 COMMENTS

 1. เข้าไปสัมครเว็ปงานของกรังไทย พอกรอก E-mail บอกว่าให้ตรวจสอบทั้งที่ใสถูกอ่าคะ ทำไงดีคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

  • ไม่ทราบว่าคุณสมาชิก ได้ลงทะเบียนของเว็บธนาคารกรุงไทยประเภทสมัครงานหรือยังครับ

 2. จ.ชุมพร มีตำแหน่งงานว่างของธนาคารกรุงไทย
  บ้างหรือยังค่ะ สนใจเข้าทำงานกับทางธนาคารแต่ยังไม่มีข้อมูลค่ะ

 3. ที่อุบล มีตำแหน่งงานว่างมั้ยคะ สนใจค่ะ

 4. อยากสอบถาม กรุงไทยในกทม. คะ มีว่างไหมคะ

 5. สมัครงานไป วันที่ 5/2/60 แล้วค่ะ
  นานไหมค่ะที่เจ้าหน้าที่จะโทรกลับหาผู้สมัคร
  หรือว่าถ้าไม่โทรแสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

 6. หางานค่ะจบปวชค่ะ ตอนนี้ว่างงานค่ะ ชื่อ วัรญญา. อายุ35ค่ะ 0963191076 ค่ะ

 7. สนใจสมัครงาน ออมสินตามสาขา
  ต้องสมัครผ่านสำนักงานใหญ่ หรือว่า Walk in ตามสาขาได้เลยค่ะ

 8. สนใจสมัครงานกรุงไทยเคยขายประกันของกรุงไทยมาค่ะ. มีบุตรอยากหางานประจำค่ะ

 9. ชื่อ จุไรวรรณ สายสิริกุล สนใจสมัครงานกรุงไทยคะ สาขาลำปางนะคะ ติดต่อมาได้คะ 084-8105155คะ

 10. สาขาที่จังหวัดกาญจนบุรีบุรีมีตำแหน่งสินเชื่อว่างไหมค่ะ พอดีเคยทำสินเชื่อธนาคารอื่นมาตอนนี้อยากกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ ติดต่อมาได้นะค่ะ 084-4494038

 11. ณิฎา อายุ 32 ปี จบ ป.ตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ถนัดโปรแกรมกราฟิก Illustrator ,Photoshop สนใจในด้านงานทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรค่ะ สนใจติดต่อ 062-5722860 ปากเกร็ด นนทบุรี

 12. สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทยตำแหน่งสินเชื่อ มีว่างที่กาญจนบุรีไหมค่ะ สนใจสมัครค่ะ ติดต่อ 084-4494038

 13. ตอนนี้ทางธนาคารไม่เปิดรับตำแหน่งTeller หรอค่ะ
  แล้วถ้าเคยสอบได้แล้วแต่เนื่องจากติดเรียนโท.เลยสละสิทธิ์ไป
  จะเก็บรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ก่อนไหมค่ะ หรือค้องสอบใหม่

  • ทางเราขอแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทโดยตรง เพราะเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงานที่เปิดรับสมัคร ครับ

 14. อยากทำงานธนาคารค่ะ แต่มีแค่วุฒปวส.ค่ะ

 15. ธนาคารกรุงไทย มีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 16. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ที่ลำปางมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 17. ถ้าจะติดต่อโดยตรงต้องติดต่อที่ใหนสาขาใหนค่ะ

 18. มีตำแหน่งงานขับรถส่วนกลางธนาคารหรือหน่วยงานอื่นในสุพรรณบุรีป่าวคับ ขับรถยนต์ รถตู้ กระบะ มอเตอร์ ครับ

 19. สมัครไปแล้วแต่จะใส่เรซูเม่ไม่รู้ใส่ยัวไงค่ะ

 20. สาขาในสุพรรณบุรีมีตำแหน่งมั้ยค่ะเคยทำเกี่ยวกับสินเชื่อมาค่ะอายุ26ปีติดต่อ092-7357983

 21. สนใจอยากทำงานที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ 0958703145

 22. สาขาแพร่มีรับสมัครวุฒิ ปวส.อายุ38ปีไหมคะ เพราะเคยผ่านงานธนาคารด้านสินเชื่อส่วนบุคคลมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

 23. มีของจังหวัดนครสวรรค์ว่างไหมค่ะ

 24. สุพรรณี ทัพจันทร์ สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย ค่ะ จังหวัด ภูเก็ต โทร.0966353752

 25. จบบริหารธุรกิจค่ะ อยากทำงานที่สาขา สปป. ลาวค่ะ ติดต่อได้ที่ 0918545450

 26. สมัครวอคอินเข้าไปนานแล้วค่ะไม่เห็นติดต่อมาเลยค่ะ 0879430860ค่ะ

 27. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม

 28. สนใจจะสมัครงานธนาคารกรุงไทยค่ะอยากจะฝากประวัติส่วนตัวไว้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างค่ะ

 29. ขออนุญาติสอบถามคะ เเถวจังหวัดนนทบุรี มีตำเเหน่งบริการลูกค้าว่างไหมคะ // ต้องระบุเกรดเฉลี่ยไหมคะ

 30. สนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 31. สนใจอยากร่วมงานกับแบงค์กรุงไทยมากค่ะ. พี่ที่จบเอกเดียวกันมำยุสาขาเชียงใหม่. สมัครยังไงก็ไม่เรียกสักที. ติดต่อมาหน่อยนะคะ. 0947083232

  • ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงาน ไม่ใช่ผู้รับสมัครโดยตรงครับ

 32. สนใจสมัครธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากฝากประวัติส่วนตัวไว้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here