สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2560

35
359510
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงานธนาคารกรุงไทย 

(Update:17/08/2560)

ธนาคารกรุงไทย เป็นหน่วยงงานรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานด้านการเงิน การธนาคาร ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทย กำลังขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าวนี้ ให้คลิกลิงก์ตรงตำแหน่งงานว่างที่สนใจ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์กับธนาคารกรุงไทย

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สนับสนุนการรักษาพยาบาล งานเวชกรรม ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านพยาบาลศาสตร์
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด
  • มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
   * ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 29 สิงหาคม 2560
 2. ตำแหน่ง ลูกจ้างรายวัน (Temporary Employee) ฝ่ายพัฒนาบริหารบัตรและร้านค้าสมาชิก
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 3. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  ด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์  สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ IT หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารสินเชื่อ หรือการบริหารเงินทุน มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
  • มีความรู้ด้านสถิติ Econometric
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข  มีความรู้ทักษะในการหาข้อมูล จัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
  • มีความสามารถในการวางแผน คาดการณ์ ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยงได้
  • มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
   * ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 สิงหาคม 2560
 4. ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่สนับสนุนธุรกิจ SME สังกัด สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจการบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทํางานด้านธุรการ งานทะเบียน งบประมาณ และงานการพนักงาน
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานได้
 5. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ ทีมบริหารกระบวนการ CRM
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
  • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนองาน
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ PowerPoint ได้ในระดับดี
  • หากสามารถใช้โปรแกรม Illustrator ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
   * ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 สิงหาคม 2560
 6. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจเอกมัย
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 7. ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจอุบลราชธานี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 8. ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L) สำนักงานธุรกิจมุกดาหาร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด่านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
 9. หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สำนักงานธุรกิจสามยอด

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 10. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต (ปฏิบัติงานเป็นผลัด)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หรือการเฝ้าระวังและตรวจสอบธุรกรรม (Fraud Monitoring) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ (ผลัดตั้งแต่เวลา 00.00 – 23.59 น. / ผลัดละ 9 ชั่วโมง / ปฏิบัติงาน 5 วัน หยุด 2 วัน)
  • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
 11. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจบุรีรัมย์
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 12. ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจสุพรรณบุรี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
 13. ตำแหน่งงาน ด้านบริหารโครงการ (Project Management)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรุ้ด้านการบริหารโครงการ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะด้านการให้คำปรึกษา
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 14. ตำแหน่งงาน ด้านยุทธศาสตร์องค์กร (Corporate Strategy)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรุ้ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจธนาคารในภาพรวม ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 15. ตำแหน่งงาน ด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Strategic Planning)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วางแผนงบประมาณการเงิน วางแผนทางการเงิน  Performance Management การบริหารจัดการโครงการ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการดำเนินงานรตามแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของธนาคารเป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการนำเสนอและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ Microsoft Office โดยเฉพาะการใช้ Microsoft Excel และ Microsoft Power Point
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 16. ตำแหน่งงาน ด้านธุรกิจสัมพันธ์ สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Relationship Manager – Wholesale Banking)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Banking Industry) ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์การดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) การบริหารความเสี่ยง และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • มีทักษะด้านการตลาด การเจรจาต่อรอง การสื่อสารและการนำเสนอเป็นอย่างดี  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 17. ตำแหน่งงาน ด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Credit Manager – Wholesale Banking)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง (วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100 – 500 ล้านบาทขึ้นไป) หรือธุรกิจขนาดใหญ่  ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การทำประมาณการกระแสเงินสด (cash flow projection) และการบริหารความเสี่ยง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 18. หัวหน้าส่วน /  เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์
  • สามารถทำงานเป็นผลัด ผลัดละ 9 ชั่วโมง (ทํางาน 8 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง) เวลาทำการตั้งแต่เวลา 07.00 – 22.00 น.
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนําเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 19. หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 20. ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 27  ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  • ชอบงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต้อการขาย
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing / Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 21. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการตลาดทุน ฝ่ายบริการตลาดทุน
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนรวม ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,กองทุนอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสารหรือทะเบียนกองทุนอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้ด้านกองทุนรวมและกฎระเบียบจากสำนักงาน กลต.
  • มีความรู้ด้านตลาดเงินตลาดทุน การประเมินมูลค่าตราสารหนี้ ความรู้ด้านตราสารอนุพันธ์ และงานด้านบัญชี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุน
  • มีความรู้และความเข้าใจด้านตลาดทุน
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และนำเสนอ
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
   * ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 กันยายน 2560
 22. ตำแหน่งงานด้าน Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 23. รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 24. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • มีทักษะด้านการบริการและทักษะการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ธนาคารกรุงไทย >>> คลิกที่นี่

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

35 COMMENTS

 1. เข้าไปสัมครเว็ปงานของกรังไทย พอกรอก E-mail บอกว่าให้ตรวจสอบทั้งที่ใสถูกอ่าคะ ทำไงดีคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

  • ไม่ทราบว่าคุณสมาชิก ได้ลงทะเบียนของเว็บธนาคารกรุงไทยประเภทสมัครงานหรือยังครับ

 2. จ.ชุมพร มีตำแหน่งงานว่างของธนาคารกรุงไทย
  บ้างหรือยังค่ะ สนใจเข้าทำงานกับทางธนาคารแต่ยังไม่มีข้อมูลค่ะ

 3. ที่อุบล มีตำแหน่งงานว่างมั้ยคะ สนใจค่ะ

 4. อยากสอบถาม กรุงไทยในกทม. คะ มีว่างไหมคะ

 5. สมัครงานไป วันที่ 5/2/60 แล้วค่ะ
  นานไหมค่ะที่เจ้าหน้าที่จะโทรกลับหาผู้สมัคร
  หรือว่าถ้าไม่โทรแสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

 6. หางานค่ะจบปวชค่ะ ตอนนี้ว่างงานค่ะ ชื่อ วัรญญา. อายุ35ค่ะ 0963191076 ค่ะ

 7. สนใจสมัครงาน ออมสินตามสาขา
  ต้องสมัครผ่านสำนักงานใหญ่ หรือว่า Walk in ตามสาขาได้เลยค่ะ

 8. สนใจสมัครงานกรุงไทยเคยขายประกันของกรุงไทยมาค่ะ. มีบุตรอยากหางานประจำค่ะ

 9. ชื่อ จุไรวรรณ สายสิริกุล สนใจสมัครงานกรุงไทยคะ สาขาลำปางนะคะ ติดต่อมาได้คะ 084-8105155คะ

 10. สาขาที่จังหวัดกาญจนบุรีบุรีมีตำแหน่งสินเชื่อว่างไหมค่ะ พอดีเคยทำสินเชื่อธนาคารอื่นมาตอนนี้อยากกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ ติดต่อมาได้นะค่ะ 084-4494038

 11. ณิฎา อายุ 32 ปี จบ ป.ตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ถนัดโปรแกรมกราฟิก Illustrator ,Photoshop สนใจในด้านงานทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรค่ะ สนใจติดต่อ 062-5722860 ปากเกร็ด นนทบุรี

 12. สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทยตำแหน่งสินเชื่อ มีว่างที่กาญจนบุรีไหมค่ะ สนใจสมัครค่ะ ติดต่อ 084-4494038

 13. ตอนนี้ทางธนาคารไม่เปิดรับตำแหน่งTeller หรอค่ะ
  แล้วถ้าเคยสอบได้แล้วแต่เนื่องจากติดเรียนโท.เลยสละสิทธิ์ไป
  จะเก็บรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ก่อนไหมค่ะ หรือค้องสอบใหม่

  • ทางเราขอแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทโดยตรง เพราะเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงานที่เปิดรับสมัคร ครับ

 14. อยากทำงานธนาคารค่ะ แต่มีแค่วุฒปวส.ค่ะ

 15. ธนาคารกรุงไทย มีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 16. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ที่ลำปางมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 17. ถ้าจะติดต่อโดยตรงต้องติดต่อที่ใหนสาขาใหนค่ะ

 18. มีตำแหน่งงานขับรถส่วนกลางธนาคารหรือหน่วยงานอื่นในสุพรรณบุรีป่าวคับ ขับรถยนต์ รถตู้ กระบะ มอเตอร์ ครับ

 19. สมัครไปแล้วแต่จะใส่เรซูเม่ไม่รู้ใส่ยัวไงค่ะ

 20. สาขาในสุพรรณบุรีมีตำแหน่งมั้ยค่ะเคยทำเกี่ยวกับสินเชื่อมาค่ะอายุ26ปีติดต่อ092-7357983

 21. สนใจอยากทำงานที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ 0958703145

 22. สาขาแพร่มีรับสมัครวุฒิ ปวส.อายุ38ปีไหมคะ เพราะเคยผ่านงานธนาคารด้านสินเชื่อส่วนบุคคลมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

 23. มีของจังหวัดนครสวรรค์ว่างไหมค่ะ

 24. สุพรรณี ทัพจันทร์ สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย ค่ะ จังหวัด ภูเก็ต โทร.0966353752

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here