สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2562

79
601249

สมัครงานธนาคารกรุงไทย 

(Update: 27/03/2562)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงิน การธนาคาร ชั้นนำของไทย มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ธนาคารกรุงไทย

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าวนี้ ให้คลิกที่ลิงก์แนบด้านล่างสุด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์กับ ธนาคารกรุงไทย ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
  คุณสมบัติ :
  • อายุไม่เกิน 45 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากเคยผ่านงานด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือผ่านการอบรมด้านการสอบสวน หรือมีความรู้ด้านกฎหมายหรือเคยได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และความเข้าใจในงานวินัยและกระบวนการอุทธรณ์
  • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ / กฎหมายแรงงาน
  • มีทักษะการเขียนรายงาน การนำเสนอข้อมูล
  • มีทักษะในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel ได้ในระดับดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในด้านการประสานงาน
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 2. เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน
  • บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานสินเชื่อ SME ของธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจปราจีนบุรี
 3. งานด้านวิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ/การบริหารความเสี่ยง/ด้านกำกับดูแลงาน
  • มีประสบการณ์ด้านการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • มีประสบการณ์ Digital Banking
  • มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติงาน Data Analytic/Data Mining
  • มีความรู้และเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานตามข้อ 2
  • มี Certified ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เช่น CIA, CPIAT, OMEGA, ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
  • มี Certified ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตราอนุพันธ์ และ/หรือ certified ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (หากมี)
  • เป็นผู้มีความคิดเชิงวิเคราะห์/เชิงองค์รวม
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท
 4. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ (AE)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจการบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านสินเชื่อธุรกิจตามที่ธนาคารกําหนด
  • มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับ นโยบายเรื่องการประมาณการสินเชื่อและมาตรฐานคุณภาพสินเชื่อ
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีทักษะในด้านการให้คําปรึกษา
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท
 5. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารสาขาสวนมะลิ
 6. เจ้าหน้าที่ – หัวหน้าส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฺสินเชื่อธุรกิจ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อและลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้ง Credit และ Non Credit ให้กับกลุ่มลูกค้า SME
  • มีความรู้ผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cash Management และ Trade Finance
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 7. งาน Government and State Enterprise Strategy
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • หากมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน เช่น Block Chain หรือนวัตกรรมเชิงธุรกิจใหม่ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารสุขุมวิท
 8. หัวหน้าส่วน งานบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ ทีม Non Credit Product
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
  • ประสบการณ์ตรงมากกว่า 5 ปีเกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound / Telemarketing / Telesales
  • ประสบการณ์ มากกว่า 2 ปี บริหารจัดการ ควบคุมกำกับดูแลและพัฒนา ทีมขายทางโทรศัพท์ โดยมีคนขาย(Agent) ในความรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 30 คน
  • มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  • มีบุคลิกภาพที่ดี, รักการบริการ, มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีใบอนุญาตนายหน้า ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 9. ลูกจ้างหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35  ปี (ผ่านเกณฑ์ทหาร)
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์  ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 10. หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด และมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจกระบี่
 11. เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจกระบี่
 12. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือถ้ามีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ด้านการขาย การตลาด การบัญชี และสามารถวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : ภาคกลางและภาคตะวันออก
 13. เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME สังกัดกลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้
  คุณสมบัติ :
  • คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือถ้ามีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความรู้ด้านการขาย การตลาด การบัญชี และสามารถวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : ภาคใต้
 14. Enterprise Architect
  คุณสมบัติ :
  • BS in Computer Science or related field; or equivalent combination of education and experience
  • A minimum of four years in a professional senior technical role such as technical lead, team lead, architect, or another hands-on leadership role ideally for a large enterprise, major consultancy or system integrator with a total of at least 10 years of combined professional experience
  • An articulate individual who can relate to people at all levels of an organization and possesses excellent communication skills
  • Sound technical skills, strong analytical ability, good judgment, keen operational focus, and attention to detail
  • Ability to work in a fast paced, team oriented, agile environment
  • A well-organized and self-directed individual who is able to work with minimal amount of supervision and manage multiple priorities
  • Results oriented with ability to produce products that deliver organizational benefit
  • Strong critical thinker with problem solving aptitude
  • Team player with experience leading and collaborating cross-team to ensure successful delivery of solutions
  • Strong conceptual and analytical skills demonstrating outside-the-box, innovative problem solving skills
  • Ability to develop solution architecture designs
  • Strong knowledge of object-oriented design, design patterns, current IT trends, modern technology landscape, architecture principles, and advanced development techniques
 15. Full – Stack Developers
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 16. UX Designer
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of 2+ years’ experience creating user experience, user interfaces, websites, or mobile applications.
  • Familiarity with wire framing and design tools such as Sketch, is a plus.
  • Strong attention to detail, aesthetic sensibility and organization skills.
  • Must have a thorough understanding of how to interpret user needs and translate them into requirements.
  • Ability a multi-task in a fast-paced/team setting environment.
  • Self-motivate and able to work independently, making deadlines consistently.
  • A team player that enjoys a collaborative design process.
  • Strong knowledge of design process, design principle and project management.
  • Strong influencing, negotiation and communication skills (written, verbal, presentation).
  • Must be organized, analytical, dynamic and able to cope with stress.
  • Have experience on financial or banking services would be advantage.
 17. UI Designer
  คุณสมบัติ :
  • Minimum of 2+ years’ experience creating user experience, user interfaces, websites, or mobile applications.
  • Strong technical abilities in Sketch, Photoshop and Illustrator.
  • Must have a thorough understanding of how to interpret user needs and translate them into requirements.
  • Ability a multi-task in a fast-paced/team setting environment.
  • Strong attention to detail, aesthetic sensibility and organization skills.
  • Self-motivate and able to work independently, making deadlines consistently.
  • A team player that enjoys a collaborative design process.
  • Strong knowledge of design process, design principle and project management.
  • Strong influencing, negotiation and communication skills (written, verbal, presentation).
  • Must be organized, analytical, dynamic and able to cope with stress.
  • Have experience on financial or banking services would be advantage.
  • Knowledge in HTML and CSS, is a plus.
 18. Programmer / Developer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 19. เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและด้านสินเชื่อ
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • สามารถดูและเข้าใจงบการเงินของบริษัท
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานธุรกิจสวนมะลิ / สำนักงานธุรกิจบางบอน
 20. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทํางานด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • สถานที่ปฎิบัติงาน : อาคารสาขาเอกมัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน ธนาคารกรุงไทย >>> คลิกที่นี่

79 COMMENTS

 1. เข้าไปสัมครเว็ปงานของกรังไทย พอกรอก E-mail บอกว่าให้ตรวจสอบทั้งที่ใสถูกอ่าคะ ทำไงดีคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

  • ไม่ทราบว่าคุณสมาชิก ได้ลงทะเบียนของเว็บธนาคารกรุงไทยประเภทสมัครงานหรือยังครับ

 2. จ.ชุมพร มีตำแหน่งงานว่างของธนาคารกรุงไทย
  บ้างหรือยังค่ะ สนใจเข้าทำงานกับทางธนาคารแต่ยังไม่มีข้อมูลค่ะ

 3. ที่อุบล มีตำแหน่งงานว่างมั้ยคะ สนใจค่ะ

 4. อยากสอบถาม กรุงไทยในกทม. คะ มีว่างไหมคะ

 5. สมัครงานไป วันที่ 5/2/60 แล้วค่ะ
  นานไหมค่ะที่เจ้าหน้าที่จะโทรกลับหาผู้สมัคร
  หรือว่าถ้าไม่โทรแสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

 6. หางานค่ะจบปวชค่ะ ตอนนี้ว่างงานค่ะ ชื่อ วัรญญา. อายุ35ค่ะ 0963191076 ค่ะ

 7. สนใจสมัครงาน ออมสินตามสาขา
  ต้องสมัครผ่านสำนักงานใหญ่ หรือว่า Walk in ตามสาขาได้เลยค่ะ

 8. สนใจสมัครงานกรุงไทยเคยขายประกันของกรุงไทยมาค่ะ. มีบุตรอยากหางานประจำค่ะ

 9. ชื่อ จุไรวรรณ สายสิริกุล สนใจสมัครงานกรุงไทยคะ สาขาลำปางนะคะ ติดต่อมาได้คะ 084-8105155คะ

 10. สาขาที่จังหวัดกาญจนบุรีบุรีมีตำแหน่งสินเชื่อว่างไหมค่ะ พอดีเคยทำสินเชื่อธนาคารอื่นมาตอนนี้อยากกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ ติดต่อมาได้นะค่ะ 084-4494038

 11. ณิฎา อายุ 32 ปี จบ ป.ตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ถนัดโปรแกรมกราฟิก Illustrator ,Photoshop สนใจในด้านงานทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรค่ะ สนใจติดต่อ 062-5722860 ปากเกร็ด นนทบุรี

 12. สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทยตำแหน่งสินเชื่อ มีว่างที่กาญจนบุรีไหมค่ะ สนใจสมัครค่ะ ติดต่อ 084-4494038

 13. ตอนนี้ทางธนาคารไม่เปิดรับตำแหน่งTeller หรอค่ะ
  แล้วถ้าเคยสอบได้แล้วแต่เนื่องจากติดเรียนโท.เลยสละสิทธิ์ไป
  จะเก็บรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ก่อนไหมค่ะ หรือค้องสอบใหม่

  • ทางเราขอแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทโดยตรง เพราะเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงานที่เปิดรับสมัคร ครับ

 14. อยากทำงานธนาคารค่ะ แต่มีแค่วุฒปวส.ค่ะ

 15. ธนาคารกรุงไทย มีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 16. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ที่ลำปางมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 17. ถ้าจะติดต่อโดยตรงต้องติดต่อที่ใหนสาขาใหนค่ะ

 18. มีตำแหน่งงานขับรถส่วนกลางธนาคารหรือหน่วยงานอื่นในสุพรรณบุรีป่าวคับ ขับรถยนต์ รถตู้ กระบะ มอเตอร์ ครับ

 19. สมัครไปแล้วแต่จะใส่เรซูเม่ไม่รู้ใส่ยัวไงค่ะ

 20. สาขาในสุพรรณบุรีมีตำแหน่งมั้ยค่ะเคยทำเกี่ยวกับสินเชื่อมาค่ะอายุ26ปีติดต่อ092-7357983

 21. สนใจอยากทำงานที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ 0958703145

 22. สาขาแพร่มีรับสมัครวุฒิ ปวส.อายุ38ปีไหมคะ เพราะเคยผ่านงานธนาคารด้านสินเชื่อส่วนบุคคลมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

 23. มีของจังหวัดนครสวรรค์ว่างไหมค่ะ

 24. สุพรรณี ทัพจันทร์ สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย ค่ะ จังหวัด ภูเก็ต โทร.0966353752

 25. จบบริหารธุรกิจค่ะ อยากทำงานที่สาขา สปป. ลาวค่ะ ติดต่อได้ที่ 0918545450

 26. สมัครวอคอินเข้าไปนานแล้วค่ะไม่เห็นติดต่อมาเลยค่ะ 0879430860ค่ะ

 27. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม

 28. สนใจจะสมัครงานธนาคารกรุงไทยค่ะอยากจะฝากประวัติส่วนตัวไว้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างค่ะ

 29. ขออนุญาติสอบถามคะ เเถวจังหวัดนนทบุรี มีตำเเหน่งบริการลูกค้าว่างไหมคะ // ต้องระบุเกรดเฉลี่ยไหมคะ

 30. สนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 31. สนใจอยากร่วมงานกับแบงค์กรุงไทยมากค่ะ. พี่ที่จบเอกเดียวกันมำยุสาขาเชียงใหม่. สมัครยังไงก็ไม่เรียกสักที. ติดต่อมาหน่อยนะคะ. 0947083232

  • ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงาน ไม่ใช่ผู้รับสมัครโดยตรงครับ

 32. สนใจสมัครธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากฝากประวัติส่วนตัวไว้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนค่ะ

 33. อยู่ระยองค่ะ อยากสมัครงาน ะ.กรุงไทย ตำแหน่งลูกจ้างรายวัน (Temporary Employee) ทีม Card and Merchant Product วุฒิ.ปวส การจัดการ กำลังศึกษาต่อ ป.ตรี อยู่คะ จบปลายปีนี้ค่ะ

 34. สนใจรับสมัครงานสำหรับผู้พิการที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากทำงานนะค่ะ
  มีสาขาบางกะปิป่าวค่ะ
  วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ sms
  0959564325

 35. สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข อายุ 22ปี วุฒิการศึกษา ปริฐญาตรี สาขาการเงินและการธนาคารค่ะ สนใจงานธนาคารกรุงไทยมากเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสช่วยติดต่อกับมาด้วยนะค่ะ 0927783040 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 36. สอบถามค่ะ ธนาคารกรุงไทย ในตรัง มีตำแหน่งว่างมั๊ยคะ?

 37. สวัสดีค่ะสนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะ จบวุติเศรษฐศาสตร์ค่ะ ยะลาปัตตานี มีว่างไหมค่ะ

 38. สวัสดีค่ะสนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะ จบวุติเศรษฐศาสตร์ค่ะ ยะลาปัตตานี มีว่างไหมค่ะ
  0904757185

 39. สวัสดีคะ ชื่อ แก้วกาญจนา แผนสมบูรณ์ จบคณะนิเทศศาสตร์ สนใจอยากทำงาน ธ.กรุงไทย สุพรรณบุรีคะ 086-3844598

 40. นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข อายุ22 ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 0927783040

 41. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวทาริกา ปินตา อายุ 23ปี ปริญญาตรี คณะบิหารรัฐกิจ สามารถทำงานได้ที่ ราชบุรี ค่ะ

 42. นายเดช​า​ ปัจฉิม​ อายุ25ปี​ จบปริญญาตรี​ นิติศาสตร์​ อยากทำงานอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ​ Tel.0621806725

 43. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกาญจนา เกื้อสกุล อายุ 28ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจผ่านการทำงานธนาคารกสิกรไทย 3 ปีสามารถทำงานได้ที่ จังหวัดพังงา ค่ะ

 44. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกาญจนา เกื้อสกุล อายุ 28ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจผ่านการทำงานธนาคารกสิกรไทย 3 ปีสามารถทำงานได้ที่ จังหวัดพังงา ค่ะ

  โทร093-610-9611

 45. สนใจสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจหัวหิน หรืออื่นๆ ครับ ปัจจุบันเป็น Team Manager ทีมขายไดเร็กเซลล์ ของธนาคารกรุงศรีอยู่ครับ สนใจสอบถามรายละเอียดหรือแนะนำช่องทางติดต่อสมัครงานได้ที่เบอร์ 061-987-7747 ครับ ขอบคุณครับ

 46. จบนิติศาสตร์ / สิทธิมนุษยชนศึกษา
  จ.กาฬสินธุ์ค่ะ 0800709965

 47. สวัสดีค่ะ สนใจทำงานค่ะ เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

  เบอโทร 0992869167

 48. สนใจค่ะ จบเกษตรศาสตร์ วุฒิวิทยาศาสตร์บณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หรือตำแหน่งไหนก็ได้คะ ชอบมากๆ

 49. สนใจจะทำงานกรุงไทยที่มุกดาหารค่ะ อยากกลับมาอยู่ที่บ้าน พอจะมีตำแหน่งมั้ยคะ ผ่านประสบการณ์แบ้งค์มา8ปีค่ะ

 50. อยากทำสาขาในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะ สามารถเปิดบัญชี/แนะนำลูกค้าใหม่เปิดบัญชีปีแรก5 ล้าน

 51. สวัวดีคะสนใจทำงานคะ เป็นนักศึกษาจบใหม่คะ
  ป ตรี คณะรัฐศาสตร์ จาก ม.รังสิต
  โทร 0918683038

 52. ชื่อ น.ส. ธนพร มาทาจันทึก มีประสบการณ์ทำงานธนาคาร 2 ปี มีใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิต มีใบอนุญาติประกันวินาศภัย มีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน มีใบอนุญาติแนะนำตราสารที่มีความซับซ้อน complex p3 มี port ลูกค้าในมือค่ะ
  สนใจเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทย
  ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 0936843339
  mail : [email protected]

 53. นาย อนุชิต พรพล
  สนใจร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย
  เป็น น.ศ. จบใหม่ ป.ตรี จบตรงการเงินการธนาคารฝึกงานจากธนาคารกรุงไทย
  ระยะเวลา4เดือน
  090-9823631
  [email protected]

 54. ชื่อรัตติญา แคะมะดัน
  สามารถปฏิบัติงาน อ.เมือง,อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  อายุ24ปี เบอร์091-2605307
  เคยทำงานที่ แบงค์กสิกร กับ กรุงศรีฯ
  ในตำแหน่งTeller วุฒิ ป.ตรี
  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  คณะบริหารธุรกิจ

 55. น.ส.บัณฑิตา สวรรคทัต อายุ 25 ปี
  เบอร์ 086-5708486
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สนใจทำงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

 56. ชื่อนายมนตรี หิรัญชัย อายุ 26 ปี
  จบวุฒิ บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  สนใจอยากร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยครับ
  เบอร์ติดต่อ 063-2659972

 57. ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีกรด อายุ 27 ปีค่ะ จบการศึกษาวุติปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการเงินและการธนาคารค่ะ มีความสนใจที่อยากจะร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยค่ะ
  โทร 090-4898232

 58. น.ส.ยารียะห์ หะยียูโซะ อายุ 25 ปี
  เบอร์ 061-5612482
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สนใจทำงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

 59. น.ส.วริษา แด่หวา อายุ 25 ปี
  เบอร์ 061-2294427
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สนใจทำงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here