สมัครงาน!!! ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง ปี 2562

77
589712

สมัครงานธนาคารกรุงไทย 

(Update:05/02/2562)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานเป็นสถาบันการเงิน การธนาคาร ชั้นนำของไทย มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ ธนาคารกรุงไทย

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงานธนาคารกรุงไทย ตามประกาศรับสมัครงานธนาคารดังกล่าวนี้ ให้คลิกที่ลิงก์แนบด้านล่างสุด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์กับ ธนาคารกรุงไทย ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย

สมัครงานธนาคารกรุงไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Full-Stack Developers
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 2. Business Analyst สายงานเทคโนโลยี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการพัฒนา วิเคราะห์ และวางแผน หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล และสามารถกำหนดแนวทางในการสืบค้นข้อมูลได้
  • มีความรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ หรือจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 3. QC / Tester สายงานเทคโนโลยี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำ Test Case/Test Script และทดสอบระบบงาน
  • มีความสามารถในการใช้ SQL ในการสืบค้นข้อมูลได้ หรือใช้ Testing Tool
  • มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ความรู้ Product ธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 4. Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 5. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารโครงการภาครัฐ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานปรับปรุงข้อมูล หรืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีความรู้ด้านงานกฏหมาย หรือเกี่ยวกับเอกสารสัญญา เอกสารการดำเนินคดี
  • มีทักษะในการประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถให้คำปรึกษา และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสำนักงานใหญ่ 2 (สุขุมวิท)
 6. Customer Relationship Management : CRM
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s degree in Business Administration, Marketing, Finance, Accounting, Engineering, Business
   Analytics, or other related fields
  • At least 2 year experiences in Relationship Management, Product Development, Marketing or related fields in
   banking industry
  • Have understanding in banking model/products would be advantage
  • Willing to learn and adapt
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท ชั้น 9
 7. ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส, ผู้อำนวยการฝ่าย (SVP,FVP)
  • ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้อำนวยการฝ่าย (VP) เป็นเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 8. งานบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ ทีม Non Credit Product
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
  • มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 5 ปี เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound / Telemarketing / Telesales
  • มีประสบการณ์ มากกว่า 2 ปี บริหารจัดการ ควบคุมกำกับดูแลและพัฒนา ทีมขายทางโทรศัพท์ โดยมีคนขาย(Agent) ในความรับผิดชอบไม่ต่ำกว่า 30 คน
  • มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  • มีบุคลิกภาพที่ดี, รักการบริการ, มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์
  • มีใบอนุญาตนายหน้า ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 9. รองผู้อำนวยการฝ่าย Channel Management
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีประสบการณ์ด้าน Channel Strategy เกี่ยวกับกลยุทธ์สาขาหรือ ATM หรืองานเชิงกลยุทธ์อื่นๆ
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill) และการคิดเชิงตรรกะ (Logical Skill)
  • มีความเป็นผู้นำ และสามารถในการบริหารจัดการทีมให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานที่ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ Excel และ PowerPoint ในระดับดี สามารถนำเสนองานต่อผู้บริหารได้
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 10. เจ้าหน้าที่อาวุโส-หัวหน้าส่วน Channel Management
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีประสบการณ์ด้าน Channel Strategy เกี่ยวกับกลยุทธ์สาขาหรือ ATM หรืองานเชิงกลยุทธ์อื่นๆ
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill) และการคิดเชิงตรรกะ (Logical Skill)
  • มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการประสานงานที่ดี และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
  • มีความสามารถในการใช้ Excel และ PowerPoint ในระดับดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม GIS (Geographic Information System) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทํางานด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสาขาสุรวงศ์ (สีลม)
 12. ลูกจ้างรายปีทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/ หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี(ผ่านเกณฑ์ทหาร)
  • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา เลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ
  • คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
  • มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 13. งาน Strategy and Portfolio Management and MIS
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน MIS สถิติ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน MIS, Data Analyst หรือ Data Warehouse ในธุรกิจธนาคาร
  • มีความรู้เบื้องต้นในธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  • มีความสามารถในการจัดทาข้อมูลโดยใช้ Database Software MS-SQL หรือ SAS
  • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Power Point และ Microsoft Excel
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท ชั้น 9
 14. งานพัฒนากระบวนการ ทีม Process Improvement
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์การตลาดหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในระบบงาน CLOS, CR_L, CRRM และการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME Size L
  • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (ฟังก์ชัน Pivot, VLookup) หรือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน RM
  • หากมีความรอบรู้ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท ชั้น 9
 15. งาน Sales Management ทีมบริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการคอมพิวเตอร์ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน สถิติ บริหารธุรกิจ วิศวกรรม การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ SME ไม่ต่ํากว่า 2 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของธนาคาร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าในกลุ่ม SMEs
  • มีประสบการณ์ในการวางแผนโครงการ กําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการเพื่อประเมินความสําเร็จของทีมขายได้อย่างมีประสิทธิผล
  • มีประสบการณ์ในการจัดทํา RM Incentive
  • มีประสบการณ์ในการกระจายเป้าหมายลง RM ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนดไว้
  • สามารถใช้ Microsoft Presentation เพื่อการนําเสนองานได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท ชั้น 9
 16. งานสินเชื่อธุรกิจ SME
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจราต่อรองและการนำเสนอ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.เชียงราย, จ.พิษณุโลก, จ.พิจิตร, จ.กำแพงเพชร, จ.ตาก
 17. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • หากสื่อสารพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถแก้ไขปัญหา รวมทั้งตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการเขียนจดหมาย / ข้อความ เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสาขา
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน
 18. หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-L)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจราต่อรองและการนำเสนอ
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 19. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านสินเชื่อ อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer (Excel, Access, PowerPoint) เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท
 20. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
  • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารสุขุมวิท
 21. หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถในการวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านสินเชื่อ Cash Management และ Trade Finance เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ในระบบงาน CLOS, CR_L, CRRM และการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME Size L
  • มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel (ฟังก์ชัน Pivot, VLookup) หรือ โปรแกรม Microsoft
  • PowerPoint รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน RM
  • หากมีความรอบรู้ในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน ธนาคารกรุงไทย >>> คลิกที่นี่

77 COMMENTS

 1. เข้าไปสัมครเว็ปงานของกรังไทย พอกรอก E-mail บอกว่าให้ตรวจสอบทั้งที่ใสถูกอ่าคะ ทำไงดีคะ ขอคำแนะนำหน่อยคะ

  • ไม่ทราบว่าคุณสมาชิก ได้ลงทะเบียนของเว็บธนาคารกรุงไทยประเภทสมัครงานหรือยังครับ

 2. จ.ชุมพร มีตำแหน่งงานว่างของธนาคารกรุงไทย
  บ้างหรือยังค่ะ สนใจเข้าทำงานกับทางธนาคารแต่ยังไม่มีข้อมูลค่ะ

 3. ที่อุบล มีตำแหน่งงานว่างมั้ยคะ สนใจค่ะ

 4. อยากสอบถาม กรุงไทยในกทม. คะ มีว่างไหมคะ

 5. สมัครงานไป วันที่ 5/2/60 แล้วค่ะ
  นานไหมค่ะที่เจ้าหน้าที่จะโทรกลับหาผู้สมัคร
  หรือว่าถ้าไม่โทรแสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

 6. หางานค่ะจบปวชค่ะ ตอนนี้ว่างงานค่ะ ชื่อ วัรญญา. อายุ35ค่ะ 0963191076 ค่ะ

 7. สนใจสมัครงาน ออมสินตามสาขา
  ต้องสมัครผ่านสำนักงานใหญ่ หรือว่า Walk in ตามสาขาได้เลยค่ะ

 8. สนใจสมัครงานกรุงไทยเคยขายประกันของกรุงไทยมาค่ะ. มีบุตรอยากหางานประจำค่ะ

 9. ชื่อ จุไรวรรณ สายสิริกุล สนใจสมัครงานกรุงไทยคะ สาขาลำปางนะคะ ติดต่อมาได้คะ 084-8105155คะ

 10. สาขาที่จังหวัดกาญจนบุรีบุรีมีตำแหน่งสินเชื่อว่างไหมค่ะ พอดีเคยทำสินเชื่อธนาคารอื่นมาตอนนี้อยากกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะ ติดต่อมาได้นะค่ะ 084-4494038

 11. ณิฎา อายุ 32 ปี จบ ป.ตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ ถนัดโปรแกรมกราฟิก Illustrator ,Photoshop สนใจในด้านงานทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรค่ะ สนใจติดต่อ 062-5722860 ปากเกร็ด นนทบุรี

 12. สนใจสมัครงานธนาคารกรุงไทยตำแหน่งสินเชื่อ มีว่างที่กาญจนบุรีไหมค่ะ สนใจสมัครค่ะ ติดต่อ 084-4494038

 13. ตอนนี้ทางธนาคารไม่เปิดรับตำแหน่งTeller หรอค่ะ
  แล้วถ้าเคยสอบได้แล้วแต่เนื่องจากติดเรียนโท.เลยสละสิทธิ์ไป
  จะเก็บรายชื่อขึ้นทะเบียนไว้ก่อนไหมค่ะ หรือค้องสอบใหม่

  • ทางเราขอแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทโดยตรง เพราะเว็บไซต์ของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงานที่เปิดรับสมัคร ครับ

 14. อยากทำงานธนาคารค่ะ แต่มีแค่วุฒปวส.ค่ะ

 15. ธนาคารกรุงไทย มีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 16. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ที่ลำปางมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 17. ถ้าจะติดต่อโดยตรงต้องติดต่อที่ใหนสาขาใหนค่ะ

 18. มีตำแหน่งงานขับรถส่วนกลางธนาคารหรือหน่วยงานอื่นในสุพรรณบุรีป่าวคับ ขับรถยนต์ รถตู้ กระบะ มอเตอร์ ครับ

 19. สมัครไปแล้วแต่จะใส่เรซูเม่ไม่รู้ใส่ยัวไงค่ะ

 20. สาขาในสุพรรณบุรีมีตำแหน่งมั้ยค่ะเคยทำเกี่ยวกับสินเชื่อมาค่ะอายุ26ปีติดต่อ092-7357983

 21. สนใจอยากทำงานที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ 0958703145

 22. สาขาแพร่มีรับสมัครวุฒิ ปวส.อายุ38ปีไหมคะ เพราะเคยผ่านงานธนาคารด้านสินเชื่อส่วนบุคคลมาค่ะ ขอบคุณค่ะ

 23. มีของจังหวัดนครสวรรค์ว่างไหมค่ะ

 24. สุพรรณี ทัพจันทร์ สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย ค่ะ จังหวัด ภูเก็ต โทร.0966353752

 25. จบบริหารธุรกิจค่ะ อยากทำงานที่สาขา สปป. ลาวค่ะ ติดต่อได้ที่ 0918545450

 26. สมัครวอคอินเข้าไปนานแล้วค่ะไม่เห็นติดต่อมาเลยค่ะ 0879430860ค่ะ

 27. ผมเขตสายไหมบางเขน
  อายุ 25ปี
  ผ่านการเกณร์ทหาร
  วุฒิการศึกษา ปวช คอม
  พอจะมีที่ลงบ้างไหมครับอยากทำงานครับ
  ขยัน ตั้งใจทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดีครับ
  0936635937 อั้ม

 28. สนใจจะสมัครงานธนาคารกรุงไทยค่ะอยากจะฝากประวัติส่วนตัวไว้สามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างค่ะ

 29. ขออนุญาติสอบถามคะ เเถวจังหวัดนนทบุรี มีตำเเหน่งบริการลูกค้าว่างไหมคะ // ต้องระบุเกรดเฉลี่ยไหมคะ

 30. สนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 31. สนใจอยากร่วมงานกับแบงค์กรุงไทยมากค่ะ. พี่ที่จบเอกเดียวกันมำยุสาขาเชียงใหม่. สมัครยังไงก็ไม่เรียกสักที. ติดต่อมาหน่อยนะคะ. 0947083232

  • ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางในการประกาศข่าวงาน ไม่ใช่ผู้รับสมัครโดยตรงครับ

 32. สนใจสมัครธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากฝากประวัติส่วนตัวไว้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ไหนค่ะ

 33. อยู่ระยองค่ะ อยากสมัครงาน ะ.กรุงไทย ตำแหน่งลูกจ้างรายวัน (Temporary Employee) ทีม Card and Merchant Product วุฒิ.ปวส การจัดการ กำลังศึกษาต่อ ป.ตรี อยู่คะ จบปลายปีนี้ค่ะ

 34. สนใจรับสมัครงานสำหรับผู้พิการที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ อยากทำงานนะค่ะ
  มีสาขาบางกะปิป่าวค่ะ
  วุฒิการศึกษา ป.ตรี
  รบกวนติดต่อกลับด้วนค่ะ sms
  0959564325

 35. สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข อายุ 22ปี วุฒิการศึกษา ปริฐญาตรี สาขาการเงินและการธนาคารค่ะ สนใจงานธนาคารกรุงไทยมากเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสช่วยติดต่อกับมาด้วยนะค่ะ 0927783040 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 36. สอบถามค่ะ ธนาคารกรุงไทย ในตรัง มีตำแหน่งว่างมั๊ยคะ?

 37. สวัสดีค่ะสนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะ จบวุติเศรษฐศาสตร์ค่ะ ยะลาปัตตานี มีว่างไหมค่ะ

 38. สวัสดีค่ะสนใจอยากทำงานธนาคารกรุงไทยค่ะ จบวุติเศรษฐศาสตร์ค่ะ ยะลาปัตตานี มีว่างไหมค่ะ
  0904757185

 39. สวัสดีคะ ชื่อ แก้วกาญจนา แผนสมบูรณ์ จบคณะนิเทศศาสตร์ สนใจอยากทำงาน ธ.กรุงไทย สุพรรณบุรีคะ 086-3844598

 40. นางสาวสุรีรัตน์ ทองสุข อายุ22 ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร 0927783040

 41. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวทาริกา ปินตา อายุ 23ปี ปริญญาตรี คณะบิหารรัฐกิจ สามารถทำงานได้ที่ ราชบุรี ค่ะ

 42. นายเดช​า​ ปัจฉิม​ อายุ25ปี​ จบปริญญาตรี​ นิติศาสตร์​ อยากทำงานอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ​ Tel.0621806725

 43. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกาญจนา เกื้อสกุล อายุ 28ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจผ่านการทำงานธนาคารกสิกรไทย 3 ปีสามารถทำงานได้ที่ จังหวัดพังงา ค่ะ

 44. สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวกาญจนา เกื้อสกุล อายุ 28ปี ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจผ่านการทำงานธนาคารกสิกรไทย 3 ปีสามารถทำงานได้ที่ จังหวัดพังงา ค่ะ

  โทร093-610-9611

 45. สนใจสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจหัวหิน หรืออื่นๆ ครับ ปัจจุบันเป็น Team Manager ทีมขายไดเร็กเซลล์ ของธนาคารกรุงศรีอยู่ครับ สนใจสอบถามรายละเอียดหรือแนะนำช่องทางติดต่อสมัครงานได้ที่เบอร์ 061-987-7747 ครับ ขอบคุณครับ

 46. จบนิติศาสตร์ / สิทธิมนุษยชนศึกษา
  จ.กาฬสินธุ์ค่ะ 0800709965

 47. สวัสดีค่ะ สนใจทำงานค่ะ เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  ป.ตรี จาก ม.รามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีค่ะ

  เบอโทร 0992869167

 48. สนใจค่ะ จบเกษตรศาสตร์ วุฒิวิทยาศาสตร์บณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า หรือตำแหน่งไหนก็ได้คะ ชอบมากๆ

 49. สนใจจะทำงานกรุงไทยที่มุกดาหารค่ะ อยากกลับมาอยู่ที่บ้าน พอจะมีตำแหน่งมั้ยคะ ผ่านประสบการณ์แบ้งค์มา8ปีค่ะ

 50. อยากทำสาขาในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะ สามารถเปิดบัญชี/แนะนำลูกค้าใหม่เปิดบัญชีปีแรก5 ล้าน

 51. สวัวดีคะสนใจทำงานคะ เป็นนักศึกษาจบใหม่คะ
  ป ตรี คณะรัฐศาสตร์ จาก ม.รังสิต
  โทร 0918683038

 52. ชื่อ น.ส. ธนพร มาทาจันทึก มีประสบการณ์ทำงานธนาคาร 2 ปี มีใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิต มีใบอนุญาติประกันวินาศภัย มีใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน มีใบอนุญาติแนะนำตราสารที่มีความซับซ้อน complex p3 มี port ลูกค้าในมือค่ะ
  สนใจเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทย
  ติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 0936843339
  mail : [email protected]

 53. นาย อนุชิต พรพล
  สนใจร่วมงานกับธนาคารกรุงไทย
  เป็น น.ศ. จบใหม่ ป.ตรี จบตรงการเงินการธนาคารฝึกงานจากธนาคารกรุงไทย
  ระยะเวลา4เดือน
  090-9823631
  [email protected]

 54. ชื่อรัตติญา แคะมะดัน
  สามารถปฏิบัติงาน อ.เมือง,อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
  อายุ24ปี เบอร์091-2605307
  เคยทำงานที่ แบงค์กสิกร กับ กรุงศรีฯ
  ในตำแหน่งTeller วุฒิ ป.ตรี
  สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  คณะบริหารธุรกิจ

 55. น.ส.บัณฑิตา สวรรคทัต อายุ 25 ปี
  เบอร์ 086-5708486
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สนใจทำงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

 56. ชื่อนายมนตรี หิรัญชัย อายุ 26 ปี
  จบวุฒิ บธ.บ. การจัดการ-การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  สนใจอยากร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยครับ
  เบอร์ติดต่อ 063-2659972

 57. ชื่อ นางสาวจุฑารัตน์ ศรีกรด อายุ 27 ปีค่ะ จบการศึกษาวุติปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจการเงินและการธนาคารค่ะ มีความสนใจที่อยากจะร่วมงานกับธนาคารกรุงไทยค่ะ
  โทร 090-4898232

 58. น.ส.ยารียะห์ หะยียูโซะ อายุ 25 ปี
  เบอร์ 061-5612482
  วุฒิ ปริญญาตรี
  สนใจทำงานตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here