อัพเดทตำแหน่งงาน!!! บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

1
68135

สมัครงาน ช่อง 7

(Update:19/01/2561)

ช่อง 7 หรือ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ช่อง 7 ให้คลิกเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้สมัครควรจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อสมัครงานออนไลน์ให้พร้อม ก่อนที่จะคลิกเข้าสู่ระบบการรับสมัครนะคะ มิฉะนั้น อาจเสียโอกาสในการสมัครงาน ช่อง 7 ได้ค่ะ

สมัครงาน ช่อง 7สมัครงาน ช่อง 7

ตำแหน่งงานว่าง

 1. พนักงาน สังกัดงานลิขสิทธิ์ในประเทศ แผนกรายการในประเทศ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
  • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. พนักงาน สังกัดงานลิขสิทธิ์ในประเทศ 2 แผนกรายการในประเทศ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
  • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. พนักงาน สังกัดงานวางแผนประชาสัมพันธ์ แผนกประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 25-30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์
  • สร้างสรรค์ประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้
  • สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
  • มีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • มีศิลปะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 4. พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้
 5. พนักงาน สังกัดงานเตรียมการผลิต 4 แผนกปรีโปรดักชั่น ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ เอกวิทยุ-โทรทัศน์
  • มีความรู้ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • มีความรู้ด้านกระบวนการผลิตรายการ และการใช้เครื่องมือตัดต่อ โปรแกรมตัดต่อ
  • ประสบการณ์ด้านผลิตรายการโทรทัศน์ 0 – 3 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานปกติ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 6. พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และวางแผนการทำงานได้ดี
  • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย***
  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน จป.วิชาชีพโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงาน 1 – 2 ปี
  • มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ
  • มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์
 8. พนักงาน สังกัดแผนกธุรการการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 25 – 32 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
  • มีปฏิภาณไหวพริบดี กระตือรือร้นในการทำงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 9. พนักงาน สังกัดงานประสานงานและจัดเลี้ยง แผนกอาคารสถานที่ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ขยัน อดทน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากมีประสบการณ์ด้านจัดเลี้ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ แผนกยานพาหนะ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี สาขาวิชา ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป
  • มีความชำนาญ และมีประสบการณ์จากศูนย์ หรืออู่ซ่อมรถที่ได้มาตรฐาน
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
 11. พนักงาน สังกัดงานอาคารสถานที่ แผนกอาคารสถานที่ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
  • ความสูงไม่ต่ำกว่า 170 เซ็นติเมตร
  • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ด้านงานรักษาความปลอดภัย 1 ปี
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีสุขภาพแข็งแรง

* หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> สมัครงาน ช่อง 7

1 COMMENT

 1. สมัครงานพากษ์บรรยายกีฬา พิธีกร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here