อัพเดทตำแหน่งงาน!!! บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง 7) เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

1
92665

สมัครงาน ช่อง 7

(Update:22/11/2561)

ช่อง 7 หรือ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ช่อง 7 ให้คลิกเอกสารต้นฉบับ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานออนไลน์ได้ทันที

ทั้งนี้ ผู้สมัครควรจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อสมัครงานออนไลน์ให้พร้อม ก่อนที่จะคลิกเข้าสู่ระบบการรับสมัครนะคะ มิฉะนั้น อาจเสียโอกาสในการสมัครงาน ช่อง 7 ได้ค่ะ

สมัครงาน ช่อง 7สมัครงาน ช่อง 7

ตำแหน่งงานว่าง

 1. นิติกร สังกัดงานกฏหมายกิจการโทรทัศน์ สายงานกฏหมายธุรกิจ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตร์ (หากจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เนติบัณฑิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบการร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายภาษาอังกฤษ
  • ให้ความเห็นทางกฎหมายทุกเรื่องตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. พนักงาน สังกัดแผนกลิขสิทธิ์รายการ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดูแลรับผิดชอบงานลิขสิทธิ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ติดต่อประสานงานกับบริษัท Outsource ต่างๆ
 3. พนักงาน แผนกบริหารสิทธิ์ สายงานบริหารสิทธิ์รายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยุ – โทรทัศน์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • หากมีความรู้ด้านรายการ หรือความรู้ภาษาอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • บันทึกและตรวจสอบข้อมูลลิขสิทธิ์รายการ
  • ติดต่อประสานงานกับบริษัทต่างประเทศ
 4. พนักงานส่งเสริมการขายกีฬา แผนกสนับสนุนการขายโฆษณา สายงานโฆษณา ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด, บริหารธุรกิจ, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีศิลปะการพูดในการโน้มน้าว หรือ สื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีใจรักในการบริการ, มีบุคลิกภาพดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office และ Photoshop) ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบงานขายและประสานงาน Event กีฬา
  • รับผิดชอบงานขายรายการกีฬาและรายการวิทยุ
 5. พนักงาน สังกัดแผนกกิจกรรมการตลาด สายงานสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มีความรับผิดชอบสูง, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • พัฒนาแผนงาน บริหารจัดการกิจกรรม แบรนด์การตลาดและส่งเสริมการขายโฆษณา
  • บริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ประกวด Thai Super Model เป็นต้น
 6. พนักงาน งานบริการลูกค้า แผนกโฆษณา สายงานโฆษณา ฝ่ายการตลาด ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศ หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถพิเศษในการประชาสัมพันธ์ หรือ สื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
  • พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  • มีบุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • หากมีประสบการณ์ในงานบริการลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดำเนินการให้ข้อมูลด้านผังรายการ หรือ รายการใหม่ๆ แก่ลูกค้า
  • ดูแลลูกค้าตามวาระต่างๆ เช่น แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่, อวยพรวันเกิด หรือ เยี่ยมลูกค้า เป็นต้น
  • ช่วยประสานงานดูแลลูกค้าในงานกิจกรรม Event ต่างๆ
  • ปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 7. พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุง แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์, ช่างซ่อมบำรุง และโยธา
  • มีใบรับรองความรู้ความสามารถหรือใบประกอบวิชาชีพ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานเขียนหรืออ่านแบบ และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ลักษณะงาน
  • ควบคุมและตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และงานติดตั้งต่อเติมต่างๆ
  • ติดตามและดูแลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของบริษัทภายนอก
  • ประสานงานการต่ออายุสัญญาบริการและสัญญาบำรุงรักษางานระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายธุรการ
 8. พนักงาน สังกัดงานควบคุมอาคาร แผนกซ่อมบำรุงและควบคุมอาคาร ฝ่ายธุรการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การจัดการ และอุตสาหกรรม
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ดูแลระบบอาคาร ระบบ Building Automation System (BAS) หรือระบบ Building Management System (BMS) จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ดูแล ควบคุมและตรวจสอบระบบภายในอาคาร, ระบบ CCTV, Access Control, VMS, Lift, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบดับเพลิง และระบบ Car park
  • ดูแล ตรวจสอบภาพบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 9. พนักงาน สังกัดงานรายการต่างประเทศและพากย์ แผนกปรี-โปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ และวิทยุ-โทรทัศน์
  • มีทักษะในการเขียนบท และตัดต่อ
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเกณฑ์ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความอดทน, ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีความรู้ด้านการทำโปรดักชั่นโทรทัศน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ผลิตและจัดทำบท SUBTITLE ภาษาไทยของภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างประเทศ
  • เขียนคำโปรโมทรายการภาพยนตร์ในช่วงต่างๆ
  • ผลิตงานตัดต่อสร้างสรรค์โปรโมชันภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการต่างประเทศ
 10. พนักงาน สังกัดสายงานควบคุมการผลิตละคร ฝ่ายผลิตรายการละคร ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความอดทน, สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ ลักษณะงาน
  • ดำเนินการประสานงานกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิตละครต่างๆ
  • ควบคุม ดูแล วางแผน และกำหนดคุณภาพในการผลิตละคร
 11. พนักงาน สังกัดแผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป
  • มีทักษะความรู้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความคิดสร้างสรรค์, มนุษยสัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบ และมีใจรักการบริการ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการฯภายในองค์กร
  • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกเวลางานปกติ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดได้ ลักษณะงาน
  • บริหารจัดการและดำเนินการด้านสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 12. พนักงาน สังกัดงานตรวจพิจารณาโฆษณาด้วยระบบ MyCensor ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการใช้ Web Application, Database และสามารถอ่านค่าเบื้องต้นของ Performance Tracking ได้
  • มีทักษะในการใช้ Cloud และการ Upload File ผ่าน Internet
  • มีความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, อัธยาศัยดี และมีใจรักในงานบริการ ลักษณะงาน
  • บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ MyCensor
  • ประสานงานแจ้งผลการตรวจสอบ ข้อมูลไฟล์ VDO และ เอกสารต่างๆ กับผู้ใช้งานระบบฯ
  • ตรวจสอบ และแก้ไขไฟล์ออกอากาศประเภทต่าง ๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน (File Format) ที่สถานีฯกำหนด
 13. เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบรายการทั่วไป สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีความละเอียดรอบคอบ, มีความมั่นใจ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบรายการหรือพิสูจน์อักษรจะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบรายการต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ทันก่อนออกอากาศ
  • ติดตามและศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเนื้อหารายการของสถานี
 14. เจ้าหน้าที่ธุรการ สายงานตรวจสอบรายการ ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและออกอากาศ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • สนับสนุน และอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ งานเอกสาร งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 15. ผู้สื่อข่าว ฝ่ายข่าว ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, สื่อสารมวลชน และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเขียนข่าว และบทความต่างๆ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Final Cut Pro X และโปรแกรมอื่นๆได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้สื่อข่าว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานในวันหยุดและต่างจังหวัดได้
 16. พนักงานกราฟิกดีไซน์ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป สาขาวิชาออกแบบมัลติมีเดีย, ออกแบบนิเทศศิลป์, ศิลปกรรม, คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการออกแบบและผลิตงานกราฟิก 2D และ 3D ทั้งงานภาพนิ่ง และงาน Animation
  • มีทักษะในการควบคุมการออกอากาศด้วยระบบ Virtual Studio
  • มีความอดทนสูง, ความรับผิดชอบ, ละเอียดรอบคอบ, ความคิดสร้างสรรค์, อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านงานกราฟิกดีไซน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • บริหารจัดการและควบคุมดูแลการผลิตงานกราฟิกเพื่อนำเสนอข่าวประจำวัน
  • วางแผนและกำหนด Concept รูปแบบกราฟิกที่จะนำมาใช้งานข่าว
  • ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของงานกราฟิก เพื่อนำไปใช้กับงานข่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 17. พนักงาน สังกัดงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ฝ่ายธุรการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขี้นไป สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการซ่อมบำรุง
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านซ่อมบำรุงยานพาหนะ 4 ปีขึ้นไป ลักษณะงาน
  • ดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
  • ดำเนินการด้านเอกสารขอซ่อม ประสานงานการจัดซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ
 18. พนักงานปฏิบัติการ งานช่างไม้/ช่างสี แผนกศิลปกรรม ฝ่ายผลิตรายการ ด่วน!!!
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานไม้ งานเหล็ก หรือ งานสี
  • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตงานฉากรายการหรือผลิตงานเฟอนิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • ติดตั้ง จัดสร้างฉาก/เวที ทั้งในสถานี และนอกสถานีให้มีความสวยงาม เหมาะสม ตามความต้องการของหน่วยงาน
  • รื้อถอนและจัดเก็บฉาก/เวที ทั้งงานในสถานี และนอกสถานีภายในเวลาที่กำหนด
 19. นิติกร สังกัดงานคดีและการจัดการข้อพิพาท
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา นิติศาสตร์
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์
  • หากมีใบอนุญาตว่าความ และประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน
  • บริหารจัดการคดีความของบริษัททั้งในและต่างประเทศ
  • จัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี
  • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 20. พนักงาน สังกัดงานผลิตสื่อเพื่อคนพิการ แผนกโปรดักชั่น ฝ่ายผลิตรายการ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะความรู้ทางด้านไวยากรณ์ภาษาไทยในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อ Final Cut Pro, และ Adobe Premiere Pro
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตสื่อเสียง (Audio Description)
  • มีทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมผลิตคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) ลักษณะงาน
  • ประสานงานกับผู้บรรยาย ห้องบันทึกเสียง งานตัดต่อ เพื่อทำคำบรรยาย
  • ผลิตบทคำบรรยายแทนเสียง
  • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายการ
 21. พนักงาน งานรายได้ แผนกธุรการผลิตรายการ ฝ่ายผลิตรายการ
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office)
  • มีทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเกณฑ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
  • มีความละเอียดรอบคอบ, รักการเรียนรู้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความขยัน, ซื่อสัตย์, อดทน, และสามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* หมายเหตุ : หากผู้สมัครท่านใดสนใจ รบกวนกรอกใบสมัครผ่านเว็ปไซต์ ของทางช่อง 7 ทางนี้ได้เลย ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มิได้เปิดรับ Walk In

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> สมัครงาน ช่อง 7

1 COMMENT

 1. สมัครงานพากษ์บรรยายกีฬา พิธีกร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here