เปิดรับสมัครงาน! การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ 149 อัตรา

1
47877

สมัครงาน การรถไฟฟ้า รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ จำนวน 149 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 1-2 ปี
 2. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 (โยธา) จำนวน 3 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (2 อัตรา) / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (1 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 3. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธาระยะเวลา 1-2 ปี
 4. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (โยธา) จำนวน 24 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (2 อัตรา) / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (13 อัตรา) / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (7 อัตรา) / ฝ่ายปฏิบัติการ (2 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 5. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 5 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (2 อัตรา) / ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (1 อัตรา) / ฝ่ายปฏิบัติการ (2 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 6. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์) จำนวน 4 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (1 อัตรา) / ฝ่ายปฏิบัติการ (3 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 7. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (เครื่องกล) จำนวน 9 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า (1 อัตรา) / ฝ่ายปฏิบัติการ (8 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 8. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 1-2 ปี
 9. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์) จำนวน 3 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายปฏิบัติการ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 10. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 4 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ยกเว้นสาขาวิศวกรรมขนส่งไม่จำเป็นต้องใช้ใยอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 11. ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (โยธา/ขนส่ง) จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมขนส่ง
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ยกเว้นสาขาวิศวกรรมขนส่งไม่จำเป็นต้องใช้ใยอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 12. ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านสถาปัตยกรรมระยะเวลา 1-2 ปี
 13. ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 (สิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 14. ตำแหน่งพนักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : สำนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสุขศาสตร์ อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 15. ตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 16. ตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 17. ตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 18. ตำแหน่งพนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 (Database Administrator) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะเวลา 1-2 ปี
 19. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 20. ตำแหน่งพนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 21. ตำแหน่งพนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 1-2 ปี
 22. ตำแหน่งพนักงานบริหารธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 9 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (2 อัตรา) / สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร (7 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โลจิสติกส์ การจัดการ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 23. ตำแหน่งพนักงานบริหารความเสี่ยง ระดับ 5 จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 24. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 จำนวน 10 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ อักษรศาสาตร์ ศิลปศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 25. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : สำนักตรวจสอบ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาตรวจสอบภายใน
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 26. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 (ด้านบัญชีการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : สำนักตรวจสอบ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาตรวจสอบภายใน
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 27. ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด : สำนักตรวจสอบ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 28. ตำแหน่งนิติกร ระดับ 4 จำนวน 12 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายกฏหมาย (6 อัตรา) / ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (6 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 29. ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาทรัพยากรบุคคล จิตวิทยาองค์การ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 30. ตำแหน่งพนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4 จำนวน 8 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 31. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 (งานสำรวจและประเมินราคา) จำนวน 7 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง บริหารงานก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 32. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 1-2 ปี
 33. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 จำนวน 4 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม (2 อัตรา) / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 (1 อัตรา) / ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 (1 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 34. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5 จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด : สำนักผู้ว่าการ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 35. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 จำนวน 12 อัตรา
  สังกัด : สำนักผู้ว่าการ (2 อัตรา) / สำนักธุรกิจบัตรโดยสาร (2 อัตรา) / ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (2 อัตรา) / ฝ่ายพัฒนาและบริหารพื้นที่ (1 อัตรา) / ฝ่ายปฏิบัติการ (1 อัตรา) / ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย (1 อัตรา) / ฝ่ายกฏหมาย (1 อัตรา) / ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน (1 อัตรา) / ฝ่ายจัดซื้อและบริการ (1 อัตรา)

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาโท อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ครุศาสตร์สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 36. ตำแหน่งพนักงานรักษาเขตทาง ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด : ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 37. ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด : สำนักผู้ว่าการ

  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์
  • อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร)
  • ต้องมีผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET โดยใช้เกณฑ์คะแนนตามที่ รฟม. กำหนด
  • มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา 1-2 ปี

การสมัครงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดการสมัครงาน >>> คลิก

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here