สมัครงาน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับ ปี 2562

90
392451

สมัครงานธนาคารกสิกรไทย 2562

(Update: 05/03/2562)

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานธนาคาร สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงานธนาคารกสิกรไทย 2562 ให้ติดตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงาน KBANK 2562

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Human Resource Manager
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Human Resources, Management, Business Administration
  • 2 – 5 years experience overall in Human Resources Functions
  • Pleasant personality with strong interpersonal, communication skills with service mind
  • Good analytical and initiative
  • Solid proficiency in Microsoft Word, Excel and PowerPoint
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 2. Mutual Fund Accounting
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Finance or related field
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
  • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 1 – 3 ปี
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 3. Investment Risk Management
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท ในสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน คณิตศาสตร์ Operational Research หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้านบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนจากบริษัทจัดการ และสถาบันการเงิน
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ การนำเสนอถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
  • มีทัศนคติที่ดี และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มี FRM/ CFA/ CIPM จะนำมาประกอบการพิจารณา
  • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และอังกฤษได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ อื่นๆ เช่น VBA, MS Access, Matlab, SQL จะนำมาประกอบการพิจารณา (รวมถึงโปรแกรมในกลุ่ม Python,R หรือ Power BI)
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 4. Credit Analyst – Corporate Banking
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 5. เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุ 22 – 27 ปี
  • ปริญญาตรี คณะบริหาร คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office (Word, Excel)
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 6. KBTG : IT Identity Management (ITID)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Computer Engineering, Computer Science, IT or related fields
  • Require minimum of 0-3 years programming experience, IT support, and etc
  • Mature, positive working attitude and willing to adapt self for team success
  • Capable to handle multiple tasks / assignments and working under pressure
  • Strong interpersonal skills and be able to work both independently and as part of team
  • Reliable, energetic, proactive, self-motivated and pragmatic in approach
  • Fresh graduate is also welcome
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 7. Digital Lending Business Development Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree or above in Business Administration, Marketing, Economics, Finance, or related fields.
  • At least 2 years experience in Business Development, Marketing and Sales, Product Development, or related fields.
  • Knowledge in Banking products specifically Lending products would be advantage.
  • Possess adaptive mindset
  • Good interpersonal skills
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 8. Senior Credit Underwriter
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Accounting, Finance and/or related field
  • Minimum of 5 years of experience in Credit Analyst related, Underwriter, RM, ARM, AA or related field
  • Strong credit analytical skill, knowledge of industry and corporate credit
  • Possess analytical and systematic thinking in knowledge of industry analysis, financial instruments, credit and business analysis
  • Familiar with rules and regulations of banking services
  • Able to manage internal customers to find the win-win solutions
  • Good communication, negotiation, and problem solving skills
  • Computer literacy ; Microsoft Office
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 9. Relationship Manager – Corporate Banking
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree in Business Administration, Finance, Accounting or Economics
  • Previous 5 years of experience as relationship manager in wholesale banking, credit officer, corporate finance, sale and marketing are valuable
  • Knowledge of industry analysis, financial instruments, credit and business analysis
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organized; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ / SME Credit Analyst
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • สัญชาติไทย
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • อายุ 23 – 32 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อ การเงิน การขาย และการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะเป็นเลิศในการสื่อความและการติดต่อกับผู้อื่น
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 11. IT Developer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or IT related fields
  • At least 3 years’ experience in software development with MS SQL, Oracle, .NET, ASP.NET, VB.NET, JAVA
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 12. KBTG: Software Developer (SQL, Java, COBOL, .NET, ETL, C#, Go)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor Degree in Computer Engineer, Computer Science, IT or other related fields
  • Experience working with one or more from the following; web application development, Unix environments, mobile application development, information retrieval, networking, developing large-scale software system, version control system, and/or security software development
  • At least 1 year experience in software development
  • Recent graduates are also welcome
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 13. Business Continuity Management Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree and/or Master degree in Risk Management, Engineering, Business Administration, Applied Statistic, Finance, Economics or related fields
  • At least 1-2 years of experiences (at least 2 years for BCM) and experience in Risk Management or BCM is preferable
  • Logical thinking & analytical skills are a must
  • Be able to work under pressure, take a lead role in project, managing planning and implementation, effectively work independently as well as a team
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 14. Financial Management Information System Specialist
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถิติ, การเงิน, บริหารธุรกิจ, MIS หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน MIS อย่างน้อย 1 ปี
  • หากมีทักษะ SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ
 15. Mutual Fund Marketing Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Finance or related field
  • 0 – 3 years of relevant experience in Banking business will be advantage
  • Excellent interpersonal, presentation and communication skills
  • Single license is preferable
  • Able to work in competitive environment and under pressure
  • Self – motivated and creative
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 16. Institutional Private Fund Marketing Manager
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน / การตลาด
  • มีประสบการณ์ 3-7 ปี ในธุรกิจจัดการลงทุน
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และใจบริการ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และ มีทักษะคอมพิวเตอร์
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 17. Provident Fund Customer Service Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Marketing, Management, Finance, Legal or related fields
  • Good interpersonal and communication skills
  • Self – motivated, Customer Orientation, Creative and ability to work under pressure
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 18. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  • การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
  • ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สถานที่ทำงาน : พัทยา จังหวัดชลบุรี
 19. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
  • การเงิน หรือ บริหารธุรกิจ หรือ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ
  • ขอให้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคตามที่ประกาศ และสะดวกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • สถานที่ทำงาน : จังหวัดศรีสะเกษ
 20. Risk Management and Analytics in Capital Markets, Treasury and Private Banking Business
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree with relevant coursework in quantitative fields
  • Strong analytical and problem solving skills
  • Excellent communication and interpersonal skills
  • Programming experience is a plus
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 21. Capital Markets and Treasury Portfolio Risk Management Manager
  คุณสมบัติ :
  • Master’s degree with relevant coursework in quantitative fields such as mathematics, statistics, engineering, economics and finance
  • Minimum 1 year of Analytics Model coding using one of the following; R / Python / Scala / Java / C# / C++.
  • One or more years of relevant work experience with focus on market, liquidity or counterparty credit risk management.
  • Keen interest and sound knowledge in quantitative fields such as financial engineering, etc.
  • Strong analytical and critical thinking skills.
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 22. KBTG: Finance Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Marketing, Management, Finance, Legal or related fields
  • Good interpersonal and communication skills
  • Self – motivated, Customer Orientation, Creative and ability to work under pressure
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 23. KBTG: Business Analyst (IT)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor/Master’s degree in Finance, Mathematics, Statistics, Economics, Business Administration, Engineering, Com Eng or any related fields
  • 5-7 years of experience in Banking, Finance, Quantitative analysis or related fields
  • Knowledge in banking products e.g. CRM, Data warehouse, Fraud, Credit Monitoring, Loan as well as programming skill is an advantage
  • Good reporting and analytical skills
  • Excellent in communication and interpersonal skills
  • Having commercial and economic awareness
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานแจ้งวัฒนะ
 24. Investor Service Officer
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s Degree in Finance, Economics, Accounting, Business Administration, Marketing or related fields
  • Good command of spoken and written English
  • Single License is preferable
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 25. Foreign Assistant Fund Manager
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Administration or related fields
  • At least 2 years of experience in fund management
  • CFA, CISA, Fund Manager’s license
  • Extensive securities analysis background will be advantage
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 26. Credit and Corporate Business Analyst
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Finance, Business Management, Accounting or related fields.
  • Fresh Graduates are welcome
  • Proven skills in corporate credit analysis are essential
  • Must be able to exercise sound, logical judgement in decision making, understand and quantify the key risk issues within a transaction or structure, be self motivated and communicate effectively at different management levels.
  • Excellent English, written and spoken; hard-working; organised; diligent and have leadership style
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานพหลโยธิน
 27. Digital Lending Planning and Strategy Specialist
  คุณสมบัติ :
  • Master’s Degree in Business Administration, Marketing, Economics, Finance, Engineering, or related fields.
  • At least 2 years experience in Corporate Strategy, Segmentation, Business Development, Product Development, or strategy-related fields.
  • Knowledge in Banking industry and products, Lending, particularly would be advantage.
  • Good command in English
  • Good interpersonal skills
  • Data-driven mindset
  • สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ – สำนักงานราชบูรณะ

ตรวจสอบตำแหน่งและสมัครงาน ธนาคารกสิกรไทย >>> คลิก

90 COMMENTS

 1. สนใจสมัครงานค่ะ ที่จังหวัดชลบุรีน่ะค่ะ
  สนใจงานขายค่ะ รักในการบริการค่ะ
  ขอบคุณที่พิจารณาน่ะค่ะ

 2. สนใจสมัครงานคะ หนูเป็นคนพิการคะ หูตึกคะ อยู่ที่สองพี่น้องบางลี่คะ เบอร์ส่งข้อความ0625587982 หนูจบม.3ค่ะ

 3. รับนักศึกษาจบใหม่ไหมอะครับ ผมสนใจ
  เพิ่งจบบริหาร เอก การตลาด ครับ

 4. มาหางานให้แฟนครับอายุ27 ปวส บัญชี อายุงาน6ปี ยังทำงานยุครับที่ย้ายงานเพราะแต่งงานครับจากปราจีนจะย้ายมายุสมุทรสาครบ้านแพ้วครับ0853820576 บีครับลบกวนติดต่อกับทีครับถ้ารับ

 5. Miss.Siriwan Nontapa 25 year old
  Tel.080-575-1717 (24 Hr.)
  Province : Chonburi
  Department: Business Computer
  GPA 2.77
  Work experience : 5-6 year (Quotation/PO & PR,Microsoft Office all,Good idea,Service customer In & Out company.

  Please contact me. **Urgent!**

 6. สนใจอะคะ อยุ่กรุงเทพ แถวเซนทรัลลาดพร้าว อยากได้ที่ใกล้บ้านคะ
  ตอนนี้ทำเปนพนักงานสัญญาจ้างกับที่อื่นอยุ่ อยากได้งานประจำอะคะ
  พึ่งสอบ นช. ได้
  กำลังจะหาสอบsingle licenseอยุ่คะ
  หนูอายุ 27 ปี
  0958033584 น้ำ

 7. สนใจค่ะจบใหม่ค่ะ
  ปริญญาตรีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะ
  ปวส จบการจัดการสำนักงานค่ะ
  อยู่แถวปทุมธานีค่ะ อยากได้งานประจำค่ะ อายุ 23ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ0941318812

 8. สนใจค่ะ
  เรียนจบปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ค่ะ อยู่แถวพระประแดง
  อายุ27 ปี เคยทำงานด้านการบริการมา 9 ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ 0939299385

 9. สนใจตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ครับ

  อายุ 34 ปี
  ผมจบปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
  GPA 3.19
  ที่พักอยู่ถนนเสรีไทยครับ
  0894566886

 10. สนใจตำแหน่งผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
  ปัจจุบันจบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ GPA3.19
  พักอยู่แถวเสรีไทยครับ

  0894566886

 11. สนใจงานครับ ทำงานพนักงานวิเคราะห์สินเชื่อบริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จำกัดมหาชน จบ ป ตรี สาขาการจัดการธุรกิจครับ
  สนใจอยากทำงานเกี่ยวกับธนาคารครับ โทร 0848233740

 12. สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ ที่สุพรรณบุรี

 13. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า อยู่บางกะปิ จบปริญญาตรีบัญชี อยู่หน้ารามคำแหงค่ะ ติดต่อมาได้นะคะ

 14. สนใจสมัครงานคะตำแหน่งงานขาย ประจำจังหวัดนครนาชสีมา อาศัยอยุ่จังหวัดนครราชสีมา จบ ม.ราม คณะบริหารธุรกิจการเงินธนาคาร รวมประสบการณ์ทำงานธนาคารประมาน10ปี ล่าสุดธนาคารธนชาต คะ โทร 062-2059434

 15. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าBCO ประจำสาขา จ.อุบลราชธานี คะ

 16. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าครับ
  จบการศึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
  พักทีรังสิตครับ ติดต่อได้ครับ 0890311620 ครับ

 17. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าBCO ประจำสาขาเซนทรัล จ.นครราชสีมาค่ะ
  0807419668

 18. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
  Tel. 0848528683

 19. สนใจค่ะ
  เรียนจบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคยทำงานโรงงานด้านบัญชีค่าแรง 8ปี ค่ะ สนใจผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการSME โทร 080-088-4828

 20. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(ฺBCO) ค่ะ
  จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะ
  โทร : 095-4629421 ค่ะ

 21. สุนิดา ยังดี
  สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ค่ะ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  จบปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ เคยผ่านงานด้านบริการลูกค้า ขาย ประจำสำนักงานค่ะ
  โทร.0846695149

 22. สนใจBCO เเล้วก็ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการ SME
  จบ บริหารธุกิจค่ะ call.0909498372

 23. ผู้ที่สนใจสมัครงาน ธนาคารกสิกรไทย สามารถคลิกลิงค์ต้นฉบับท้ายประกาศ เพื่อสมัครผ่านทางออนไลน์ได้เลยครับ

 24. สนใจสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำสาขา สุรินทร์มีไหมค่ะ

 25. สนใจตำแหน่ง BCO ประจำจังหวัดเชียงใหม่คะ
  โทร 091-8584114 (วิลัยลักษณ์)
  Line ID : annwilailuk

 26. สนใจตำแหน่ง BCO ประจำจังหวัดชุมพรค่ะ
  โทร 0803201011(ณัฐวรรณ)
  Lind id:aomaim0209
  จบคณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจค่ะ

 27. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ประจำสาขาหัวหินค่ะ

 28. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ BCO ในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
  มีประสบการณ์ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 2 ปีค่ะ 098-8923795 วนิดา ประสิทธิ์

 29. สรใจสมัครงานคะตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า BCO ใน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตรังคะ จบ ป.ตรี รามคะ 3.16 โทร0646627229

 30. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี
  0887473002 ปรินดา ทองนาค ธาคารกสิกรไทย

 31. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูเเลลูกค้า BCO จังหวัดพระนครศรีอยุทยาค่ะ 0959046138

 32. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา จบปริญญาตรี สาขาการบัญชีค่ะ
  099-4746969

 33. สวัสดีค่ะ: สนใจตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญงานบริการลูกค้าไพรเวทแบงค์
  ปัจจุบันปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้าอยู่ธนาคารไทยพาณิชย์
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
  ประสบการณ์การทำงาน 8 ปี
  มีใบอนุญาตินายหน้าครบ ประกันชีวิต วินาศภัย และกองทุน
  เบอร์ติดต่อ 088-5946262

 34. สนใจสาขา bco สาขาอุดรหรือหนองคายค่ะ

 35. สนใจค่ะ ตำแหน่ง BCO
  เคยเป็นพนักงานต้อนรับกสิกร2ปี
  เป็นพนักงานไทยพาณิชย์2ปี
  ปริญญาตรี จังหวัดยโสธร
  0875904854

 36. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ สามารถทำได้ที่กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ค่ะ เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 0956828178

 37. สนใจตำแหน่ง BCO ค่ะ สามารถทำงานใน กทม และภูเก็ตค่ะ 0949868998

 38. เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ (BCO)
  คุณสมบัติ :
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  มีใจรักงานบริการและการขาย
  เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือ พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด.8 หรือ สด.43)
  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์งานธนาคาร
  สถานที่ทำงาน : Bangkok Area

  สนใจตำแหน่งนี้ครับ มีประสบการณ์ 6 เดือน
  0625968159

 39. สนใจตำแหน่ง BCO สามารถทำงานได้ที่ กรุงเทพมหานครค่ะ นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  โทร 0935727282

 40. สนใจงานBCOค่ะ
  ไม่มีประสบการณ์ค่ะ จบม.รามค่ะ
  ที่อุบลราชธานีค่ะ

 41. จบนิติศาสตร์คับ เคยผ่านงานด้านการขาย ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้ามาก่อนคับ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สนใจทำงานในตำแหน่ง (BCO) คับ

 42. สนใจตำแหน่งBCOครับ
  สาขาอุตรดิตถ์
  อายุ23ปีครับ จบด้านการท่องเที่ยว
  ติดต่อ 0955162185

 43. สนใจตำแหน่งBCO ค่ะ สามารถทำงานได้ที่ ราชบุรี
  เป็นคนที่รักการให้บริการแก่ลูกค้า ยิ้มเก่ง ร่าเริงอารมณ์ดี เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ ติดต่อ 0945178776

 44. *สนใจสมัคร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขา (BCO) สาขาศรีสะเกษ หรือ สาขาใกล้เคียงครับ
  *มีคุณสมบัติตามที่กำหนดครับ
  เพศชายครับ
  เบอร์โทร 065-3363554

 45. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าค่ะ
  ชื่อ กมลวรรณ บุญทอง อายุ25ปี
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ
  เคยทำงานบริการลูกค้าในห้างค่ะ

 46. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าค่ะ
  ชื่อ กมลวรรณ บุญทอง อายุ25ปี
  0880894389
  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ
  เคยทำงานบริการลูกค้าในห้างค่ะ3ปีค่ะ

 47. สนใจครับ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
  ชื่อพีรดนย์ วาฤทธิ์ อายุ 29 ปี
  089-0311620
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะบริหารธุระกิจ สาขาการตลาด
  เคยทำงานธนาคารมา 3 ปี

 48. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า
  ชื่อนางสาวเสาวลักษณ์ ไหมทอง อายุ 23 ปี
  นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  0943803394

 49. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อศุภนันท์ ธนะปาน อายุ 24 ปี
  083-0312585
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เคยทำงานธนาคารมา

 50. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อมุนิล ลอยประโคน อายุ 24 ปี
  061-7647188
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกจ์

  Reply

  • สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
   ชื่อศุภนันท์ ธนะปาน อายุ 24 ปี
   083-0312585
   จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
   เคยทำงานธนาคารมา

 51. สนใจค่ะBranch Customer Care Officer : เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่กรุงเทพ
  นักศึกษาจบใหม่
  Tel.0935152416

 52. สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Branch Customer Care Officer ประจำพื้นที่กรุงเทพ คะ อายุ24ปี จบการศึกษาจากมหาลัยราชภัฏจัทรเกษมคะ จบการเงินการธนาคาร 0982715290

 53. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าคะ
  ประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษคะ
  ชื่อนางสาว ณัชทิชา ไชยนคร อายุ 24 ปี
  นักศึกษาจบใหม่ จบภาษาอังกฤษธุรกิจคะ
  Tel.085-4110262

 54. สนใจค่ะเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Customer Care Officer ประจำพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี /จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ 08106932823

 55. สนใจสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่ต่างจังหวัด สุราษฎร์ธานี สาขา อำเภอเกาะสมุย
  โทร:0620565327

 56. สนใจสมัครงานตำแหน่ง BAS บริการลูกค้า+เจ้าหน้าที่การตลาด ค่ะ ประจำสาขา แถว สุขาภิบาล 3 สุขาภิบาล 1,2 แถวรามคำแหง ค่ะ 0864949923 คุณวิไลลักษณ์

 57. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่บุรีรัมย์ค่ะ ชื่อ นางสาวแสงดาว ประจวบสุข อายุ 23 ปี
  เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะ 0952381084

 58. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า ประจำพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร / จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
  ชื่อ นางสาวณฐมน อายุ24ปี นักศึกษาจบใหม่ค่ะ
  โทร:0935549080

 59. สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อ นางสาว กนกอร นวลแก้ว อายุ 28 ปี
  Tel 063-3065205

 60. สนใจค่ะ ฉันป็นพิการทางหู เป็นหูตึง เรียนจบปวส.อายุ25ปี
  ประจำพื้นพุทธมณฑล สาย 5

 61. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO คะประจำพื้นที่สาขากรุงเทพ มีประสบการณ์จากแบงค์อื่น8 ปีคะ จบปริญญาตรีสาขาบริหารทั่วไป
  Tel.0614429997

 62. สนใจสมัครงานคะ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ดูเเลลูก สาขาระเเวกนนทบุรีคะ รักในงานบริการ / ขอบคุณคะ

 63. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี 0833727545 นางสาวจุรีพร เภสัชชา ธนาคารกสิกรไทย

 64. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  นักศึกษาจบใหม่ค่ะ ปริญญาตรี บัญชี อยู่สุพรรณบุรีค่ะ อายุ 24ปีค่ะ
  เบอร์ติดต่อ0626198515 ชื่อเล่น แนน

 65. สนใจค่ะ จบวุฒวิทยาศาสตร์ สามารถทำตำแหน่งไหนได้บ้างค่ะ 0879058134

 66. สนใจเจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินทรัพย์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ค่ะ
  โทร.080-6875347

 67. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนครราชสีมา คะ จบ.ปริญญาตรี 0833727545 นางสาวจุรีพร เภสัชชา ธนาคารกสิกรไทย

 68. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ในจังหวัดนราธิวาส ครับ จบ.ปริญญาตรี 088-7628321 นายซอบรี ดือเร๊ะ ชื่อเล่น ยี ธนาคารกสิกรไทย

 69. นางสาวฟ้าหยาด สมหวัง
  สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า Branch Customer Care Officer
  ประจำพื้นที่กรุงเทพ คะ อายุ26ปี จบการศึกษาจากมหาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการคะ รักในงานบริการ
  โทร0801721872

 70. ชื่อ นางสาวเกตุวรี บุญเจริญ อายุ 25 ปี จบปริญ ญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร์คะ สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าค่ะ(BCO)
  ประจำพื้นที่กรุงเทพ เขตบางขุนเทียนค่ะ
  โทร: 063-1622482 ค่ะ
  มีประสบการทางการเงินและบัญชี 1ปีค่ะ
  ขอบคุณค่ะ (ธนาคารกสิกร)

 71. สนใจค่ะ เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อเกวลิน อินแสนต๊ะ อายุ 22 ปี
  093-2629014
  จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
  เคยฝึกงานธนาคาร

  • สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO ครับ
   ชื่อ พัชรพล เจริญสุข อายุ 25ปี
   จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสาระสนเทศคอมพิวเตอร์
   (ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 1ปี)
   โทร 0879583259
   สนใจสาขา นครราชสีมาหรือเขตกรุงเทพ สุขุมวิท 33

 72. สนใจสมัครงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO
  ชื่อ นางสาวเจนจิรา ศิรินวน อายุ 25 ปี 088-2322609
  ที่อยู่ 43/4 ม.11 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
  จบการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง คณะบริหารธุระกิจ สาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี

 73. สวัสดีค่ะ
  พอดีสนใจสมัครงานเพยายามเข้าสมัครผ่านเน็ตหลายครั้งแล้วค่ะ สมัครไม่ได้ สนใจตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาทั่วประเทศ (BCO
  นางสาวบุษดี สีนิล
  วัน/เดือน/ปี เกิด 14 มกราคม 2534
  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 121 หมู่ 24 บ้านดอนบม ตำบลหนองแสง
  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
  อีเมลล์ : [email protected]
  เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 088 – 7456661

  สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
  น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
  สถานภาพการแต่งงาน : โสด
  สุขภาพ : ดี
  งานอดิเรก : ออกกำลังกาย , ฟังเพลง

   จุดมุ่งหมายในงาน
  • ต้องการใช้ความรู้ทางด้านวิชา การบริหารภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผู้รู้ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน ทางด้านวิชา การบริหารภาครัฐและเอกชน และมุ่งหวังอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

  ประวัติการศึกษา
  • จบระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 2.72
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เกรดเฉลี่ย 3.53

  ประสบการณ์ทำงาน
  • ช่วงกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เริ่มสมัครงาน ได้ทำงานประจำ ที่บริษัท BEYOND CAFÉ จำกัด ( ร้านเค้ก กาแฟ ของดีเมืองอุดร ซึ่งเจ้าของร้านเป็นแชมป์รายการเชพ กระทะเหล็ก ) สาขาหนองประจักษ์
  • ปลายปี พ.ศ.2559 ได้ย้ายไปทำ สาขาสนามกีฬา ซึ่งเป็นอีกสาขาหนึ่งของบริษัท ทำได้สักระยะได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้จัดการร้าน มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดภายในสาขา รวมถึงรับผิดชอบด้านยอดขาย พนักงาน วัตถุดิบ บริการ งานระบบเอกสาร ติดต่อประสานงานลูกค้า วางแผน จัดทำตารางเวลาการทำงานให้กับพนักงาน การบริหารความพึงพอใจให้กับลูกค้า ควบคุม ดูแลคุณภาพของสินค้า การบริการความสะอาด สภาพของร้านและอุปกรณ์ต่าง ๆให้พร้อมใช้ ตรวจสอบการทำงานของพนักงานทุกส่วนที่รับผิดชอบ จนถึงปัจจุบัน
  ทักษะความสามารถพิเศษอื่น ๆ
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พอได้
  • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีความสามารถจัดระบบพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

  • ท่านสมาชิกได้ลองกดลิงค์ท้ายประกาศหรือยังครับ ที่ลิงค์ท้ายประกาศจะรวบรวมตำแหน่งของงานธนาคารกสิกรไทย(ต้นฉบับ) และสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ครับ

 74. สมัครตำแหน่ง Bco ค่ะ
  ชื่อ น.ส.รัตติญา แคะมะดัน
  เกิด 14/09/2537
  อายุ 24 ปี
  เบอร์ 091-2605307
  เคยทำงานที่ธนาคารกสิกร สาขาจามจุรีสแคว์
  ในตำแหน่ง Bco
  ตั้งแต่วันที่21/7/2560 – 30/04/2561
  รหัสพนักงาน709464
  ต้องการสมัครงานเข้าธนาคารกสิกร ในสาขาจังหวัดสระบุรีค่ะ

 75. สมัครตำแหน่งBco
  ชื่อ สิริมา ปิติธาโน
  เกิด25/03/2531
  อายุ30ปี
  เบอร์โทร 061-595-4363i
  ไม่มีประสบการณ์ งานธนาคารค่ะ
  อยากทำงานภายในพื้นที่ กทม.ค่ะ เขตบางรัก บางคอแหลม ราษบูรณะ คลองสาน สีลม
  ประสบการณ์ทำงานเป็นกุ๊กค่ะ

 76. สนใจตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า พื้นที่กรุงเทพ
  : นักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานธนาคารค่ะ
  : เบอร์โทรศัพท์ 0895924931

 77. สนใจตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า พื้นที่กรุงเทพ
  นักศึกษาจบใหม่ มีประสบการณ์ด้านการขายบ้านและที่ดิน
  เบอร์ฌทรศัพท์ 062-2496419

 78. สนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าประจำสาขาค่ะ
  นักศึกษาจบใหม่ค่ะ มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อค่ะ เบอโทรศัพท์ 0924478958

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here