แชร์ด่วน!!! “บริษัท เบทาโกร (BETAGRO)” เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เช็คตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

0
312888

สมัครงาน บริษัท เบทาโกร

(Update: 23/11/2018)

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป หลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งมีความมั่นคง นอกจากเงินเดือนที่จะได้รับแล้ว บริษัท เบทาโกร ยังมีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานทุกคนอีกด้วย

สมาชิกที่สนใจ และต้องการร่วมงานกับบริษัท สามารถสมัครงาน บริษัท เบทาโกร ได้โดยการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติส่วนตัว และสมัครงานโดยการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ เพื่อกรอกประวัติสมัครงานออนไลน์ได้ทันทีเบทาโกร

สมัครงาน บริษัท เบทาโกร

ตำแหน่งงานว่าง

 1. วิศวกรไฟฟ้า อาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป งานควบคุมการก่อสร้าง / สำรวจ ออกแบบ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 2. วิศวกรอาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านงาน / ควบคุมงานก่อสร้าง / ออกแบบ วิศวกรรมโยธา
  • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงาน/ฟาร์ม)
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ภาคกลาง
 3. วิศวกรเครื่องกลอาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบประกอบวิชาชีพ กว. ระดับภาคีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านงานควบคุมการก่อสร้าง / สำรวจ ออกแบบ งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ภาคกลาง
 4. เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบระบบสารสนเทศ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science / Information Technology
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปีด้านงาน IT Audit , IT Security
  • มีความเข้าใจในกระบวนการทา Risk assessment และ Risk base
  • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน / แนวทางปฏิบัติชั้นนา (เช่น COBIT, ITIL, ITGC, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, ISO 22301)
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน SAP, Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หากมี Certificate รับรองระดับมืออาชีพ เช่น CISA,CISM, CISSP หรือ CIA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 5. เจ้าหน้าที่อาวุโสสินเชื่อ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงิน สินเชื่อ
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานสินเชื่อ
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคใต้
 6. ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีอาหาร
  • ประสบการณ์ทำงาน 8 – 10 ปี ด้านงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมอาหาร
  • มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหาร เคมีอาหาร เทคโนโลยีการผลิต การบริหารห้องปฏิบัติการอาหาร การวิเคราะห์ต้นทุนอาหาร การออกแบบไลน์ผลิตสินค้า ระบบ GMP, HACCP
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 7. ผู้แทนขายอาหารสัตว์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์, ประมง, วาริชศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี ด้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และเคมีภัณฑ์
  • เดินทางต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีความสามารถในการสื่อสาร
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Packaging)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญษตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านมีการวางแผนและการจัดซื้อจัดจ้าง
  • มีความรู้เกี่ยวกับ MRP/ERP
  • สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • ประสบการณ์เชิงกลยุทธ์จัดหา/ การจัดซื้อจัดจ้าง / ห่วงโซ่อุปทาน
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 9. ผู้จัดการร้านอาหาร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริการหรือการจัดการร้าน
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านงาน การบริหารและการจัดการในธุรกิจร้านอาหาร
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ปริมณฑล
 10. ผู้จัดการส่วนผลิตโครงการ (โครงการสุกรขุน)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวศาสตร์ ,สัตวแพทย์
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานผลิต
  • มีความรู้ด้านงานผลิตโครงการ, ผลิตปศุสัตว์
  • พื้นที่ทำงาน : ต่างประเทศ
 11. New Business Development
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาตรีด้านสาขาวิชา บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บริหารธุรกิจ และสัตวบาล
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบเป็นระบบ (Systematic thinking)
  • มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบตรรกะ (Logical thinking)
  • มีความรู้เรื่องทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
  • มีความรู้เรื่องความสามารถในการนำเสนองานในที่ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 12. Business Strategy & Planning
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาตรีด้านสาขาวิชา บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บริหารธุรกิจ และสัตวบาล
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบเป็นระบบ (Systematic thinking)
  • มีความรู้เรื่องทักษะการคิดแบบตรรกะ (Logical thinking)
  • มีความรู้เรื่องทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
  • มีความรู้เรื่องความสามารถในการนำเสนองานในที่ประชุมและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 13. ผู้จัดการส่วนวิศวกรบริการหลังการขาย
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปด้านการซ่อมบำรุง
  • มีความรู้ทางด้านงานซ่อมและบำรุงรักษา
  • สามารถขับรถได้ มีใบอนุญาติขับขี่
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • พื้นที่ทำงาน : พระประแดง
 14. ช่างเทคนิคอาวุโส
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. เครื่องกล,ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปีด้านงาน ติดตั้ง
  • มีความรู้ทักษะ ทางช่าง
  • พื้นที่ทำงาน : พระประแดง
 15. นักวิชาการส่งเสริม (สุกร)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ,สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
  • พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 16. นักวิชาการส่งเสริม (ไก่)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ,สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)
  • พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 17. สัตวบาล (ฟาร์มไก่)
  คุณสมบัติ :
  • เพศชายและเพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา : สัตวศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ทางด้านงานการเลี้ยงไก่อย่างน้อย 3 ปี
  • ความสามารถพิเศษ ขับรถยนต์ได้, มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ, มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ HACCP GMP ACP ISO9001
  • พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 18. ผู้แทนขายต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ ,สัตวศาสตร์ , การตลาด
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปด้านงานขาย
  • พื้นที่ทำงาน : ต่างประเทศ
 19. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Eng/Science / บริหารธุรกิจ/ สัตวแพทย์ / สัตวบาลหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารความสัมพันธ์ / ลูกค้าสัมพันธ์
  • มีความเข้าใจในธุรกิจ การอ่านหรือวิเคาระห์ด้านการเงิน รู้และเข้าใจงานขายและการตลาด
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหาร หรือเกษตรอุตสาหกรรมทางด้านการตลาดหรือขาย
  • พื้นที่ทำงาน : ทั่วประเทศ
 20. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
  • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นด้านการตลาด โดยเฉพาะหากเป็นการตลาดแบบ Mass Production จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย และกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโภค และกลยุทธ์การสร้าง Brand
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 21. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารผลิตภัณฑ์ Animal Health
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวแพทย์ศาสตร์
  • ประสบการณ์ทำงานด้านงาน วิชาการ การตลาด ขาย
  • มีความรู้อย่างเชี่ยวชาญในสินค้าวัคซีนทั้งไก่และสุกร
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 22. วิศวกรซ่อมบำรุง
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีด้านงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
  • พื้นที่ทำงาน : ปริมณฑล
 23. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาป.ตรี / ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน ด้านงาน ประสานงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการณ์
  • พื้นที่ทำงาน : กรุงเทพฯ
 24. นักวิเคราะห์
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,เคมี)
  • ประสบการณ์ทำงาน 0-2 ปี ด้านงาน Lab
  • พื้นที่ทำงาน : พัทลุง
 25. หัวหน้างานปฏิบัติการธุรการ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวศาสตร์,เทคนิคการสัตวแพทย์,จุลชีววิทยาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านงานธุรการ
  • พื้นที่ทำงาน : ภาคใต้

ลิงค์สมัครงานต้นฉบับ >>> คลิก สมัคร เบทาโกร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here