“ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)” เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานน่าสนใจ

0
132831

สมัครงาน ธอส

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฏกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับในคราวเดียวกัน

สมัครงาน ธอส

ตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุม งานระบบประกอบอาคาร จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  • มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
  • มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
  • สามารถถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลางโดยละเอียดได้
 2. ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร ปฎิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าสาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
  • อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ขึ้นไป
  • สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลางโดยละเอียดได้

การสมัครงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ผู้ที่สนใจสมัครงาน ธนาคร ธอส. สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 18 เมษายน 2560

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
 • รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงาน ธอส.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here