ธกส.เปิดรับสมัครงานธนาคารออนไลน์ ฝากประวัติได้ทุกระดับการศึกษา และทุกสาขาวิชาชีพ

1
15699

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งต่างๆ ทุกระดับการศึกษา ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน ธกส. ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อกรอกประวัติและส่งเอกสารหลักฐานด้วยระบออนไลน์เท่านั้น

สมัครงาน ธกส.

อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างฝากทำงาน ธ.ก.ส. และอย่าใช้วิธีการอื่นใดที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ โปรดอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือให้การเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ โดยการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

เอกสารต้นฉบับ>>>ธกส.รับสมัครงาน

1 COMMENT

 1. ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา

  1. ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
  1.1 ประวัติส่วนตัว
  ชื่อ นางสาวสุพัตรา ดวงคำ เกิดวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2535 อายุ 26 ปี 8 เดือน
  ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37120
  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 83/1 หมู่ที่ 1 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
  รหัสไปรษณีย์ 37120
  ตำแหน่งหน้าที่หรือตำแหน่งงานในปัจจุบัน ครูธุรการที่โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
  สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดเมืองอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 082-3202288
  E-mail : [email protected]

  1.2 ประวัติการศึกษา
  วุฒิการศึกษา วิชาเอก/โท/สาขา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การบัญชี 2544 โรงเรียนโปลีเทคอำนาจเจริญ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การบัญชี 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
  ปริญญาบัตรหลักสูตรบัญชีบัณฑิต การบัญชี 2558 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

  1.3ประวัติการทำงาน
  ชื่อหน่วยงาน/สำนักงาน วันเริ่มทำงาน สิ้นสุดวันทำงาน หมายเหตุ
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตุลาคม 2557 31 ตุลาคม 2561
  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
  ตำแหน่ง ครูธุรการ 1 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบัน

  2. ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานในหน้าที่

  งานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
  สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

  ลำดับที่ งานที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ
  1 – งานเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือทุกประเภท แบบฟอร์มต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2 – งานกลั่นกรองและนำแฟ้มเสนอผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน และงานนำแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ
  3 – งานติดตามแฟ้มที่นำเสนอของกองพัสดุและทรัพย์สิน
  4 – งานจัดชุดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ
  5 – งานนำส่งไปรษณีย์
  6 – ช่วยเหลืองานทุกอย่างภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน
  7 จัดพิมพ์ประกาศประมูลซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตจำนวน 3 โครงการ ดังนี้
  – โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ให้กับโรงเรียนหนองบัวฮี จำนวน 1 ชุด
  – โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ให้กับโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม จำนวน 1 ชุด
  – โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม จำนวน 1 ชุด
  8 จัดพิมพ์ประกาศประมูลจ้างโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 14 โครงการ ดังนี้
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเสาโฮง จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแขมเจริญ จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคูเมืองตก จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่โดม จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหว้า จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธาตุ จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลางใต้ จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งเจริญ จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์ จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ จำนวน 1 ชุด
  – โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโชครังสรรค์ จำนวน 1 ชุด
  – โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านหัวสะพาน จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาพะเนียงออ จำนวน 1 ชุด

  ลำดับที่ งานที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ
  9 จัดพิมพ์ประกาศประมูลจ้างโครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 9 โครงการ ดังนี้
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังอ่าง จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเวียง จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตาล จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเพ็ก จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน่าจ่าย จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเบญจ์ จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม จำนวน 1 ชุด
  – โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ จำนวน 1 ชุด

  งานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
  ลำดับที่ งานที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ
  1 งานธุรการโรงเรียน
  2 งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์
  3 งานสารบรรณ
  4 งานบริการและอำนวยความสะดวก
  5 โครงการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร (EMIS)
  6 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  7 รับผิดชอบสอนแทนครูที่ลา หรือไปราชการ
  8 รับผิดชอบโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (DMC)
  9 งานโภชนาการ และเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน
  – .

  การฝึกอบรม/การพัฒนาตนเอง

  ครั้งที่ วัน/ เดือน /ปี เรื่องที่อบรม/ศึกษาดูงาน สถานที่อบรม/ศึกษาดูงาน ระยะเวลา
  1 17 มีนาคม 2558 อบรมโครงการ “นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 1 วัน
  2 4 มิถุนายน 2559 อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ข้าราชครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 1 วัน
  3
  10 กุมภาพันธ์ 2560
  อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบงานสารบรรณ ทักษะในการเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานและสรุปรายงาน” สำหรับข้าราชการและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท 1 วัน

  4 7 ธันวาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 1 วัน
  5 16 มกราคม 2562 อบรมเรื่อง มาตรฐานความรู้ 11 มาตรฐานตามที่คุรุสภากำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 1 วัน
  6 7 มีนาคม 2562 อบรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเก่าบ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 1 วัน
  7 2 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ application ทางการศึกษาในงานบริหารทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ 1 วัน
  8 1 – 3 กันยายน 2562 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
  ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ 3 วัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here