24/11/2020
Home งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล

งานโรงพยาบาล สมัครงานโรงพยาบาล งานสาธารณสุข สมัครงานสารธารณสุข หางานโรงพยาบาล หางานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด ตำแหน่งว่างงานโรงพยาบาล เปิดรับสมัครงานโรงพยาบาล สมัครพนักงานโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง วุฒิป.4-ป.ตรี 22 ม.ค. – 7 ก.พ.

ประกาศรับสมัครงานกระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขในตำแหน่งต่างๆ รวม 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานสาธารณสุข สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 สมัครงานสาธารณสุข

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (ชลประทาน) รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา รับถึง 8 ม.ค.63

ประกาศรับสมัครงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครงานชลประทาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2563

ตำแหน่งงานว่าง โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครงานสาธารณสุข 23 ตำแหน่ง 200 อัตรา ทุกวุฒิ 23-27 ธ.ค.

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 23 ตำแหน่ง รวม 200 อัตรา ทุกวุฒิการศึกษา โดยผู้สนใจตำแหน่งงานว่างราชวิถี ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

สถาบันพยาธิวิทยา เปิดสอบพนักงานราชการ (นักวิชาการเงินและบัญชี) 1 อัตรา 9-20 ธ.ค.

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครสอบพนักงานราชการ กรมการแพทย์ สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9-20 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 14 ตำแหน่ง 27 อัตรา 25 พ.ย. – 9 ธ.ค.

โรงพยาบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 27 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครสอบงานสาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562 สอบงานสาธารณสุข

สถาบันมะเร็ง เปิดสอบงานสาธารณสุข วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปริญญาตรี 16 อัตรา รับถึง 3 ธ.ค.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 9 ตำแหน่ง 16 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบงานสาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 สอบงานสาธารณสุข

โรงพยาบาลเด็ก รับสมัครพนักงานสาธารณสุข 65 อัตรา ทุกวุฒิการศึกษา รับถึง 6 ธ.ค.

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ, ม.3 , ม.6, ปวช., ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 16 ตำแหน่ง รวม 65 อัตรา เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงพยาบาลเด็ก...

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส. รวม 46 อัตรา ถึง 29 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 46 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-29 ตุลาคม 2562 สมัครงานโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดสอบงานราชการ สาธารณสุข 12 ตำแหน่ง 7-18 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงานรา่ชการ กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา การศึกษาระดับ ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงาน สาธารณสุข ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่...

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 15-21 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลของจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น สำหรับผู้สนใจสมัครงาน รพ.ขอนแก่น ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 ตุลาคม 2562 สมัครงาน รพ.ขอนแก่น