เปิดสอบราชการ กรมสรรพากร เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 187 อัตรา

0
33373

งานราชการ กรมสรรพากร

กรมสรรพากร มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 187 อัตรา

สมาชิกที่สนใจสมัครงานราชการ กรมสรรพากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ค ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมสรรพากร

งานราชการ กรมสรรพากร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 160 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ.
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุมสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึน่งทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาทางภาษา วรรณคดี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับ ปวส. , อนุปริญญา ขึ้นไป

การรับสมัครงานราชการ กรมสรรพากร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมสรรพากร ให้เข้าที่เว็บไซต์ http://tax.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน” เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึง 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการ กรมสรรพากร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here