งานราชการ “กรมราชทัณฑ์” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการ

0
10302

งานราชการ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ มีประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด ประกอบด้วยตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 18 อัตรา

ผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 

  18,020 – 19,830 บาท โดยเป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด
  17,500 – 19,250 บาท โดยเป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด (สำหรับหลักสูตรเดิม)

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
 2. ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 

  18,020 – 19,830 บาท โดยเป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด
  17,500 – 19,250 บาท โดยเป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด (สำหรับหลักสูตรเดิม)

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมขั้นหนึ่ง
  • ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากแพทยสภา
 3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 – 16,500 บาท โดยเป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 4. ตำแหน่งนักรังสีิการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  15,000 – 16,500 บาท โดยเป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 
  10,840 – 11,930 บาท โดยเป็นไปตามการกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกำหนด

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางรังสีวิทยา ทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย์

การรับสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/ หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 พฤศจิการยน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ >>> กรมราชทัณฑ์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here