งานราชการ “กรมราชทัณฑ์” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการ

0
13685

กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563

สมัครงาน กรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
 2. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ  จำนวน 2 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กรมราชทัณฑ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กรมราชทัณฑ์ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ


อัพเดทวันที่ 14 ธันวาคม 2561

งานราชการ กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 165 อัตรา

ผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 13 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
 2. ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
 3. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 100 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  – 10,840 – 11,930 บาท 
  สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
  10,840 – 11,930 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้รความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา และระดับปวส. ขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  – 10,840 – 11,930 บาท 
  สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
   10,840 – 11,930 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา และระดับปวส. ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์

ผู้ประสงค์ กรมราชทัณฑ์ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ “การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

เอกสารต้นฉบับ >>> กรมราชทัณฑ์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here