18/10/2019
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับวุฒิ ปวส./ป.ตรี 4 อัตรา ถึง 18 ต.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ ตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครงานด้านกฏหมาย บัญชี ช่างฯ 18 อัตรา

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างให้เข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 18 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจหางาน กฏหมาย บัญชี ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-31 ตุลาคม 2562 หางานกฏหมาย บัญชี

องค์การสะพานปลา เปิดสอบงานราชการ วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี 9 อัตรา บัดนี้ ถึง 25 ต.ค.

องค์การสะพานปลา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี ผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เปิดสอบงานราชการ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานจ้าง วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 27 อัตรา 15 ต.ค.-14 พ.ย.

สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก, กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน ด้วยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 27 อัตรา วุฒิปวช. / ปวส. /ป.ตรี ผู้สนใจสมัครงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. -...

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส./ป.ตรี 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา รับถึง 1 พ.ย.

เปิดสอบงานราชการวันนี้ กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ระดับวุฒิการศึกษา ปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงาน เทคนิคการประชาสัมพันธ์ วุฒิปวส./ป.ตรี รับถึง 14 ต.ค.

กองประชาสัมพันธ์การฑูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ กรมบัญชีกลาง รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวช. รับถึง 11 ต.ค.

งานราชการที่เปิดสอบ กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วุฒิปวช. อัตราเงินเดือน 11,400 บาท ผู้สนใจงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงาน กรมบัญชีกลาง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2562

งานราชการที่เปิดสอบ 2563 กรมการข้าว รับสมัครวุฒิ ปวส./ปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา 1-22 ต.ค.

ประกาศกรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี รวมจำนวน 9 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดสอบพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ป.ตรี 41 อัตรา 7-11 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) ประเภทพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จำนวน 41 อัตรา ทั่วประเทศ ในส่วนของผู้สนใจหางานราชการ ตจว. ตามประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

[งานราชการ 2563] กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสัสดี วุฒิม.6 จำนวน 100 อัตรา 1-30 ต.ค.

ประกาศรับสมัครงานราชการทหารบก ปีงบประมาณ 2563 กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสดีอำเภอ เสมียนสัสดีจังหวัด เสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จำนวน 100 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ทหารบก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่...