22/09/2020
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

สำนักงาน สปสช. เปิดรับสมัครบุคคลวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 18 อัตรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา สำหรับสมาชิกท่านใด ที่สนใจประกาศรับสมัครงาน สปสช. ให้สมัครงานออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2563 สปสช. รับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง พนักงานโครงการ (Call Center)  จำนวน 3 อัตรา เจ้าหน้าที่อาวุโส  จำนวน...

อบจ.ชลบุรี เปิดรับสมัคร ผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างเหมาทั่วไป จำนวน 88 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 88 อัตรา โดยแบ่งเป็นผู้ช่วยครู และพนักงานจ้างเหมาทั่วไป สำหรับผู้สนใจสมัครงาน อบจ.ชลบุรี ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-25 กันยายน 2563 สมัครงาน อบจ.ชลบุรี ตำแหน่งงานว่าง ผู้ช่วยครู  จำนวน 50 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 38 อัตรา วิธีสมัครงาน อบจ.ชลบุรี สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน...

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 55 อัตรา

กรมที่ดิน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทวิชาการ และระดับปฏิบัติงาน วุฒิปวส.และปริญญาตรี จำนวน 55 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กรมที่ดิน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานว่าง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ...

กระทรวงการคลัง รับสมัคร ลูกจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี 10 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจงานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง ให้สมัครงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - 6 ตุลาคม 2563 งานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง ตำแหน่งงานว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 10 อัตรา วิธีสมัครงานคอมพิวเตอร์ กระทรวงการคลัง สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานคอมพิวเตอร์...

สำนักงาน จ.ส.ท. (โรงจำนำรัฐบาล) เปิดสอบพนักงานสถานธนานุบาล (บัญชี) วุฒิปวส. 36 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน จ.ส.ท.) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก และแต่งตั้ง บรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งทางบัญชี วุฒิปวส. จำนวน 36 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงจำนำรัฐบาล สำนักงาน จ.ส.ท. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 9 ตุลาคม 2563 สมัครงานโรงจำนำรัฐบาล ตำแหน่งงานว่าง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล  จำนวน...

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเศรษฐกร 6 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง เศรษฐกร จำนวน 6 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 สมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เศรษฐกิจ  จำนวน 6 อัตรา วิธีสมัครสอบข้าราชการ2 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้สมัครงานออนไลน์...

สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้าง วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี (รับคนพิการด้วย) จำนวน 113 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง) กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และคนพิการ เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงาน ปปง. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรี จำนวน 113 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจสมัครลูกจ้างราชการ สำนักงาน ปปง. ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563 สมัครลูกจ้างราชการ ตำแหน่งงานว่าง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 113...

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ วุฒิป.ตรี

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563 สมัครงานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ประชาสัมพันธ์ วิธีสมัครงานประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง เขตพญาไท กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563...

[สมัครงานราชการ] กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบวันนี้ คลิก!!!

กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 34 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 กันยายน 2563 สมัครงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 9 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน 15 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน...

กรมปศุสัตว์ รับสมัครนักบัญชี วุฒิป.ตรี/ป.โท เป็นพนักงานเงินทุน

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุน ตำแหน่ง นักบัญชี วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท ในส่วนของผู้สนใจสมัครบัญชีราชการ กรมปศุสัตว์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2563 สมัครบัญชีราชการ