20/04/2018
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคล จัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 5 อัตรา

งานราชการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 5 อัตรา ผู้ที่สนใจ สมัครกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มีนาคม 2561 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 19,500...

“กรมประชาสัมพันธ์” เปิดรับสมัครบุคคล สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ...

งานราชการ!!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒปริญญาตรี - โท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิัติงาน รวมทั้งสิ้น 13 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง...

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ปี 2561 ทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา

สมัครสอบ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบ บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ กรมแพทย์ทหารบก ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยการรับสมัครงานราชการ ทหารบก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น สมัครงานกรมแพทย์ทหารบก ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นายทหารประทวนชายเหล่าทหารแพทย์ จำนวน 50 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล...

งานราชการ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 368 อัตรา

สมัครงาน กรมชลประทาน กรมชลประทาน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 368 อัตรา สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน กรมชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ งานกรมชลประทาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 37 อัตรา อัตราเงินเดือน :...

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หางาน ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

สมัครงาน บจธ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มีวัตถุประสงค์ในการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุ 40...

งานราชการ!!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา

สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 200 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 200 อัตรา ค่าตอบแทน : 15,000 -...

“กรมท่าอากาศยาน” เปิดรับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 25 อัตรา เพื่อปฏบัติงานที่ส่วนกลาง สมาชิกท่านใดสนใจจะสมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 26 มกราคม 2561 ช่วงเช้าตั้งแต่ 08.30 น. - 12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. -...

สอบราชการ กองทัพอากาศ 2561 เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 665 อัตรา

งานราชการ ทหารอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรและเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จำนวน 665 อัตรา ในระดับวุฒิการศึกษาชั้น มัธยมตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครงานราชการ ทหารอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม...

งานราชการ!!! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10...