26/03/2019
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ

สมัครงานราชการ กระทรวงพลังงาน ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะเปิดดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา การรับสมัคร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท คุณสมบัติ...

สมัครงาน “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)” เปิดสอบแข่งขัน บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

สมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ งานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1...

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ปี 2562 ทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา

สมัครสอบ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครราชการ กรมแพทย์ทหารบก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น....

งานราชการ “กรมราชทัณฑ์” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 165 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 13 อัตรา อัตราเงินเดือน :...

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2562 จำนวน 2,680 อัตรา

สอบนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก มีประสงค์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกเพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 2,680 อัตรา ผู้ที่ประสงค์ สมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 นาย บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย คุณสมบัติ...

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2562

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 112 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ...

สอบราชการ กองทัพอากาศ 2562 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 443 อัตรา

สอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 443 นาย สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครสอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กองทัพอากาศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน...

งานราชการ!!! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2561 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

งานราชการ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 ตำแหน่ง เพื่อพัฒนาในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติอย่างสมดุล ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน สมาชิกที่สนใจสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม...

งานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา

สมัครงาน กรมชลประทาน กรมชลประทาน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 26 อัตรา สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน กรมชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ งานกรมชลประทาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500...