06/05/2021
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

[งานราชการ] กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ทุกระดับวุฒิการศึกษา

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ จำนวน 52 อัตรา โดยกรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ จำนวน 52 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช./ปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการ กรมป่าไม้ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤษภาคม 2564 งานราชการ กรมป่าไม้ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ...

[งานราชการที่เปิดสอบ] กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ สมัครด่วน!!!

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ จำนวน 44 อัตรา โดยกระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 44 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-28 พฤษภาคม 2564 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิเทศสหการปฏิบัติการ  จำนวน 8 อัตรา ...

“สมัครงานราชการ” สภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับพนักงาน วุฒิปวส./ปริญญาตรี ด่วน!!!

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ จำนวน 12 อัตรา โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 12 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2564 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 3...

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครงานราชการ วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ จำนวน 28 อัตรา โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 13 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรก 28 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครงานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2564 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ...

[เปิดสอบ] สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน รับสมัครพนักงาน อัตราว่างครั้งแรก 28 อัตรา สมัครด่วน!!

ประกาศรับสมัครงานวันนี้ จำนวน 28 อัตรา โดยสำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานที่สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน วุฒิปริญญาตรี/โท อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 28 อัตรา ในส่วนขอผู้ที่ต้องการสมัครงาน สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง นิติกรปฏิบัติการ ...

กรมชลประทาน เปิดสอบข้าราชการ คลิกเพื่อดู>>>ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบวันนี้

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ จำนวน 26 อัตรา โดยกรมชลประทาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง อัตราว่างครั้งแรกจำนวน 26 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.และปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กรมชลประทาน ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-27 พฤษภาคม 2564 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 4...

[งานสนามบิน] สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปวช.

ประกาศรับสมัครงานสนามบินวันนี้ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. จำนวน 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานศุลกากรสนามบินสุวรรณภูมิ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5-21 พฤษภาคม 2564 งานศุลกากรสนามบินสุวรรณภูมิ ตำแหน่งงานว่าง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วิธีการสมัครงานศุลกากร สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานศุลกรกรสนามบินสุวรรณภูมิ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

[สมัครสอบ กพ.] สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรี

ประกาศรับสมัครสอบ ก.พ.วันนี้ จำนวน 10 อัตรา โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราว่างครั้งแรกจำนวน 10 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครสอบ ก.พ. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-25 พฤษภาคม 2564 สมัครสอบ ก.พ. ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ...

>>สมัครงานราชการ<< กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ มีงานราชการที่เปิดสอบ จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (สวร.) กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งงานว่างจำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจและต้องการสมัครงานราชการ กรมวิชาการเกษตร ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564 สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นายช่างไฟฟ้า (สวร.) จำนวน...

[งานราชการ] กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่นี่

ประกาศรับสมัครงานราชการ 1 ตำแหน่ง กรมทางหลวงชนบ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการ กรมทางหลวงชนบท ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2564 งานราชการ กรมทางหลวงชนบท ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นิติกร  จำนวน...