17/11/2018
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

งานราชการ!!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะ สมัครสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :...

งานราชการ!!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 32 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 13 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน : 15,000 -...

สอบราชการ!!! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา

สมัครสอบราชการ กรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 11,500 -...

งานราชการ “กรมทางหลวง” เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ประกาศ กรมทางหลวง มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 19 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมทางหลวง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 12 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน...

ข่าวงาน!!! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา

สมัครงาน กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กรมป่าไม้ ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร ...

งานราชการ!!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคล จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี...

ข่าวงาน!!! สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

สมัครงาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกาศ สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบัน ทดลองปฏิบัติงานในสางานปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน สำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามประกาศเปิดรับสมัครงานดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง ...

“กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี

สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราช กรมพัฒนาที่ดิน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบ กรมพัฒนาที่ดิน ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์...

“กรมประชาสัมพันธ์” เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตรวจสอบตำแหน่งที่น่าสนใจ

งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งสิ้น 21 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน...

เปิดสอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 14 ตำแหน่ง 45 อัตรา การรับสมัคร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท คุณสมบัติ : ...