01/04/2020
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 15 อัตรา วุฒิปวช./ปวส./ป.ตรี 30 มี.ค.-16 เม.ย.

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมการขนส่งทางบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และปริญญาตรี โดยผู้สนใจสมัครขนส่งทางบก ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 16 เมษายน 2563...

ตำแหน่งพนักงานราชการว่าง 3 ตำแหน่ง กรมทางหลวงชนบทเปิดรับ วุฒิปวช./ปวส. 30 มี.ค.-3 เม.ย.

กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานวุฒิปวช.-ปวส. กรมทางหลวงชนบท ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563 สมัครงานวุฒิปวช.-ปวส.

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 40 อัตรา 20 มี.ค.-10 เม.ย.

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 40 อัตรา ผู้สนใจสมัครสอบข้าราชการ วุฒิป.ตรี กระทรวงวัฒนธรรม ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2563

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิม.3 จำนวน 3 อัตรา รับถึง 10 เม.ย.

กรมสารบรรณทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยผู้สนใจสมัครงานทหารเรือ กรมสารบรรณทหารเรือ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 สมัครงานทหารเรือ

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. 3 อัตรา 25 มี.ค.-1 เม.ย.

กรมส่งเสริมการเกษตร มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิปวส. รวม 3 อัตรา โดยผู้สนใจสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. กรมส่งเสริมการเกษตร ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 1 เมษายน 2563

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงานสาธารณสุข 44 อัตรา วุฒิม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขประเภททั่วไป จำนวน 44 อัตรา คุณวุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ปวช./ปวส./ปริญญาตรีและปริญญาโท ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 สมัครงานสาธารณสุข

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส./ป.ตรี 30 มี.ค.-3 เม.ย.

กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง สถาปนิก และนายช่างโยธา วุฒิปริญญาตรีและปวส. ตามลำดับ ในส่วนของผู้สนใจสมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

สำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงจำนำของรัฐ) รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี 23-31 มี.ค.

สำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงจำนำของรัฐ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี งานบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสมัครงานโรงจำนำของรัฐ สำนักงานธนานุเคราะห์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่...

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส. 19 -25 มี.ค.

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่สนใจงานราชการ พะเยา ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19-25 มีนาคม 2563 งานราชการ พะเยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปวส./ป.ตรี 6 ตำแหน่ง 17 อัตรา 19 มี.ค.-9 เม.ย.

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 ตำแหน่ง รวม 17 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจสอบราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 9 เมษายน 2563