27/02/2021
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

กรมสนธิสัญญาฯ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมสนธิสัญญาและกฏหมาย กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน 1 อัตรา วิธีสมัครงานราชการที่เปิดสอบ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงการต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว...

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งงานว่าง 99 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานว่างครั้งแรก 99 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานราชการ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2-29 มีนาคม 2564 ประกาศรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 7 อัตรา ...

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่าง 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมหม่อนไหม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิปวส. 1 อัตรา และวุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสอบพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา ...

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปริญญาตรี 20 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่าง 20 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ BOI ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2564 ประกาศรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ  จำนวน 20 อัตรา วิธีสมัครสอบงานราชการ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานราชการ...

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ วุฒิปวส. ตำแหน่งงานว่าง 13 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานราชการ กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ วุฒิปวส. ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 13 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสอบรับราชการ ตามประกาศสอบรับราชการ กรมทางหลวงชนบท ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ประกาศสอบรับราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จำนวน 10 อัตรา นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  จำนวน 3...

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดสอบข้าราชการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่าง 9 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการสอบเพื่อแข่งขันและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งงานว่าง วุฒิปริญญาตรี จำนวน 9 อัตรา ในส่วนของผู้ที่ต้องการสอบราชการ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 มีนาคม 2564 สอบราชการ ศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (วิเทศสัมพันธ์)  จำนวน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ  จำนวน 4...

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่างจำนวน  ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2564 สมัครพนักงานราชการ  ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา วิธีสมัครพนักงานราชการ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่...

ศูนย์การทหารม้า เปิดสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน จำนวน 180 อัตรา

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเหล่าทหารม้า เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 180 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครราชการทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-8 มีนาคม 2564 สมัครราชการทหารม้า ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ โควต้าทั่วไป (เหล่าทหารม้า) โควต้าทหารกองประจำการที่เลื่อนปลด วิธีสมัครราชการทหารม้า สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครราชการทหารม้า ศูนย์การทหารม้า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การทหารม้า...
กรมพลาธิการทหารบก

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการทหาร (อัตราสิบเอก) ตำแหน่งงานว่าง 16 อัตรา

กรมพลาธิการทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 อัตราว่าง 16 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครทหาร อัตราสิบเอก กรมพลาธิการทหารบก ให้ให้สมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครทหาร อัตราสิบเอก ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ช่างเครื่องยนต์ ช่างยานยนต์ล้อ  จำนวน 10...

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่าง 9 อัตรา

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 4 ตำแหน่ง อัตราว่าง 9 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนของผู้ที่สนใจสอบราชการ ศาลรัฐธรรมนูญ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-22 มีนาคม 2564 สอบราชการ ศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์)  จำนวน...