18/06/2019
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

สอบตำรวจ!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 521 อัตรา

สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 521 อัตรา ผู้สนใจ สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบตำรวจ ตำแหน่งที่เปิดสอบ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่...

งานราชการ!!! “กรมการปกครอง” เปิดสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

งานราชการ กรมการปกครอง กรมการปกครอง มีประสงค์ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 63 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์ สมัครงานราชการ กรมการปกครอง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมการปกครอง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000...

งานราชการ กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปี 2562

งานราชการ กรมที่ดิน กรมที่ดิน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 136 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมที่ดิน ตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 - 18 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กรมที่ดิน ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี...

ข่าวงาน! สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 79 อัตรา

สมัครงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างตามตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. เพื่อปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 79 อัตรา ผู้ที่ประสงค์ สมัครงาน กสทช. สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 น. -...

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ

สมัครงานราชการ กระทรวงพลังงาน ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะเปิดดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 9 อัตรา การรับสมัคร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท คุณสมบัติ...

สมัครงาน “สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)” เปิดสอบแข่งขัน บรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน

สมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กองงานผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ งานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1...

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ปี 2562 ทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา

สมัครสอบ กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครราชการ กรมแพทย์ทหารบก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. และ 13.00 - 15.00 น....

งานราชการ “กรมราชทัณฑ์” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จำนวน 165 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 13 อัตรา อัตราเงินเดือน :...

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2562 จำนวน 2,680 อัตรา

สอบนักเรียนนายสิบทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก มีประสงค์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกเพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 2,680 อัตรา ผู้ที่ประสงค์ สมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 นาย บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย คุณสมบัติ...

สอบราชการ กองทัพอากาศ 2562 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 443 อัตรา

สอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 443 นาย สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครสอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กองทัพอากาศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน...