26/07/2017
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

งานราชการ!!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา

สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วัวันที่ 16 - 22 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา - อัตราเงินเดือน 13,800 บาท - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...

งานราชการ!!! กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา

งานราชการ กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค มีประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 43 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมควบคุมโรค ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กรมควบคุมโรค ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 17...

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา

สมัครงาน กระทรวงการท่องเที่ยวฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 4 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ...

“กระทรวงการคลัง” กรมบัญชีกลาง เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา

งานราชการ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง มีประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 14 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครงาน กรมบัญชีกลาง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ สามารถสมัครด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค)...

งานราชการ!!! กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 25 อัตรา

สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท มีประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 25 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กรมทางหลวงชนบท ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่ง...

งานราชการ!!! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 24 อัตรา

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560 เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 24 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2560 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน...

ข่าวงาน!!! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 370 อัตรา

สมัครงาน กรมชลประทาน กรมชลประทาน ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 370 อัตรา สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน กรมชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ งานกรมชลประทาน ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา -...

งานราชการ!!! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี 49 อัตรา

งานราชการที่เปิดสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 49 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 30 อัตรา - วุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี...

ข่าวงาน!!! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา

สมัครงาน กรมป่าไม้ กรมป่าไม้ มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 22 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 197 อัตรา สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กรมป่าไม้ ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี...

[งานราชการ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี (ทุกสาขา) จำนวน 515 อัตรา

งานราชการ กรมสรรพากร กรมสรรพากร ประกาศรับสมัครงานราชการ โดยมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สมาชิกที่สนใจสมัครงานราชการ กรมสรรพากร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 พฤษภาคม 2560 ในเวลาราชการ   งานราชการ กรมสรรพากร ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 130 อัตรา - วุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี...