16/01/2019
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี 2562

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 112 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ...

สอบราชการ กองทัพอากาศ 2562 เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 443 อัตรา

สอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 443 นาย สมาชิกท่านใด ที่สนใจสมัครสอบราชการ นักเรียนจ่าอากาศ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กองทัพอากาศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ กลุ่มที่ 1 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน...

งานราชการ!!! กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา

สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวนทั้งสิ้น 20 อัตรา สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2561 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500...

สอบตำรวจ!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,200 อัตรา ประจำปี 2562

สอบนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5,200 อัตรา ผู้สนใจ สมัครสอบนายสิบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบตำรวจ ตำแหน่งที่เปิดสอบ ตำรวจภูธรภาค 1...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

งานราชการ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (นปร. รุ่นที่ 13) จำนวน 30 ตำแหน่ง เพื่อพัฒนาในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติอย่างสมดุล ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน สมาชิกที่สนใจสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 28 ธันวาคม...

งานราชการ กรมชลประทาน เปิดสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา

สมัครงาน กรมชลประทาน กรมชลประทาน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 26 อัตรา สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน กรมชลประทาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ งานกรมชลประทาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500...

“กรมท่าอากาศยาน” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 32 อัตรา สมาชิกท่านใดสนใจ สมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...

งานราชการ!!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะ สมัครสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน :...

งานราชการ!!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ทั่วไป) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 32 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 13 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน : 15,000 -...

สอบราชการ!!! กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา

สมัครสอบราชการ กรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมเจ้าท่า ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 11,500 -...