22/01/2018
Home งานราชการ

งานราชการ

งานราชการ หางานราชการ สมัครงานราชการ สายงานราชการ ตำแหน่งว่างงานราชการ เปิดสอบงานราชการ รับสมัครงานราชการ สมัครพนักงานราชการ สมัครงานกระทรวง สมัครงานเทศบาล สมัครงานเจ้าหน้าที่ราชการ เปิดรับบุคลากร

สอบตำรวจ!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 5,000 อัตรา

สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปรกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 5,000 อัตรา ผู้สนใจ สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน  - 8 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สมัครสอบตำรวจ ตำแหน่งที่เปิดสอบ ตำรวจภูธรภาค...

งานราชการ!!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 26 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ระดับปริญญาโท ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท คุณสมบัติ : ...

งานราชการ!!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1...

งานราชการ “กรมประมง” เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 50 อัตรา

สอบงานราชการ กรมประมง กรมประมง กำลังดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 50 ตำแหน่ง สมาชิกท่านใดสนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบของกรมประมง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง งานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

งานราชการ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติอย่างสมดุล ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน สมาชิกที่สนใจสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 - 12 มกราคม 2561 งานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ จำนวน 50 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ...

งานราชการ “กรมราชทัณฑ์” เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล บรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ มีประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด ประกอบด้วยตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 18 อัตรา ผู้สนใจสมัครงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 19 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน...

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครงานกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ กรมสุขภาพจิต มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน กรมสุขภาพจิต ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ สมัครงานโรงพยาบาล ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน : 21,000...

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 130 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครงานราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน...

งานราชการ “กรมทางหลวง” เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

งสมัครสอบ กรมทางหลวง ประกาศ กรมทางหลวง มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 5 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมทางหลวง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบงานราชการ ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000 -...

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้าเป็นนายทหารประทวน ประจำการสายงานสัสดี

สมัครสอบราชการงานสัสดี กองทัพบก มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 100 อัตรา ผู้สนใจ สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตร (กองทัพบก) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบสัสดี ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ ตำแหน่งเสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด ตำแหน่งเสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร คุณสมบัติ : เพศชาย อายุ 18 -...