01/04/2020
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

การรถไฟ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง 18 ตำแหน่ง 973 อัตรา 4-18 มี.ค.

การรถไฟแห่งประะเทศไทย มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟ จำนวน 973 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานการรถไฟ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 4-18 มีนาคม 2563 สมัครงานการรถไฟ

กสท. เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท 16 อัตรา รับถึง 9 มี.ค.

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาโท ปริญญาตรี และปวส. จำนวน 16 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงาน กสท. ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9...

องค์การเภสัชกรรม เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 119 อัตรา 24 ก.พ.-9 มี.ค.

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างประจำหน่วยงานต่างๆ วุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จำนวน 119 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสอบงานรัฐวิสาหกิจ องค์การเภสัชกรรม ให้สมัครงานออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2563 สอบงานรัฐวิสาหกิจ

บริษัท ทีโอที รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา 4 ตำแหน่ง รับถึง 24 ก.พ.

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประสงค์รับบุคลากร เข้าปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะประกาศรับสมัคร ผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ประสงค์สมัครงาน กรอกใบสมัครงานในระบบสมัครงาน online ภายในระยะเวลาที่ประกาศรับสมัครกำหนด ...

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.รับสมัคร เจ้าหน้าที่ วุฒิปวส./ปริญญาตรี 3-10 ก.พ.

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลอาวุโส จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3...

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับสมัครช่างโยธา วุฒิปวส. 3 อัตรา 13 ก.พ.-4 มี.ค.

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก รอการขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 3 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดสอบเจ้าหน้าที่กฏหมาย วุฒิ ป.ตรี รับถึง 21 ก.พ.

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฏหมาย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสอบงานไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

สอบงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช. 5 ตำแหน่ง 33 อัตรา 5-7 ก.พ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สายงานการไฟฟ้าภาค 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตอยุธยา ชลบุรี นครปฐม สำหรับผู้สนใจสมัครสอบงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 สอบงานไฟฟ้า

ธอส. รับสมัครลูกจ้างธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานขับรถ วุฒิม.ต้นขึ้นไป 8 อัตรา รับถึง 9 ก.พ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานขับรถธนาคาร วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้นขึ้นไป ถึงปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา โดยผู้สนใจลูกจ้างขับรถ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา รับถึง 14 ก.พ.

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง นักบริหารความปลอดภัยในการขนส่งทางอากาศ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัด ฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่างไปรษณีย์ไทย ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่...