06/05/2021
Home งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ

งานรัฐวิสาหกิจ หางานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ สมัครงานหน่วยงานรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบเข้าเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่างรัฐวิสาหกิจ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง 6 อัตรา

โรงงานไพ่ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง 6 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ให้สมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครงานโรงงานไพ่ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ เจ้าหน้าที่บัญชี 3 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ 3 เจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานสนับสนุนการผลิต วิธีสมัครงานโรงงานไพ่ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองที่ อาคารโรงงานไพ่...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงานประจำและพนักงานบริการ เช็คตำแหน่งงานว่างได้ที่นี่

ประกาศรับสมัครงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประจำ และพนักงานบริการประจำไปรษณีย์ ในครั้งนี้เปิดรับสมัครงาน จำนวน 15 ตำแหน่ง สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานไปรษณีย์ไทย ตามประกาศรับสมัครงานบริษัทดังกล่าว ให้คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที สมัครงานไปรษณีย์ไทย ตำแหน่งงานไปรษณีย์ไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) - Bangkok หัวหน้างานพัฒนาระบบ หัวหน้างานพัฒนาระบบ - Bangkok หัวหน้าส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย...
สมัครงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส./ป.ตรี ตำแหน่งงานว่าง 1,052 อัตรา

โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร 2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2562-2563 เท่านั้น 3. ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1...

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างได้แล้ววันนี้

งานปฏิบัติการโดยสารภูมิภาค 1 ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่พนักงานด้านการโดยสาร ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 24 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับ ม. 3 ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง พนักงานด้านการโดยสาร  จำนวน 24 อัตรา วิธีสมัครงานรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ...

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง ตำแหน่งงานว่าง 6 อัตรา

องค์การพิพิธภัณฑ์่วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร และบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 6 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้ส่งจดหมายสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ พนักงานบริหาร ระดับ 4  จำนวน 1 อัตรา นิติกร ระดับ 5 ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงานว่าง 5 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย กำลังประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่ง นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง การไฟฟ้าส่วนภูุมิภาค ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 6-12 มกราคม 2564 สมัครงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตำแหน่งงานว่าง การไฟฟ้า นักระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา วิธีสมัครตำแหน่งงานว่าง...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้าง 16 ตำแหน่ง ทุกระดับวุฒิการศึกษา เช็คตำแหน่งงานว่าง ด่วน!!!

ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงาน เป็นความผิดทางกฎหมาย และผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งประวัติทางคดีของตนเอง หากผู้สมัครมีประวัติทางคดีแล้วไม่แจ้งในใบสมัคร ถือว่าผู้สมัครจงใจปิดข้อเท็จจริง หากธนาคารตรวจสอบพบในภายหลังจะตัดสิทธิท่านจากการสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทันที โดยไม่อาจอ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็ยเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0...

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งงานว่าง 13 อัตรา

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตประปา จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี ในครั้งนี้ กปน. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งงานว่าง 13 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานการประปานครหลวง ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-28 มกราคม 2564 สมัครงานการประปานครหลวง ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ วิศวกร จำนวน...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิปวส./ตรี/โท ตำแหน่งงานว่าง 40 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี และปริญญาโท รวม 40 อัตรา ในส่วนของผู้สนใจตำแหน่งงานว่าง ไปรษณีย์ไทย ให้สมัครงานออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 - 4 มกราคม 2564 สมัครงานไปรษณีย์ ตำแหน่งงานว่าง ไปรษณีย์ไทย วิธีสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครตำแหน่งงานว่าง...

[งานรัฐวิสาหกิจ]การรถไฟฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.3 ตำแหน่งงานว่าง 60 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟ วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ตำแหน่งงานว่าง 60 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครงานการรถไฟฯ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 สมัครงานการรถไฟฯ ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 60 อัตรา วิธีสมัครงานการรถไฟฯ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานการรถไฟฯ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานการปฏิบัติงานและความปลอดภัย ฝ่ายการโดยสาร สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)...