สมัครงาน ธนาคารเกียรตินาคิน ปี 2562 ค้นหาตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

3
15039

งานธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน สถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ให้บริการด้านการเงินและการลงทุน มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการบริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 66 แห่งทั่วประเทศไทย

สมาชิกที่สนใจ สมัครงงานธนาคารเกียรตินาคิน ปี 2562 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

สมัครงานธนาคารเกียรตินาคิน

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. IT Technical & Processing Audit
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IT Audit 3-10 ปี [สำหรับ Team Member (Manager/Senior Manager] และ 10 ปีขึ้นไป [สำหรับ Team In-charge (AVP/VP) โดยมีประสบการณ์ในการดูแลและนำทีมฯ อย่างน้อย 3 ปี]
  • หากมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร เช่าซื้อหรือหลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมทั่วไปและระบบงาน (IT General & Application Controls) ตรวจสอบข้อมูล (เช่นการใช้โปรแกรม IDEA ACL หรือเขียน SQL) ดูแลระบบความปลอดภัย (IT Security) ดูแลระบบ/เครือข่าย (OS/DB/Network Admin.) หรือมีประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องที่ยอมรับโดยทั่วไป อาทิเช่น CISA CISSP CISM CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะพื้นฐานค่อนข้างดีในการใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น Word Excel PowerPoint) และภาษาอังกฤษ (อ่านและเขียน)
  • Self-motivated, proactive, and able to work either independently or as part of a team
 2. การตลาดสินเชื่อธุรกิจ (Relationship Assistant Manager – Manager)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดสินเชื่อในธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้และความเสี่ยงของโครงการ และมีความรู้ในผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การเจรจาต่อรอง
 3. บริหารสินเชื่อธุรกิจ (Assistant Manager – Manager)
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดสินเชื่อในธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์งบการเงิน  และการวิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (Financial Feasibility Analysis)
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  การเจรจาต่อรอง  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 4. BI / Data Warehouse Developer (Officer – Sr. Manager)
  คุณสมบัติ :
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการใช้ BI/Data warehouse development หรือ application development
  • มีความรู้ และมีทักษะในการใช้ ETL tool (SSIS) หากเคยใช้ SAP BW จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการร์ในการใช้ ABAP , Oracle (OWB, HYPERION, OBIEE) และ PL/SQL, SQL programming
 5. บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการสินเชื่อลูกค้ารายย่อย (Assistant Manager – Manager)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ MBA สถิติ  เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการมองภาพองค์รวม (Conceptual thinking) เพื่อสามารถวิเคราะห์กระบวนการ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และพัฒนาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ในเครื่องมือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการตามหลักมาตรฐานสากล รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อองค์กร อาทิเช่น RCSA, Key Risk Indicator, Internal and External Loss Management, Business Continuity Management, Basel II&III, Operational Risk Capital Allocation เป็นต้น
  • มีความสามารถในการสื่อสาร ทักษะในการนำเสนอที่ดี
 6. Business Analyst : พัฒนาธุรกิจ / พัฒนาระบบงาน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจ /พัฒนาระบบการออกแบบกระบวนงาน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย1 – 5  ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร บริการทางการเงิน ระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนงาน การตลาดหรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการธนาคารและการบริการ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ  การคิดเป็นระบบ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ อาทิเช่น Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 7. Tele Sale ประกันรถยนต์ / สินเชื่อ
  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย / หญิง
  • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านงานขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางโทรศัพท์
  • มีทักษะการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี
  • หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. บริหารความเสี่ยงด้านแบบจำลอง (Assistant Manager – Manager)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ การเงิน การตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองความเสี่ยง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร บริการทางการเงิน การตลาด หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่าง ๆ และความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการของอุตสาหกรรมการธนาคารและการบริการ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง อาทิ โปรแกรม Access หรือ สามารถเขียนสูตรขั้นสูง ใน Microsoft excel ได้ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือ
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
 9. Data Analytic Audit
  คุณสมบัติ :
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบ วิเคราะห์หรือตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น ACL, IDEA, PowerBI ฯลฯ และการเขียน SQL: 3-10 ปี [สำหรับ Team Member (Manager/Senior Manager] และ 10 ปีขึ้นไป [สำหรับ Team In-charge (AVP/VP) โดยมีประสบการณ์ในการดูแลและนำทีมฯ อย่างน้อย 3 ปี]
  • หากมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร เช่าซื้อหรือหลักทรัพย์ และ/หรือเคยทำงานตรวจสอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะพื้นฐานค่อนข้างดีในการใช้คอมพิวเตอร์ (เช่น Word Excel PowerPoint) และภาษาอังกฤษ (อ่านและเขียน)
  • Self-motivated, proactive, able to work either independently or as part of a team, and willing to learn IT Audit function
 10. Relationship Manager (พัฒนาธุรกิจสาขา)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
  • มีประสบการณ์ด้านการบริการและแนะนำการลงทุน อย่างน้อย 1 – 5 ปี
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
  • หากมี Single Licence ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. ที่ปรึกษากฏหมาย (Legal)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านกฎหมาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร การให้ข้อมูลด้านกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติดี
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน และ เขียน ได้ในระดับดี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word Excel และ Power Point ได้ในระดับดี
 12. หัวหน้าธนบดีธนกิจ – Relationship Manager : Assistant Manager – Manager
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธนบดีธนกิจ หรือในสายการเงินการธนาคารไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร ตลอดจนกฎระเบียบต่าง ๆ ของธนาคารเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการบริหารด้านความเสี่ยง
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • ควรมี Single License / ใบอนุญาตประกันชีวิต / ใบอนุญาตประกันวินาศภัย
 13. บริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร (Corporate Communication)
  คุณสมบัติ :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาตร์ วารสารศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ การตลาด การสื่อสารหรือสาขาอื่นๆ
   ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ หรือการตลาด อย่างน้อย 2-5 ปี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยอังกฤษทั้งการพูด อ่านและเขียนอยู่ในระดับดี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสาร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การทำงานกับสื่อมวลชน การตลาด หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และจิตวิทยาในการสื่อสารต่างๆ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 14. สอบทานรายการซื้อขายหลักทรัพย์ (Compliance Surveillance)
  คุณสมบัติ :
  • Thai national with Bachelor or Master’s degree in business / financial / accounting / legal or related field
  • 3 years of experience in auditing, compliance or in related field (Welcome new graduates)
  • Experience in financial institution or background in compliance is an advantage
  • Knowledge of PC and Microsoft application (Word, Excel and PowerPoint)
  • Strong analytical skills with excellent interpersonal skills
  • Must be able to perform well under pressure
  • Must possess good judgment, logic, ability to multi-task and strong personality
  • Must be resourceful, energetic, pro-active and eager to learn
  • Good command of English
 15. พัฒนางานปฏิบัติการ (Assistant Manager – Manager)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาการเงิน การธนาคาร คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาระบบการออกแบบกระบวนงาน หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 – 5  ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร บริการทางการเงิน ระบบงาน โดยเฉพาะในส่วนงาน
   Business Investment Banking หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของกฎระเบียบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการธนาคารและการบริการ
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ  การคิดเป็นระบบ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การบริหารความเสี่ยง การเจรจาต่อรอง การประสานงาน มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ อาทิเช่น Excel, Word, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง พูด อ่าน เขียนได้
 16. .NET / JAVA Developer (Officer – Assistant Manager)
  คุณสมบัติ :
  • Bachelor’s degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or any IT related fields.
  • 1-3 years experience with web based application development using JAVA, ASP.NET, ASP.NET MVC, C#.NET or J2EE under Spring, Strut or other frameworks.
  • Having object-oriented perspective and can develop design specification under UML notification.
  • Familiar with PL/SQL, Web Service, HTML, DHTML, JavaScript, JQuery, Ajax, XML, XSLT, Entity Framework (EF), Hibernate, LINQ
  • Experience in SQL programming on Oracle or Microsoft SQL Server or other databases.
  • Experience in IT/System maintenance and support is a plus.
  • Experience in Web Application Server e.g. IIS, IAS, WAS is a plus.
 17. เบิกจ่ายและสนับสนุน (Assistant Manager – Manager)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โท สาขาการบัญชี
  • ในการทำงานด้านบัญชีในสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 2 ปี
  • ความรู้ด้านภาษีอากร ด้านบัญชี มาตรฐานการบัญชี การรับรู้รายการ เช่น การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปขั้นพื้นฐาน MS Word, Excel
 18. พัฒนาผลิตภัณฑ์ – เงินฝาก ประกัน สินเชื่อรายย่อย (Assistant Manager – Manager)
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี – โทสาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ การเงิน การตลาด หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์การตลาด หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ลูกค้า ผลิตภัณฑ์และการบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม และคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับสายงาน
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง อาทิ โปรแกรม Access หรือ สามารถเขียนสูตรขั้นสูง ใน Microsoft excel ได้ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เทียบเท่า

สามารถส่งข้อมูลประวัติการทำงานได้ที่ :

  • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  • 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์เอ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
  • แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงาน >>> คลิก

3 COMMENTS

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน. สาขาเชียงใหม่ยังรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายหรือเจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่ออยู่รึเปล่าครับ

 2. ธนาคารสาขาเชียงใหม่ยังรับพนักงานด้านสินเชื่อรถยนต์

 3. รับเจ้าหน้าที่เซอร์เวย์งานสินเชื่อและติดตามหนี้
  เร่งรัดหนี้สินผมสนใจครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here