สมัครงาน!!! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

6
118856

สมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

(Update: 05/04/2019)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการ รวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) ตระหนักดีว่า ปัจจัยสำคัญในการบรรจุภารกิจดังกล่าว ขึ้นอยู่กับบุคคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

สมัครงาน ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

สมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

ตำแหน่งงานอื่นที่เปิดรับ

 1. พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 10 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี
  • หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) จำนวน 100 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
  • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
  • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
  • สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ) 6.30 – 15.30 น. 14.15 – 23.15 น. 22.15 – 07.15 น.
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)
 3. ช่างเทคนิค (สายสีม่วง) จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
  • ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล, โทรคมนาคมม ระบบราง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้น ในงานซ่อมบำรุง
  • มีประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และระบบเครื่องจักร
  • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและส่งมอบตามกำหนด
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถอ่านคู่มือทางเทคนิคได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 4. วิศวกร (สายสีม่วง) จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้น ในงานซ่อมบำรุง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และการตรวจสอบตามขั้นตอนการทำงานตามระเบียบปฏิบัติ
  • มีภาวะผู้นำ  และสามารถถ่ายทอด สอนงานด้านเทคนิคแก่ทีมงานได้
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียน
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 5. ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพชศชาย
  • อายุ 25 – 30 ปี
  • วุฒิปวส. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านงานก่อสร้างสะพาน ทางด่วน และงานถนน
  • มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมโครงสร้าง, โครงสร้างสะพาน
 6. หัวหน้าส่วน (งานพัฒนาทางพิเศษ) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ชาย / หญิง  อายุ 30 – 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง
  • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมการทางโครงสร้างสะพาน งานก่อสร้างขนาดใหญ่
  • มีทักษะการศึกษา วิจัยและพัฒนา มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างสะพาน
  • มีความรู็ความสามารถในการริเริ่ม ค้นคว้า และพัฒนาทางด้านวิศวกรรมสะพานหรือทางพิเศษ
  • มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนน สะพาน และทางยกระดับ
  • มีทักษะการวิเคราะห์รายงานและการดำเนินการ
 7. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows 7, Windows 10, windows 2008 Server เป็นต้น
  • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
  • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
  • สามารถปฎิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้
 8. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีม่วง 1) จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 23-32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม, หรือช่างเทคนิค
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
  • สามารถอ่านคู่มือด้านเทคนิคภาษาอังกฤษได้และเข้าใจ
  • มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย, และมีทักษะในการวางแผนงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 9. ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง
  • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 10. ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุระหว่าง 21-28 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานเขียนแบบอุปกรณ์งานระบบ, งานเขียนแบบเครื่องจักร, งานควบคุมเอกสาร, งานด้านซ่อมบำรุง
  • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Auto CAD และ Microsoft Office
  • มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานที่ดี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 11. วิศวกร ระบบงานโครงสร้างและรางวิ่ง (สายสีม่วง) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 23-30 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโยธา เครื่องกล
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่ นนทบุรี
 12. เจ้าหน้าที่ แผนกตรวจสอบรายได้ (สายสีน้ำเงิน 2) จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-2 ปี ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
  • มีทักษะในการวิเคราะห์, มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานได้ เช่น Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint เป็นต้น
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 13. เจ้าหน้าที่ แผนกวางแผนและพัฒนาการเดินรถ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30  ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาการขนส่ง  สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านงานวิเคราะห์ งานวางแผน งานระบบบริหารจัดการ
  • มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและการจัดทำรายงาน
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานดี
  • สุขภาพแข็งแรง และสายตาดี
 14. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในระบบ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้เรื่อง HRIS (Human Resources Information System Knowledge)
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 15. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
  • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
  • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
  • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 16. พนักงานขับรถ จำนวน 7 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
  • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป,
  • งานด้านธุรการหรืองานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 17. เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี
 18. เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการความเสี่ยงองค์กร
  • บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 19. ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและรางวิ่ง จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 21- 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้าภายในอาคารต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงแรงงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ , มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ได้ดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้, มีสุขภาพสมบูรณ์ดี
 20. พนักงานบริการกลาง (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศ ชาย/หญิง
  • อายุ 22-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 ขึ้นไป)
  • มีประสบการณ์ในงานบริการและงานจัดเลี้ยง
  • มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านและงานเดินเอกสาร
  • มีความมุ่งมั่น และตั้งใจ อดทน และเอาใจใส่ต่อการทำงาน
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและมีความคิดเชิงบวก
 21. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32  ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน
 22. เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนและพัฒนางานจัดหา จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี งานจัดซื้อ งานสถิติหรือการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านงานเอกสาร ติดต่อประสานงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี
  • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 23. วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเข้าใจในภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นได้
  • สามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ เช่น PHP, ASP.NET
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
  • สุขภาพแข็งแรง
 24. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 25 – 38 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
  • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและทำประกันรถจักรยานยนต์ชั้น 3
  • มีประสบการณ์ในการส่งเอกสารอย่างน้อย 1 ปี
  • รู้เส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพและปริมณฑล
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 25. วิศวกรโยธา (ซ่อมบำรุง) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
 26. พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย
  • อายุ 20 – 45 ปี
  • วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์
  • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1
  • พร้อมทำงานเข้ากะ
 27. Structural Maintenance Engineer จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • Male
  • Age 25 – 35 Years old
  • Bachelor’ s degree in Civil Engineering  or related field
   (GPA. not less than 2.50)
  • Good command of written and spoken English
  • At least 3 – 5 years’ experience in construction management field (infrastructure or mega project is preferable)
  • Able to analysis and design basic structure
  • Able to MS Project, Auto-CAD or related programs is preferable
  • Good relationship, leadership,  and management skill

วิธีสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

***สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดในการสมัครงาน

คลิกเพื่ออ่าน >>>> สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ

6 COMMENTS

 1. อยากทำค่ะ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีแต่ดิฉันอายุ38 ปีค่ะไม่ทราบรับไม่ค่ะ

 2. อยากทำครับ เจ้าหน้าที่ประจำสถานี อายุ31ปีไม่ทราบรับไหมครับ

 3. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)อายุ26 จบ ปวส ค่ะ

 4. พนักงานเก็บค่าทางด่วนพิเศษ กับ เจ้าหน้าที่ประจำสถานียังรับไหมค่ะ อายุ 23 ปี จบ ป.ตรี ค่ะ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here