สมัครงาน!!! บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

3
52230
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ  (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการ รวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) มุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (“BEM”) ตระหนักดีว่า ปัจจัยสำคัญในการบรรจุภารกิจดังกล่าว ขึ้นอยู่กับบุคคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

สมัครงาน ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

 

สมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ

 1. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี
  • วุฒิ การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
  • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรม ด้วย SQL, ASP .NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ
  • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
  • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางดาน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
  • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
  • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
 2. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา หรือประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรง หรือ ในด้านควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร หรือด้านอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในงานบริการ
  • มีสำนึกในด้านความปลอดภัยสูง
  • มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เคร่งครัดได้
  • มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถพูด อ่านภาษาอังกฤษได้บ้าง
  • มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 3. เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์,จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงในงานพัฒนาและฝึกอบรม 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเป็นวิทยากรหรือพิธีกร หรือสามารถพูดในที่ สาธารณะได้
  • สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำ Competency ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโปรแกรมสำเร็จรูปสำนักงานได้ดี
  • สามารถทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติได้
 4. เจ้าหน้าที่แผนกบริหารกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการความเสี่ยงองค์กร
  • บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 5. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (ประจำรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) จำนวน 200 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศชายสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตร รด.
  • เพศหญิงสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 6. วิศวกร งานวิศวกรรมโครงการ จำนวน 6 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวิศวกรรมศาสตร์บัญฑิต หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-5 ปี ในงานวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง
  • หากมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีของระบบรถไฟฟ้า รวมถึงเครื่องมือ และเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการ เช่น Safety Risk Management, Project Planning, RAM Analysis, Test & Commissions System Integration เป็นต้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สุขภาพแข็งแรง
 7. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 5 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 32 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ในหน้าที่งานซ่อมบำรุง หรือควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล หรือยานพาหนะ หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่นๆ
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้
  • มีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. วิศวกรควบคุมระบบงานซ่อมบำรุง จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (หากเป็นสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างต่ำ 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร
  • มีทักษะในการบริหารและจัดการปัญหา
  • มีความสามารถในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี มีความเข้าใจวงจรระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 9. เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 – 30 ปี
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในงานบริการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
  • มีความเข้าใจและสำนึกในด้านความปลอดภัย
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะในการบริหารและจัดการปัญหา
 10. พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  • มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน และชอบงานบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่น
  • ใจเย็น สุภาพ ซื่อสัตย์ ขยัน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 11. วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหกรรม (และมีใบ กว.)
  • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออุปกรณ์, เครื่องจักร Spare part 2ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในงานประมูลโครงการ/จัดจ้างผู้รับเหมา หรือประเมินราคางานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหา 1-2 ปี ในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร Spar part
  • มีประสบการณ์ในงานประมูลโครงการ / จัดจ้างผู้รับเหมา หรือการประเมินราคางานก่อสร้าง
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • หากมีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรม SAP-MM (PO) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากผ่านการอบรมทางด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพดี
 12. วิศวกร ระบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 40 ปี
  • ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และวางแผนได้ดี
 13. วิศวกร ระบบน้ำ จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 40 ปี
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
  • มีความรู้เรื่อง Geology, Concrete Repairing และ Underground Water Charecteristic

วิธีสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

***สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM คลิกลิงก์แนบท้ายประกาศ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดในการสมัครงาน

คลิกเพื่ออ่าน >>>> สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ BEM

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

3 COMMENTS

 1. อยากทำค่ะ เจ้าหน้าที่ประจำสถานีแต่ดิฉันอายุ38 ปีค่ะไม่ทราบรับไม่ค่ะ

 2. อยากทำครับ เจ้าหน้าที่ประจำสถานี อายุ31ปีไม่ทราบรับไหมครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here