28/05/2020
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

งานมหาวิทยาลัย มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 3/2560 สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มกราคม 2561 สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัคร อาจารย์ และพนักงาน รวม 53 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในตำแหน่งต่างๆ โดยแยกเป็นสายวิชาการ 34 อัตรา และสายสนับสนุน 19 อัตรา ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช.จนถึงปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน ราชภัฎ ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษาดังกล่าว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้จากลิงก์แนบท้ายเอกสาร และสมัครงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน...

เปิดสอบครูผู้ช่วย!!! “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” จำนวน 13 สาขาวิชา 73 ตำแหน่ง

สมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กก) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 สาขาวิชา รวม 73 ตำแหน่ง สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง...

ด่วน!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครงาน มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศไว้ดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง 2. ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล) คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้สมัคร ** หาก คุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ...

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 13 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 13 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมวัน เวลาในการรับสมัคร ได้จากลิงก์เอกสารต้นฉบับ   สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1...

มสธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี 19 อัตรา

สมัครงาน มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจ สมัครงาน มสธ. สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่าง

สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานตามประกาศด้านล่าง ผู้ที่สนใจ สมัครงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ สมัครงาน ม.เกษตรศาสตร์ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 17,520 บาท คุณสมบัติ : ...
เทศบาลนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 20 สาขาวิชา รวม 60 อัตรา

สอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2558 จำนวน 20 สาขาวิชาเอก รวม 60 อัตรา สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย เทศบาลภูเก็ต ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 5 -...
สอบครูผู้ช่วย

อบจ.นนทบุรี เปิดสอบครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี จำนวน 76 อัตรา

สอบครูผู้ช่วย 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กำลังดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 76 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจอยากจะเป็นครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามประกาศรับสมัครงานการศึกษานี้ ให้ยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2558 สมัครครูผู้ช่วย 2558 ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย...

งานราชการ “สพฐ.” เปิดรับสมัครสอบบรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สมัครสอบราชการ สพฐ. ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 ตำแหน่ง 53 อัตรา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ งานราชการ สพฐ. ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน : 15,000...