26/07/2017
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

ด่วน!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครงาน มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศไว้ดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง 2. ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล) คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้สมัคร ** หาก คุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ...

เปิดรับสมัคร! บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี

สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคลากร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา     สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2559 สมัครงานมาหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่ง งานบริหารบุคคลากร ณ สำนักงานวิทยาเขตบางพระ คุณสมบัติเฉพาะ              ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครงาน 36 ตำแหน่ง 71 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 36 ตำแหน่ง รวม 71 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย...

มสธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี 19 อัตรา

สมัครงาน มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจ สมัครงาน มสธ. สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน...

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 13 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 13 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมวัน เวลาในการรับสมัคร ได้จากลิงก์เอกสารต้นฉบับ   สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1...

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง การเงินและบัญชี วุฒิปวส.

สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2559   สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติของผู้สมัครงานมหาวิทยาลัย ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม...

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัคร ครูผู้ช่วย และพนักงานเทศบาล 5 อัตรา

สมัครงานเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 559 สำหรับผู้สนใจ สมัครงานเทศบาลมุกดาหาร ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดเทศบาล   สมัครงานเทศบาล ตำแหน่งงานว่าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครู  จำนวน 1 อัตรา ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส  จำนวน 1...

[ปังมาก] กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครงาน ครูพัฒนาท้องถิ่น 4,079 อัตรา

สมัครงาน ครู สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - 2572) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเป็นครู เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2559 รูปแบบการประกันการมีงานทำ ให้ศึกษารายละเอียดการสมัครงาน ครู และข้อกำหนดของโครงการต่างๆ โดยสังเขปจากประกาศนี้ ให้เข้าใจก่อนสมัคร...

สพป.3 สกลนคร รับสมัครครูธุรการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา

สมัครงานครู สกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) จากเงินงบประมาณ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานครู สกลนคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษา ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559   สมัครงานครู...

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครงานราชการ (ครู) วุฒิปริญญาตรี 8 อัตรา

สมัครงานครู สารพัดช่าง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 8 อัตรา สำหรับสมาชิกที่ต้องการสมัครงานครู สารพัดช่าง ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20-30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงานครู สารพัดช่าง ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ครู ช่างยนต์  จำนวน 1...