23/09/2018
Home งานการศึกษา

งานการศึกษา

งานการศึกษา หางานการศึกษา สมัครการศึกษา รับสมัครพนักงานการศึกษา สมัครงานมหาวิทยาลัย สมัครงานโรงเรียน สมัครงานราชภัฎ เปิดสอบงานการศึกษา เปิดสอบพนักงานการศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานการศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานการศึกษา เปิดรับสมัครบุคลากร รับสมัครอาจารย์ ตำแหน่งงานว่างงานการศึกษา

เปิดสอบครูผู้ช่วย!!! “คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร” จำนวน 13 สาขาวิชา 73 ตำแหน่ง

สมัครสอบครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กก) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 สาขาวิชา รวม 73 ตำแหน่ง สมาชิกที่สนใจสมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง...

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครนักเรียน 2560 จำนวน 95 คน ทั้งหญิงและชาย

สมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งเป็นประเภททุนกองทัพบก จำนวน 20 คน และประเภททุนส่วนตัว จำนวน 75 คน สำหรับน้องๆ สมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครเรียน พยาบาลกองทัพบก ไม่ว่าจะเป็นประเภททุนกองทัพบก หรือทุนส่วนตัวก็ตาม ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม - 23...

กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียน ชาย/หญิง 2560 จำนวน 50 นาย

สมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 นาย โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของู้สมัคร ดังปรากกในเอกสารแนบท้ายประกาศ สำหรับผู้สนใจสมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้สมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ   สมัครดุริยางค์กองทัพบก...

โรงเรียนนายเรือ! ประกาศรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือน เพื่อเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรือ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายเรือ สมาชิกท่านใด สนใจสมัครสมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครสอบ โรงเรียนนายเรือ ตามประกาศโรงเรียนนายเรือ มีประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

ด่วน!!! รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัครงาน มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานอัตราจ้าง สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์จะสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศไว้ดังกล่าว สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง 2. ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี (เพื่อปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล) คลิก <<<รายละเอียดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์ หลักฐานที่ใช้สมัคร ** หาก คุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ...

เปิดรับสมัคร! บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี

สมัครงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคลากร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา     สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2559 สมัครงานมาหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่ง งานบริหารบุคคลากร ณ สำนักงานวิทยาเขตบางพระ คุณสมบัติเฉพาะ              ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครงาน 36 ตำแหน่ง 71 อัตรา

สมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2/2559 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 36 ตำแหน่ง รวม 71 อัตรา สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง สมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย...

มสธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี 19 อัตรา

สมัครงาน มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาต่างๆ โดยผู้สนใจ สมัครงาน มสธ. สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ   สมัครงาน...

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร อาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย 13 อัตรา

สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 13 อัตรา สำหรับสมาชิกที่สนใจ และต้องการสมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตามประกาศรับสมัครงาน การศึกษาดังกล่าว ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมวัน เวลาในการรับสมัคร ได้จากลิงก์เอกสารต้นฉบับ   สมัครงาน ราชภัฎสวนสุนันทา ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ นักวิชาการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1...

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง การเงินและบัญชี วุฒิปวส.

สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2559   สมัครงานมหาวิทยาลัยนครพนม ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติของผู้สมัครงานมหาวิทยาลัย ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม...