“บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็ครายละเอียดตำแหน่งงาน

0
153502

สมัครงาน ทอท

ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่านอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักของ ทอท.

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงาน ทอท ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  15 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานการท่าอากาศยานไทย

สมัครงาน ทอท

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 24 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,770 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
  • ใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และ/หรือ มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่องกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 9 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,770 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
  • ใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
  • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และ/หรือ มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่องกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 264 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,770 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
  • ใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน และ/หรือ มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เครื่องกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,770 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
  • เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
  • เพศหญิงมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานการตรวจค้น และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
  • หากมีประสบการณ์การตรวจค้นหรือมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 16 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 9,630 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • กรณีไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • กรณีมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
 6. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 9,630 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
  • หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,770 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง

  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • มีคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
  • หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและมีความรู้ด้านการเงินการบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 9,630 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • กรณีไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • กรณีมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
 9. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 9,630 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง

  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว
  • มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
  • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
  • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย และต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพ
  • ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
  • สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
  • หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัครงาน ท่าอากาศยานไทย

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  15 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ สถานที่ที่รับสมัครในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงาน ทอท.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here