งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2562

0
12759

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 201 อัตรา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 21 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร
  3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
  4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 13 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม
  5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 19 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
  6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 20 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและธนาคาร
  7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 32 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
  8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม
  9. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาการถ่ายภาพและวิดีทัศน์
  11. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  12. ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  13. ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
    • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  14. ตำแหน่งช่างปูน จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
    • มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  15. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 48 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
  16. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 7 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  17. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  18. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  19. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  20. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 3 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  21. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
  22. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
  23. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  24. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  25. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
    • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  26. ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 23,430 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์
    • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

การรับสมัครสอบราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> รายละเอียดสมัครงานราชการ

เอกสารรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง >>> คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here