งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป

0
6376

งานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 130 อัตรา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ การตลาด การขาย การจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจและบริการอุตสาหกรรม หรือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา เลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงิน- และการธนาคาร
 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
  • ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถใน 11 ประเภท ดังนี้
   – รถกระบะเทความจุต่ำกว่า 5 ลูกบาศก์หลา
   – รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด
   – รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง
   – รถอัดฉีด
   – รถบรรทุกน้ำ
   – รถบรรทุกน้ำมัน
   – รถไม้กวาด
   – รถยกชนิด Fork Lift
   – Carry Crane
   – รถบดทุกชนิด
   – และเครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor)
 6. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล
 7. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง
 8. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 9. ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้สามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
 10. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
 11. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 8 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 12. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 13. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการสื่อสารมวลชน ทางสื่อสารมวลชน ทางวารสารศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
 14. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 15. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
 16. ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 35 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
 17. ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 21 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์
 18. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 19. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 5 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือสาขาวาริชศาสตร์ หรือสาขา สมุทรศาสตร์ หรือสาขาเทคโนโลยีทางทะเล หรือสาขาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • ผ่านหลักสูตรการด าน้ า SCUBA ระดับ Open water ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง
 20. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 21. ตำแหน่งสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 23,430 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

การรับสมัครสอบราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ >>> สมัครงานราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> รายละเอียดตำแหน่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here