ข่าวงาน!!! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง 46 อัตรา

0
21186

สมัครงาน กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 17 ตำแน่ง รวม 46 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมป่าไม้

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 18 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ
 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี พาณิชยการ พาณิชยศาสตร์ พาณิชยกรรม เลขานุการ
 7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม
 8. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 9. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 10. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
 11. ตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน 7 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ
 12. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย
 13. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย
 14. ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 11,280 บาท

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)
 15. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์
 16. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี
 17. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การสมัครงาน กรมป่าไม้

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://forest.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบ” ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here