งานราชการ กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2561

1
14086

งานราชการ กรมที่ดิน

กรมที่ดิน มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 107 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 26 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมที่ดิน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 9,400 – 10,340 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
 2. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 9,400 – 10,340 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • (ปฏิบัติงานบนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
 3. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  – สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท
  – สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติ :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
 4. ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
  อัตราเงินเดือน :
  – สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระหว่าง 10,840 – 11,930 บาท
  – สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติ :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • (ปฏิบัติงานบนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)
 6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  • (ปฏิบัติงานบนพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

การสมัครงาน กรมที่ดิน

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมที่ดิน ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” ตั้งแต่วันที่ 2 – 26 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดตำแหน่งที่ 1-4 >>> คลิกที่นี่
อ่านรายละเอียดตำแหน่งที่ 5-6 >>> คลิกที่นี่

1 COMMENT

 1. สนใจตำแหน่งพนักงานการพิมพ์ (สังกัดกองการพิมพ์)
  จบการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here