เปิดสอบ พนักงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 35 อัตรา

0
9449

สมัครงานราชการ กระทรวงพลังงาน

ประกาศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 35 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบแนบท้ายประกาศข่าวงาน

การรับสมัคร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงานกระทรวงพลังงาน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชา/ทางภูมิศาสตร์  หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ และทางภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม

2. ตำแหน่ง นักทรัพยาการบุคคล
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดิบเดิยวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หริอ สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการพลังงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 – 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

8. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 – 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

การรับสมัครสอบงานราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://dede.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานราชการ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here