งานราชการ!!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบุคคล เข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา

0
9012
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมโยธาธิการ

งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  – วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
  – วุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
 3. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  – วุฒิ ปวส. หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป
 4. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  – อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
  – วุฒิ ปวส. หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมทางสถาปัตยกรรม หรือทางออกแบบสถาปัตยกรรม
  – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การสมัครงานราชการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วันที่ 11 – 31 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> คลิกที่นี่

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here