งานราชการ!!! กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ

0
16708

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี และปริญญาโท ในส่วนของผู้ที่สนใจสมัครพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

สมัครพนักงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. พนักงานวางผังเมือง
 2. พนักงานเศรษฐกร
 3. พนักงานบริหารงานทั่วไป
 4. พนักงานไฟฟ้า
 5. พนักงานเครื่องยนต์
 6. พนักงานช่างปูน

วิธีสมัครพนักงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครพนักงานราชการ

************************************************************************

สมัครงานกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะ สมัครสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมโยธาธิการ

งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ขึ้นไป
 2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ (สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค) จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับชั้นปริญญาโท
 3. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ขึ้นไป
 4. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การสมัครงานราชการ

ผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้อ่านคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งให้ชัดเจน และสมัครงานด้วยตนเองได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://dpt.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> คลิกที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here