กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ปี 2561 ทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา

0
13123

สมัครสอบ กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์รับสมัครสอบ บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ กรมแพทย์ทหารบก ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยการรับสมัครงานราชการ ทหารบก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

สมัครงานกรมแพทย์ทหารบก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายทหารประทวนชายเหล่าทหารแพทย์ จำนวน 50 อัตรา

  2. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

  1. เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก / กองทัพอากาศ หรือ กองทัพเรือ (เหล่าแพทย์) ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร อายุระหว่าง 18 – 25 ปี เกิดปี พ.ศ. 2536-2543 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง จำนวน 50 อัตรา
  2. เป็นบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง เงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จำนวน 20 อัตรา
  3. ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยการกำเนิด
  4. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  5. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
  6. ชาย มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก.ขึ้นไป
  7. หญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
  8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา

การรับสมัครกรมแพทย์ทหารบก

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ให้ขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ได้ ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> กรมแพทย์ทหารบก

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here