งานราชการ!!! กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 200 อัตรา

0
12173

สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 200 อัตรา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมส่งเสริมการเกษตรสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 200 อัตรา
  ค่าตอบแทน : 15,000 – 16,500 บาท

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
   – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
   – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
   – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
   – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
   – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.coom หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันฯ”  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here