กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้าเป็นนายทหารประทวน ประจำการสายงานสัสดี

0
5021

สมัครสอบราชการงานสัสดี

กองทัพบก มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ เสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด และเสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 100 อัตรา

ผู้สนใจ สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตร (กองทัพบก) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กองทัพบก

สมัครสอบสัสดี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ
 2. ตำแหน่งเสมียนสำนักงานสัสดีจังหวัด
 3. ตำแหน่งเสมียนฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 18 – 30 ปี ในปี พ.ศ. 2561 (ต้องเกิดปี พ.ศ.2531 – 2543)
 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้
  – สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นำปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
  – เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
 • มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 • ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าความสัญชาติ
 • ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะุสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างการและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้
 • ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่อยู่ในสมณเพศ
 • ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุก
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมลทินหรือมัวหมอง
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
 • ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดหรือมีประวัติอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 • เลื่อมในในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

การสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ สมัครสอบนายทหารสัญญาบัตร (กองทัพบก) สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here