“กรมท่าอากาศยาน” เปิดรับสมัครบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตรวจสอบตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

1
40238

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 25 อัตรา เพื่อปฏบัติงานที่ส่วนกลาง

สมาชิกท่านใดสนใจจะสมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครได้ ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 26 มกราคม 2561 ช่วงเช้าตั้งแต่ 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรมท่าอากาศยาน

งานราชการ กรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งงานที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  อัตราว่าง : 1 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – 30 กันยายน 2563

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • สถานที่ปฏิบัตงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
  อัตราว่าง : 4 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – 30 กันยายน 2563

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  • สถานที่ปฏิบัตงาน : หน่วยงานในส่วนกลาง
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
  อัตราว่าง : 4 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – 30 กันยายน 2563

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านนโยบายและแผน หรือด้านการเงินและบัญชี มาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด ฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
  • สถานที่ปฏิบัตงาน : กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน (กลุ่มนโยบายและแผน)
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ
  อัตราว่าง : 2 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – 30 กันยายน 2563

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  • สถานที่ปฏิบัตงาน : สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารคลังข้อมูล)
 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  อัตราว่าง : 1 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – 30 กันยายน 2563

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี
  • สถานที่ปฏิบัตงาน : กองคลัง
 6. ตำแหน่งนายช่างโยธา
  อัตราว่าง : 6 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – 30 กันยายน 2563

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาเทคนิค วิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิค การจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ
  • สถานที่ปฏิบัตงาน : กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
 7. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล
  อัตราว่าง : 5 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – 30 กันยายน 2563

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์
  • สถานที่ปฏิบัตงาน : กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (กลุ่มระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)
 8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  อัตราว่าง : 2 อัตรา

  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  ระยะเวลาจ้าง : ตั้งแต่เริ่มบรรจุที่ส่วนราชการกำหนด – 30 กันยายน 2563

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาสารสนเทศ
  • สถานที่ปฏิบัตงาน : กองก่อสร้างและบำรุงรักษา (กลุ่มระบบไฟฟ้าและเครื่องกล)

การรับสมัครงานราชการ กรมท่าอากาศยาน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่มีตำแหน่งว่างซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 26 มกราคม 2561 ช่วงเช้าตั้งแต่ 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการ กรมท่าอากาศยาน

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here