สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

0
6553

งานราชการ ก.พ.ร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 เพื่อพัฒนาในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนาและวางแผน และนักปฏิบัติอย่างสมดุล ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน

สมาชิกที่สนใจสมัครงานสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 – 12 มกราคม 2561

สมัครงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งานราชการ

 1. ตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ จำนวน 50 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติเฉพาะ :
  • เป็นบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา
   – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
   – มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
   – หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
  • เป็นบุคคลทำงานในบริษัทเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
   – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
   – มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
   – หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
   – มีประสบการณ์การทำงานจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
  • เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
   – มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
   – หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
   – เป็นข้าราชการต้องได้รับคำยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยต้องได้รับคำยินยอมในหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
   – ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของรัฐบาลในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ. กำหนดมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยดว่า 2 ปี
  • เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ
   – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง
   – มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
   – หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
   – ทำงานเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 – 12 มกราคม 2561 โดยมีวิธีการสมัคร 3 ช่องทางดังนี้
1. สมัครที่สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก
2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าใช้จ่าย ที่บัญชี “ค่าธรรมเนียมสอบคัดเลือกของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” เลขที่บัญชี 955 6 00194 8 บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยโอนผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ไม่รับการโอนเงินผ่านทางระบบอื่น) และจ่าหน้าซองส่งถึง โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 Zone W1 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://opdc.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ รุ่นที่ 12”

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการที่เปิดสอบ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here