เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

[สวทช.] เปิดรับสมัคร!!! เข้าเป็นพนักงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลายอัตรา

6180
0
SHARE
ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

สมัครงาน สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื่อเป็นหน่วยงานที่บริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา สามารถสมัครหรือดูรายละเอียดผ่านลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง

สมัครงาน สวทช.

 

งานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและการผลิต
 3. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการระบบอุปกรณ์นาโน
 4. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายบริหารอาคาร
 5. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร
 6. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
 7. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 8. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัสดุ
 9. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
 10. ผู้อำนวยการฝ่าย / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
 11. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย
 12. ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย
 13. วิศวกร / ห้องปฏิบัติการอีโคดีไซน์
 14. วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมบริการอัจฉริยะ
 15. นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอาง
 16. Division Director / International Cooperation & Public Relations Division
 17. เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการ
 18. นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโน
 19. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม
 20. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ / งานบริการความรู้และห้องสมุด
 21. ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย / ฝ่ายวิจัยนโยบาย
 22. ที่ปรึกษา / งานปรึกษาด้านไอที
 23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ
 24. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
 25. นักวิเคราะห์ / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
 26. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / งานบริหารและสนับสนุนการวิจัย
 27. นักวิเคราะห์ / ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
 28. ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์
 29. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์
 30. วิศวกร / งานพัฒนาพื้นที่
 31. นักวิชาการ / หน่วยฝึกอบรม
 32. นักวิเคราะห์ / งานติดตามและประเมินผล
 33. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเซรามิกส์ประยุกต์
 34. นักวิเคราะห์ / งานประสานงานวิจัย/วิชาการ
 35. วิศวกร / หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
 36. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / สำนักตรวจสอบภายใน
 37. นักวิเคราะห์ / งานนโยบายและแผน
 38. Senior Coordinator / International Collaboration Section
 39. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 40. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 41. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
 42. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
 43. นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 44. นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญา
 45. นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 46. วิศวกร / งานระบบคอมพิวเตอร์
 47. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 48. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 49. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม / งานระบบคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 50. วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์
 51. นักวิเคราะห์ / งานติดตามและประเมินผล
 52. วิศวกร / งานรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 53. ผู้ประสานงาน / สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 54. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้
 55. ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 56. วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สามารถตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการ และ สมัครผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านล่าง

เอกสารต้นฉบับ สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ADVERTISEMENT LINKS


SPONSORED LINKS

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY